רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים י"ז - ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים י"ז-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באיזה אבנים בנו המזבח? (יח. תוד"ה וכמה)
א. באבנים קטנות חלקות שלא הי' בהן פגימה.
ב. באבנים שהוחלקו ע"י ברזל.
ג. בחתיכות ברזל שהוחלקו באבן.
ד. באבנים פגומות משום דא"א בענין אחר.

2. תחילת הציהוב שבזה ובזה ספיקא הוי - והא ממ"נ א' פסול והאיך יקריבן? (כב: תוד"ה והביא)
א. כיון דנתחייב כבר להביא ואינו יודע איזה מהן מותר להביא מספק.
ב. אף להצד דספיקא הוי אין הכוונה שיביא שניהם רק יביא אחד מהם.
ג. כיון שהביאן ליד כהן יצא ידי נדרו מאחר דמ"מ ראוי א' מהן להקריב.
ד. להצד דספיקא הוי הכוונה דצריך להביא דמי שניהם לבדק הבית.

3. קטן שהביא ב' שערות - האם ראוי ליעשות שליח ציבור? (כד: תוד"ה נתמלא)
א. יכול לירד לפני התיבה אבל אינו נעשה שליח ציבור קבוע.
ב. מחלוקת הסוגיות: לסוגיא דידן אינו נעשה ולסוגיא דמגילה נעשה.
ג. בכל גווני אינו נעשה שליח ציבור כלל ואפי' פעם אחת.
ד. בכל גווני נעשה שליח ציבור ואפי' קבוע.

4. ר' יהודה אומר עד שישחוט את הוורידין האם דין זה מעכב לר"י? (כז. תוד"ה השוחט)
א. מעכב.
ב. אינו מעכב - והוי רק דין לכתחילה.
ג. מדאורייתא אינו מעכב ומדרבנן מעכב.
ד. תלוי: בעוף אינו מעכב ובבהמה מעכב.

5. דכו"ע מחצה על מחצה אינו כרוב - והא קיי"ל פרוץ כעומד מותר? (כט. תוד"ה דכולי)
א. במחיצות אין דין שיהי' סתום רק שלא יהי' פרוץ ולכן הוי מחיצה.
ב. שאני התם לענין מחיצות דהוי הלכה למשה מסיני.
ג. סוגיא דהכא ס"ל דאף לענין מחיצות לא אמרי' פרוץ כעומד.
ד. אינו דומה דין מחיצות לדין איסור וטומאה.