רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים ס"ב - ע"ז
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים ס"ב-ע"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ודילמא דעוף טמא נינהו - ואמאי לא ניזיל בתר רוב עופות דהוו טהורים? (סג: תוד"ה ודילמא)
א. משום דהוי רובא דליתא קמן.
ב. משום דבמין אחד של עוף טמא נמצא לפעמים ק' סוגי עופות ואפשר דליכא רובא.
ג. משום דהספק נולד מיד בקניית העוף והוי קבוע ולא אזלי' בתר רוב בכה"ג.
ד. משום דקנה מעכו"ם ולעכו"ם ליכא רוב עופות טהורים.

2. כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר - מנין לחז"ל דבר זה? (סו: תוד"ה כל)
א. קים להו מאדם כיון דאדם קרא להם שמות ואדם הכיר את כולן.
ב. כיון שראו שרוב שיש להם קשקשת יש להם סנפיר נקטו כלל זה.
ג. מדכ' כל אשר לו סנפיר וקשקשת דמשמע שכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר.
ד. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות והדגים שהיו בימיהם היו כן.

3. מה החילוק בין בהמת שותפין שהקדישה וכו' דאינה קריבה לאומר רגלה של זו עולה? (סט: תוד"ה תימכר)
א. שאני הכא לענין התפשטות דכ' כל אשר יתן לה' ממנו קודש.
ב. שאני התם לענין שותפין דבשעה שהקדישה חצי' הראשון לא חל בה הקדש כלל.
ג. תנא דהתם ס"ל דאף הכא לענין התפשטות קדושה ואינה קריבה.
ד. הכא כשהקדיש רגלה הי' יכול להקדיש כולה משא"כ התם.

4. מטביל עד מקום מדה - ואמאי לא הוי אידך חציצה מטעם מיעוטו המקפיד? (עג: תוד"ה מטביל)
א. איירי באופן שאינו מקפיד.
ב. מיעוטו המקפיד לא הוי חציצה אלא מדרבנן והכא הקילו.
ג. איירי בידות הכלים העשויין כעין חוליות.
ד. מיעוטו המקפיד אינו חציצה אלא באדם ולא בכלים.

5. דג מקרטע - מה דינו לענין טומאת אוכלין? (עה. תוד"ה מאי)
א. לכו"ע אינו מקבל טומאה.
ב. מחלוקת: לר' עקיבא וב"ה אינו מקבל טומאה ולב"ש מקבל טומאה.
ג. לכו"ע מקבל טומאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.