רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות תוס' - מבחן תוס' דפים ט"ז - ל'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת בכורות, דפים ט"ז-ל'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כל שבחטאת מתה - מה דינה באשם? (טז. תוד"ה כל)
א. מדאורייתא יקרב עולה ומדרבנן רועה.
ב. מדאורייתא רועה.
ג. מדרבנן יקרב עולה.
ד. יקרב עבור קרבן אשם.

2. מה הטעם שקטנה אינה חולצת לר' מאיר? (יט: תוד"ה איש)
א. דמקשי' אשה לאיש.
ב. דהוקש חליצה ליבום וכלי שאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה.
ג. גמרא גמיר לה.
ד. גזירה אשה אטו איש.

3. אמאי בעי ר' יוחנן קרא לנבילה סרוחה מעיקרא דלא מטמאה הא לא חזיא לאכילה? (כג: תוד"ה ואידך)
א. איירי הכא בראוי' לאכילת אדם ע"י הדחק.
ב. דהו"א דמטמא אע"ג דלא חזיא לאכילה מידי דהוה אשרץ.
ג. כיון דהיתה ראוי' קודם שהסריחה לאכילת אדם סד"א דלא פקע די"ז שמטמאה במשא.
ד. אין הכאי נמי, וקרא אסמכתא בעלמא הוא.

4. תרומת חו"ל שביטלה ברוב האם מותר זר או כהן טמא לאכול ממנה? (כז. תוד"ה תרומות)
א. כהן טמא מותר, זר מותר רק היכא דביטלה באחד ומאה.
ב. מותר וכהן טמא מותר רק היכא שביטלה בשישים.
ג. שניהם אסורים בכל גווני.
ד. שניהם מותרים רק היכא דביטלה בשישים.

5. אמאי בעי קרא לאסור שוחד הא בלא"ה אסור לדיין ליטול שכר? (כט. תוד"ה ?)
א. הא אסור ליטול שוחד משום דע"י נטילת שוחד מחייב הזכאי ומזכה החייב.
ב. הא דאסור ליטול שכר יליף לי' נמי מקרא ושחד לא תקח.
ג. הא דאסור ליטול שכרו הוא שכר טרחו ושוחד הוא שכר להשתדל להפוך בזכותו.
ד. הא דאסור ליטול שכר איירי בדן דיני נפשות ושוחד איירי בדיני ממונות.