רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים ק"ז - קכ"א
ממוצע הציונים עד כה: 99%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים ק"ז-קכ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם איכא שיעור לענין ברכה שקודם אכילה? (קז. ד"ה ולא)
א. ליכא שיעור ואפי' על משהו צריך לברך.
ב. צריך שיאכל כזית.
ג. צריך שיאכל כביצה.
ד. צריך שיאכל ככותבת.

2. טלית שאולה אחר ל' יום האם חייבת בציצית מדאורייתא? (קי: תוד"ה טלית)
א. עד ג' שנים פטורה ולאחר מכן חייבת מדאורייתא.
ב. עד י"ב חודש פטורה ואחר י"ב חודש חייבת מדאורייתא.
ג. מדאורייתא פטורה לעולם.
ד. חייבת בציצית מדאורייתא לאחר ל' יום.

3. האם מותר ליתן לעכו"ם מתנת חנם אליבא דר' יהודה? (קיד: תוד"ה רבי יהודה)
א. מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור.
ב. בכל גווני מותר מלבד היכא שחושש שיקריב העכו"ם דבר זה לע"ז.
ג. בכל גווני אסור.
ד. אם הי' שכנו מותר מפני שהוא כמוכרו לו.

4. עצים של כלאי הכרם האם נאסרין? (קטז. ד"ה עיקרן)
א. בכל גווני מותרין.
ב. בכל גווני אסורין.
ג. מה שגדל אחר שנזרע כלאים אסור וקודם לכן אם הוסיף מאתיים אסור.
ד. מדאורייתא מותרין בכל גווני ומדרבנן אסורין.

5. אמר קרא נפש לרבות את השותה - והא שתי בכלל אכילה ואמאי בעי קרא? (קכ. תוד"ה לרבות)
א. הא דשתי' בכלל אכילה הוא במילי דשתי' והכא במידי דאכילה שהמחהו.
ב. תנא דברייתא דהכא לא ס"ל דשתי' בכלל אכילה.
ג. הא דשתי' בכלל אכילה הוא רק לענין מעשר ולא לענין חלב וחמץ.
ד. הא דאמרי' התם דשתי' בכלל אכילה הוא רק אחר דילפי' מהכא מקרא.