רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבועות תוס' - מבחן תוס' דפים ל' - מ"ט
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבועות, דפים ל'-מ"ט

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למה לא ילפינן ממ"ש "ועמד ואמר" דבעינן חליצה מעומד? (ל. ד"ה מצוה)
א. דלא כתיב בה ככה לעיכובא.
ב. דדוקא ועמד שאין מעשה אחריו משמע עמידה, וכאן כתוב אחריו "ואמר".
ג. דאין משמעות בקרא "עמידה" אלא עשייה מיד, ורק היכא דאיכא גזירה שוה ילפינן "עמידה".
ד. מדלא כתוב ברישא דקרא אלא בסיפא, משמעו דלאו דוקא.

2. למ"ד שיעבודא דאורייתא היכי משכחת לן שבועה אפי' במלוה על פה? (לז: ד"ה ואין)
א. כגון שאין לו קרקע.
ב. כגון שאין עליו עדים.
ג. כגון שמחל השעבוד.
ד. כגון במודה במקצת דנשבע אף על שעבוד קרקעות.

3. מה דין שומר חנם או שואל בנכסי הקדש? (מב: ד"ה שומר)
א. פטור משבועה ומתשלומין.
ב. פטור משבועה אבל חייב בתשלומין.
ג. פטור משבועה, אבל בתשלומין, שומר חנם חייב, ושואל פטור.
ד. שומר חנם פטור משבועה ותשלומין, אבל שואל חייב בשבועה ובתשלומין.

4. כל העומד לבצור כבצור דמי - האם שייך דין זה גם לענין שבת? (מג. ד"ה כבצורות)
א. לענין שבת לכו"ע כבצורות דמיין.
ב. לענין שבת לכו"ע לאו כבצורות דמיין.
ג. לר' מאיר כבצורות דמיין ולרבנן לאו כבצורות דמיין.
ד. מה"ת כבצורות דמיין אבל מדרבנן יש להחמיר דלאו כבצורות דמיין.

5. מי שעבר על החרם האם נפסל לשבועה? (מו: ד"ה אבל)
א. מה"ת אינו פסול אבל מדרבנן פסול.
ב. לא נפסל, דלא הוי רשע דחמס.
ג. אם התרו בו נפסל, ואם לא, לא נפסל.
ד. י"א דלא נפסל די"ל בקושטא מישתבע, ולר"ת נפסל.