רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים צ"ב - ק"ו
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים צ"ב-ק"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ואמר ר"י חוטין שבעוקץ וכו' בעי לחטוטי בתרייהו האם הוי חיוב תורה? (צג. תוד"ה בעי)
א. לא הוי אלא מדרבנן.
ב. הוי חיוב תורה ונלמד מקרא.
ג. הוי חיוב דרבנן ועשאוהו כשל תורה.
ד. הוי הלכה למשה מסיני.

2. הכא נמי בנמצא ביד עכו"ם - ואמאי לא גזרי' הכא שמא יקח מן הקבוע? (צה. תוד"ה הכא)
א. הכא נמי גזרי', והא דמשני' הכי הוא רק לענין איסור תורה.
ב. האי תנא דילי' דהכא פליג וס"ל דלא גזרי' כלל גזירה זו.
ג. כיון דהכא האיסור ניכר במקומו אין מקום לגזירה זו.
ד. הא דגזרי' הכי הוא רק לענין קדשים ועבודת כוכבים.

3. ירך שנצלית עם גיד הנשה אמאי לא תיאסר משום שומן הגיד שמפעפע? (צז. תוד"ה שאני)
א. הא דמפעפע אוסר הוא רק בצלי קדר ולא בסתם צלי.
ב. הא דמפעפע אוסר אינו לכו"ע - ובאמת למ"ד שאוסר הרי אסור באופן זה.
ג. הא דאמרי' דבנצלית אינה נאסרת איירי בליכא התם שומן.
ד. משום דשומן של גיד אינו אסור אלא מדרבנן.

4. ברי' שאני - האם איכא שיעור ביטול לברי'? (ק. תוד"ה ברי')
א. לא בטל אפי' באלף.
ב. בטל במאתיים.
ג. בטל במאה.
ד. בטל בקצ"ב חלקים של היתר.

5. וניתנת לכל כהן שירצה - מה הכוונה? (קד. תוד"ה וניתנת)
א. שיעשו הכהנים גורלות ביניהם מי יזכה בחלה זו.
ב. שאם אין כהן חבר יכול ליתן לכהן ע"ה שמצווים להחיותו.
ג. שיכול ליתנה לכל כהן חבר שירצה.
ד. שיתנה לאותו כהן שירצו הכהנים לתת לו חלה זו.