רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סנהדרין תוס' - מבחן תוס' דפים ב' - י"ז
ממוצע הציונים עד כה: 88%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת סנהדרין, דפים ב'-י"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לא תבשל גדי בחלב אמו - מנין שהכוונה לחלב ולא לחלב? (ד: ד"ה דרך)
א. דדרך בישול אסרה תורה ואין דרך לבשל בחלב.
ב. ילפינן בגז"ש.
ג. דאינו דרך בישול אלא טיגון, א"נ דאינו נאסר ע"י בישול כי גם בלי בישול אסור באכילה.
ד. כי חלב מותר בהנאה ובשר בחלב אסור בהנאה.

2. מה הוא תחילת דינו של אדם לעתיד לבא? (ז. ד"ה אלא)
א. על הגזל.
ב. על דברי תורה, אם לא עסק כלל, ואם עסק ולא קבע עתים, על מו"מ באמונה, א"נ שואלים על מו"מ ודנים על דברי תורה.
ג. אם לא עסק כלל בתורה, על משא ומתן באמונה, ואם עסק ולא קבע עתים, על דברי תורה.
ד. על עיוות הדין.

3. למה עיבר ר' עקיבא את השנה בנהרדעא שהוא חוץ לארץ? (יא: ד"ה אין)
א. שלא הניח כמותו בארץ ישראל.
ב. בבל דינו כארץ ישראל לענין עיבור השנה.
ג. עיבור דהתם היינו חישוב העיבור אבל העיבור עצמו נעשה בארץ ישראל.
ד. שהי' שעת הסכנה ובדיעבד מהני גם בחוץ לארץ.

4. אל יחסר המזג - היכא ילפינן מכאן שיישארו תמיד כ"ג סנהדרין בלשכת הגזית? (יד: ד"ה אל)
א. ילפינן גז"ש "חסר חסר" מסנהדרי קטנה.
ב. המזג מרמז על תערובת, וסתם תערובות יש בו רוב דהיינו שני שליש ושליש.
ג. המזג לשון מזיגת יין שהי' על חד תרין, א"נ "המזג" בגימ' 50 ואם יחסרו 49 סגי.
ד. המזג לשון מזיגת יין שהי' תמיד על חד תלת דהיינו שלשה חלקי מים ואחד יין.

5. אמרי בי רב - למי הכוונה למסקנא? (יז: ד"ה אלא)
א. רבי אמי ורבי אסי.
ב. לרש"י רב המנונא ולר"ת רב הונא.
ג. לרש"י ר' אלעזר ולר"ת רב המנונא.
ד. רב פפא בר שמואל.