רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עירובין תוס' תוס' דפים מ"ח - ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים מ"ח-ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למ"ד עירוב משום קנין האם בעי' שיהי' בו שיעור מזון ב' סעודות או סגי בשוה פרוטה? (מט. תוד"ה איכא)
א. בכל גווני סגי ביש בו שוה פרוטה.
ב. בכל גווני בעי' נמי שיעור מזון ב' סעודות.
ג. תלוי: אם מפרש שעושה דרך קנין סגי בשוה פרוטה, ובסתם בעי' שיעור ב' סעודות.
ד. תלוי: אם העירוב הוא בפת בעי' ג"כ שיעור ב' סעודות, ואם הוא בכלי סגי בשוה פרוטה.

2. ומר סבר לקרבן גדול מיכוון - ותיפוק לי' דר' יוחנן ס"ל אין ברירה? (נ: תוד"ה ומר)
א. הכא לא שייך ברירה כיון דקדשי כל היכא דאיתנהו בתערובתן.
ב. תרי אמוראי ואליבא דר' יוחנן, ואמורא דהכא ס"ל דלר' יוחנן יש ברירה.
ג. הא דס"ל אין ברירה הוא רק לענין אחין שחלקו ולא לענין שאר דברים.
ד. ר' יוחנן ספוקי מספקא לי' אם יש ברירה או לא ובכל גווני אזלי' לחומרא.

3. באיזה אופן עדיף ללמוד מרב אחד? (נג. תוד"ה דגמרי)
א. כשחזר על תלמודו.
ב. לסברא.
ג. לגמרא.
ד. בכל גווני ראוי ללמוד רק מרב אחד.

4. כל עיר שאין בה ירק וכו' - והא אמרי' בחולין בר בי רב לא ליכול ירקא? (נה: תוד"ה כל)
א. התם איירי בעיר שאין הירק מצוי בה והכא איירי בעיר שהירק מצוי בה.
ב. התם איירי בימות הגשמים והכא איירי בימות החמה.
ג. התם איירי בצנון והכא איירי בשאר ירקות.
ד. התם איירי בירק חי והכא איירי בירק מבושל.

5. מה הטעם שנשים נאמנות על בדיקת חמץ? (נט. תוד"ה ותחומין)
א. משום דהוה בידם.
ב. משום דהוה רק מדרבנן.
ג. משום דע"א נאמן באיסורין היכא דלא איתחזק איסורא.
ד. משום שנשים זריזות הן.