רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים קכ"ב - קמ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 50%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים קכ"ב-קמ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ארבעת מילין "לגבל" מה הכוונה? (קכב: תוד"ה לגבל)
א. שאם לש עיסת עצמו בטהרה והוא צריך למים להטביל כליו ילך עד ד' מילין.
ב. שאם הוא גבל שעושה לאחרים עיסה בטהרה ילך לטבול עצמו עד ד' מילין.
ג. שאם לש עיסת בעה"ב בטהרה ונטמא טומאת שני ילך לטבול עצמו עד ד' מילין.
ד. שאם הוא בדרך ויש גבל העושה בטהרה ברחוק ד' מילין ימתין עד שיבא אליו.

2. מנ"ל דגולל ודופק מטמאים טומאת אהל? (קכו: תוד"ה גולל)
א. לכו"ע הוי הלכה למשה מסיני.
ב. לחד מ"ד הוי הלמ"מ ולחד מ"ד משום דקרא דילפי' מיני' איירי בטומאת אהל.
ג. לכו"ע משום דקרא דילפי' מיני' איירי בטומאת אהל.
ד. ילפי' לי' בגזירה שוה מטומאת מת.

3. האוכל מתנות כהונה אמאי פטור והא קמשתרשי לי'? (קלא. תוד"ה שאני)
א. היכא דהוה ממון שאין לו תובעין אינו חייב אפי' במשתרשי לי'.
ב. הא דחייב במשתרשי לי' הוא רק לענין מעשר ולא לענין מתנות כהונה.
ג. האי מ"ד דס"ל דאוכל מתנות כהונה פטור לא ס"ל דחייב במשתרשי לי'.
ד. שאני אוכל מתנות כהונה דיכול לומר הייתי מתענה.

4. מנ"ל דבעי' בתרומה ראשית ששירי' ניכרין? (קלו. תוד"ה אף)
א. ילפי' מחלה.
ב. דכ' בתרומה ראשית.
ג. ילפי' מראשית הגז.
ד. הלכה למשה מסיני.

5. אלו דברים שאין להם שיעור וכו' אמאי לא תני תרומה? (קלז: תוד"ה אלו)
א. כיון דמדרבנן בעי' אחד מארבעים.
ב. תנא ושייר.
ג. משום שיש לה שיעור למעלה שאין אדם עושה כל גרנו תרומה.
ד. משום דתני רק דבר השוה בכל ותרומה אסורה לזרים.