רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים ע"ח - צ"א
ממוצע הציונים עד כה: 100%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים ע"ח-צ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. משום מה הוצרך התנא לומר שאותו ואת בנו נוהג שלא בפני הבית? (עח. תוד"ה אותו)
א. דס"ד כיון דכ' בענינא דקדשים דאינו נוהג אלא בזמן דאיכא קדשים.
ב. אגב דכתב שנוהג בארץ ובחו"ל כתב נמי שנוהג שלא בפני הבית.
ג. דס"ד כיון שכ' בענינא דקדשים דאינו נוהג אלא בקדשים.
ד. דס"ד כיון דכ' בי' לשון שחיטה אינו נוהג אלא בקדשים.

2. יום להרצאה - והא בלא"ה ילפי' מביום צוותו דבעי' דוקא ביום? (פא. תוד"ה יום)
א. מביום צוותו לא ידעי' שאם עלו בלילה ירדו.
ב. האי תנא דילי' מהכא פליג אההוא תנא דילי' מביום צוותו.
ג. סד"א דכיון דעתה נהי' ראוי להקרבה יוכלו להקריבו אף בלילה.
ד. מקרא דביום צוותו ילפי' רק דבעי' לכתחילה להקריבו ביום ואינו לעיכובא.

3. הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה - והא אמרי' דאינו רואה סימן ברכה? (פד: תוד"ה הרוצה)
א. הא דאינו רואה סימן ברכה הוא היכא דנותן לה לרעות בשדות זרים.
ב. הא דאינו רואה סימן ברכה איירי בישוב והכא איירי מחוץ לישוב.
ג. הא דאינו רואה סימן ברכה הוא באופן שאינו מקיים בהם מתנות כהונה.
ד. הא דאמרי' הכא פליג אההיא דאמרי' דאינו רואה סימן ברכה.

4. או ארבעים זהובים אתה נוטל - והא איכא נמי ברכת בפה"ג בכוס אחר ברכהמ"ז? (פז: תוד"ה או)
א. סבירא לי' לרבי דליכא כלל מצוה בשתיית כוס של ברכה.
ב. הא דאמר לו רבי מ' זהובים נתכוון רק על ברכות של ברכת המזון.
ג. ברכת בפה"ג אינה מצוה בפני עצמה והיא רק הכשר מצוה לשתיית הכוס.
ד. סבר לה כמ"ד דאין צריך לברך אכסא דברכתא אלא אכסא קמא.

5. קוביוסטוס - מה הכוונה? (צא: תוד"ה קוביוסטוס)
א. גזלן.
ב. עובד עבודה זרה.
ג. לרש"י גונב נפשות, ולר"ח משחק בקוביא.
ד. מזיק ממון חבירו.