רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ערכין תוס' - מבחן תוס' דפים ב' - ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת ערכין, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אמאי לא ילפי' שאין שלוחו של אדם כמותו מסמיכה דלא מועיל בה שליחות? (ב. תוד"ה קרבנו)
א. סמיכה הוי מצוה, ובאמת ילפי' מהכא דלא מועיל שליחות במצוה.
ב. שלוחו של אדם כמותו בכל התורה הוי הלכה למשה מסיני.
ג. משום דהוו סמיכה ויבמה ועגלה ערופה ג' כתובים הבאין כאחד ואין מלמדים.
ד. שאני סמיכה דלכפרה אתי ולכן לא מהני בה שליחות ואין ללמוד מכאן לשאר מקומות.

2. משבאת ליד גבאי אסור לשנותה - באלו אופנים מצינו שמותר לשנותה? (ו. תוד"ה משבאת)
א. בבני העיר שרוצים לשנותה אפי' לצורכי חולין בכל מקום ואפי' מחוץ לאותה העיר.
ב. בבני העיר שרוצים לשנותה לצורך דבר מצוה בכל מקום ואפי' מחוץ לאותה העיר.
ג. בבני העיר שרוצים לשנותה אפי' לצורכי חולין של אותה העיר.
ד. בבני העיר שרוצים לשנותה לצורך דבר מצוה של אותה העיר.

3. האם איכא חיוב לומר הלל בר"ח כמו בשאר י"ח ימים? (י. תוד"ה י"ח)
א. מנהג בעלמא הוא לאומרו בדילוג ואינו חובה כמו בשאר י"ח ימים.
ב. איכא חיוב לאומרו בדילוג כמו שבשאר ימים איכא חיוב לגומרו.
ג. מנהג בעלמא הוא לגמור ההלל ואינו חיוב כמו בשאר י"ח ימים.
ד. באנשים איכא חיוב כמו בשאר ימים, ובנשים אינו אלא מנהג.

4. נסכים הבאין מחמת עצמן טעונין שירה וכו' - באיזה אופן מדובר? (יב. תוד"ה נסכים)
א. בנסכים מקרבן ציבור שלא הקריבום עם הקרבן והביאום למחר אפי' בלילה.
ב. בנסכים מקרבן ציבור שלא הקריבום עם הקרבן והביאום למחר ביום.
ג. ביחיד שהתנדב מנחת נסכים.
ד. ביחיד שהביא קרבן חובה הטעון נסכים.

5. האומר דבר קנטור על חבירו בפניו האם יש בזה משום לישנא בישא? (טו: תוד"ה כל)
א. אם יודע שהוא כאן ואעפ"כ אמרו אין בו משום לישנא בישא, ואם אינו יודע יש בו.
ב. אם נתבייש חבירו יש בו משום לישנא בישא ואם לאו אין בו.
ג. כיון דהוי בפניו אין בו משום לישנא בישא.
ד. יש בו משום לישנא בישא.