רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים ב' - ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר לגרום טומאה לאוכלין שבא"י? (ב: תוד"ה טמא)
א. בכל גווני אסור.
ב. בכל גווני מותר.
ג. תלוי: בפירות אסור - ובבשר מותר.
ד. תלוי: בפירות ובבשר אסור - ובשאר אוכלין מותר.

2. מומר לעכו"ם מותר לאכול משחיטתו - ומ"ש משחיטת צדוקי דאסור? (ד: תוד"ה מומר)
א. הא דאסור בצדוקי איירי באופן שעובד תמיד לכוכבים משא"כ הכא.
ב. הכא איירי שאומר שלא שחט לעכו"ם משא"כ התם.
ג. הא דאמרי' הכא דמותר פליג אהא דאמרי' התם דאסור.
ד. הכא איירי במומר לתיאבון והתם איירי שעושה להכעיס.

3. האם מותר לעשר בשבת ע"י שנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר? (ז. תוד"ה ודילמא)
א. מעיקר הדין מותר אך לא יעשה כן שלא יאמרו שאוכל ללא הפרשת תרו"מ.
ב. תלוי: בודאי טבל אסור ובדמאי מותר.
ג. בכל גווני מותר.
ד. ק

4. מנ"ל דאזלי' בתר חזקה היכא דאיכא ריעותא? (י: תוד"ה ודילמא)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. ילפי' מנגע דמשמע דאפי' באופן דאיכא ריעותא אזלי' בתר חזקה.
ג. מסברא דהעמד דבר על חזקתו ואין לנו לבדות ההשתנות.
ד. ילפי' מרוב - דכמו דאלזי' בתר רוב אף במקום ריעותא ה"ה בתר חזקה.

5. סכין למטה וצואר בהמה למעלה וברי לו שלא דרס - מה דין השחיטה? (טז: תוד"ה אמר)
א. שחיטתו כשירה דעד אחד נאמן באיסורין.
ב. שחיטתו פסולה דחיישי' שמא ידרוס בפעם אחרת.
ג. אם יש לו ב' עדים שלא דרס שחיטתו כשירה ואם לאו שחיטתו פסולה.
ד. שחיטתו כשירה אך לא יאכל משחיטה זו שמא ילמדו להתיר באופן זה.