רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות תוס' - מבחן תוס' דפים ל"א - מ"ו
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת בכורות, דפים ל"א-מ"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנ"ל דבכור אינו נמכר באיטליז? (לא. תוד"ה חוץ)
א. מדרבנן, גזירה שמא יבואו לזלזל בקדושת בכור.
ב. מסברא דהא הנאתו לבעלים.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. דרשי' מדכ' בהמתך יצא בכור ומעשר שאין נאכלין בתורת בהמתך.

2. שדה שנתקווצה בשביעית - מה הכוונה? (לד: תוד"ה שנתקווצה)
א. שחרשה בידו ללא מחרישה.
ב. שנטל ממנה קוצים שהיו מחוברים ונתכוון ליפות הקרקע.
ג. שנטל ממנה קוצים שהיו תלושין ומפוזרין בה.
ד. להבבלי שנטל ממנה קוצים תלושין ולהירושלמי שנטל קוצים מחוברים.

3. וסימניך ברקא - האם הוי מום קבוע? (לח: תוד"ה וסימניך)
א. לכו"ע הוי מום קבוע.
ב. לסוגיא דהכא הוי מום קבוע וסוגיא דהמוציא יין ס"ל דלא הוי מום קבוע.
ג. לתירוץ ראשון בתוס' הוי מום קבוע ולתירוץ שני לא הוי מום קבוע.
ד. בבכור בהמה הוי מום קבוע ובבכור אדם לא הוי מום קבוע.

4. ושנשרו ממנו "ריסי" עיניו - מה כוונת התנא כאן? (מג: תוד"ה ושנשרו)
א. גבות העיניים.
ב. עור המקיף את העין.
ג. שערות שסובבים העין שרגילים להיות נושרים מרוב דמעה.
ד. שהשחור שבתוך העין.

5. קסבר צריך לפרט את הנדר - האיך קיי"ל בזה להלכה? (מה: תוד"ה הניחא)
א. אין צריך לפרט את הנדר.
ב. צריך לפרט את הנדר.
ג. אסר בנדר חפץ על עצמו צריך לפטר - אסר בנדר חפץ על חבירו אין צריך.
ד. נדרי איסור צריך לפרט - נדרי הקדש אין צריך לפרט.