רשימת נושאים:



אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים מ"ז - ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים מ"ז-ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אמר לו מלתך כבר אמורה - מה הכוונה? (מט. תוד"ה ואברכה)
א. שכבר אמרתי לך שלום ואיני צריך לומר לך שוב.
ב. שלא היית צריך לברכני דאין ישראל צריך לברכת עכו"ם.
ג. שאיני צריך להשיב לך שלום משום דאין שואלין בשלום עכו"ם.
ד. שאיני צריך להשיבך שלום שברכתך כתובה דכ' ואברכה מברכיך.

2. לא הגליד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראי' - על מי מוטל להביא ראיה? (נא. תוד"ה המוציא)
א. על המוכר.
ב. על הלוקח.
ג. על כל אחד מהם ומי שיביא ראייתו קודם יזכה בדינו.
ד. על שניהם ביחד ללכת ולברר הדבר עד שתתברר האמת.

3. אומן שעוסק במלאכתו שלו - האם חייב לעמוד בפני ת"ח? (נד: ד"ה אין)
א. חייב.
ב. אינו חייב.
ג. מעיקר הדין אינו חייב אבל מצוה מן המובחר שיעמוד.
ד. תלוי: אם יקפיד הת"ח חייב ואם לאו אינו חייב.

4. ואחזי היכי איתא מילתא - ומ"ש מתלמידו של ר' יוחנן שאמרו לו מלגלג אתה? (נז: תוד"ה איזיל)
א. שאני תלמידו של ר' יוחנן שעדיין לא הגיע להוראה.
ב. שאני תלמידו של ר' יוחנן שליגלג על דברי "רבו".
ג. שאני הכא דלא איירי בדברי תורה משא"כ התם.
ד. שאני הכא שרצה רק לברר ולהראות האיך ידע שלמה.

5. כל עוף הדורס טמא - מנ"ל לרבנן הך מילתא? (סא. ד"ה כל)
א. קבלה מימות נח שהקריב מכל עוף טהור ומסר לדורות שאין עוף טהור דורס.
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. שאלו לקניגי ואמר להם.
ד. ילפי' לי' בבנין אב מנשר.