רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מעילה תוס' - מבחן תוס' דפים ב' - ט"ז
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת מעילה, דפים ב'-ט"ז
.
1. קדשי קדשים ששחטן בדרום וקיבל דמן בדרום מה דינן? (ב. תוד"ה ששחטן)
2. חישב לנשפכין למחר מהו - מה הכוונה? (ז. תוד"ה חישב)
3. נזרק דמן של כבשים וכו' ואין בהם משום מעילה - האם יש איסור להנות מהם? (ח. תוד"ה נזרק)
4. המקיז דם בבהמת קדשים מועלין בו - והא דרשי' לכפרה נתתיו ולא למעילה? (יב: תוד"ה המקיז)
5. אין מעילה מפרושת מה"ת אלא בעולה בלבד - מה נתמעט מזה? (טו. תוד"ה מחוורתא)