רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סנהדרין תוס' - מבחן תוס' דפים י"ח - ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת סנהדרין, דפים י"ח-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למה אין מושיבין כהן גדול בעיבור השנה? (יח: ד"ה משום)
א. משום צינה בשעת הטבילה ביוה"כ, א"נ משום צינה, ריצפת העזרה בשעת עבודת יוה"כ.
ב. משום אפסניא דהיינו שכר החיילות המשתלם לכל השנה.
ג. משום שנא' לא תענה על ריב - לא תענה על "רב".
ד. משום שנא' התקוששו וקושו, קשוט עצמך תחילה ואח"כ קשוט אחרים.

2. מה זה "כתב ליבונאה"? (כא: ד"ה כתב)
א. כתב שנהג בו לבן הארמי.
ב. כתב שדרך המלכים להשתמש בו, א"נ כתב הנהוג בלבנון.
ג. אותיות גדולות כעין שכותבין בקמיע, א"נ כתב הדומה לחק תוכות, א"נ כתב ממקום רישמא ליבונאה.
ד. כתב שנכתב בדיו לבן.

3. איך התירו איסור שביעית משום ארנונא? (כו. ד"ה משרבו)
א. בשביעית בזה"ז דהוי רק מדרבנן, א"נ שהי' בגדר פיקוח נפש.
ב. דעשה דוחה לא תעשה.
ג. כיון דהקרקע שייך למלך ואין איסור לישראל לעבוד בשל גוי.
ד. דדבר שאינו מתכוין מותר.

4. מה דין שלישי בראשון לענין עדות - להלכה? (כח. ד"ה רב)
א. פסול, ואפי' אשתו פסול דאשתו כגופו.
ב. כשר.
ג. פסול, אבל לאשתו כשר, דלא אמרינן כאן אשה כבעלה כיון דאיתפלג דרא.
ד. לר"ת כשר, לר"י פסול, ואפי' אשתו פסול.

5. מודים חכמים לר' יהושע בן קרחה בעדות בכור - מה הכוונה? (ל: ד"ה בעדות)
א. להעיד על בכור שפדאו אביו כדי לפטרו מפדיון הבן.
ב. לרש"י להעיד על בכור בהמה ביד כהן שלא הטיל בו מום, לתוס' ששמעו מאביו שאיש פלוני בכור הוא.
ג. להעיד על בהמה שכבר ביכרה וממילא אין על הולד דין בכור.
ד. לרש"י לחייב את הבכור לשלם דמי פדיונו, לתוס' להתיר את הבכור שיש בו מום לשחיטה ולאכילה.