רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים משנה מסכת מגילה
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משניות מסכת מגילה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. באיזה תאריך אמורים לקרוא הכפרים והכרכין?
א. כפרים ועיירות גדולות - ט"ו, כרכין - י"ד.
ב. כפרים ועיירות גדולות - י"ד, כרכין - ט"ו.
ג. כפרים וכרכין - י"ד, עיירות גדולות - ט"ו.
ד. עיירות גדולות וכרכין - י"ד, כפרים - ט"ו.

2. מהם ימי הכניסה?
א. ימי שבת וחג שבו היו הולכים לבית הכנסת.
ב. ימי שני ורביעי שבו היו מתכנסים בכדי לשמוע דברי תורה.
ג. ימי שני וחמישי שבו היו מתכנסים יחד.
ד. ימי שני לפני ראשי חודשים שבו היו צמים ומתפללים.

3. מהי עיר גדולה?
א. כל עיר שיש בה עשרה בטלנים.
ב. כל עיר שיש בה רבוא אינשי.
ג. כל עיר שיש בה כאלף משפחות.
ד. כל עיר שיש בה שלשה שווקים.

4. האם מקדימים את תשעה באב שחל בשבת?
א. לא.
ב. כן.
ג. רק בשנה מעוברת.
ד. רק בזמן שבית המקדש קיים.

5. האם חוזרים לקרוא את המגילה באדר שני כשנתעברה השנה וכבר קראוה באדר ראשון?
א. לא.
ב. כשבאדר ראשון היו שלשים יום - כן.
ג. כשבאדר ראשון היו שלשים יום - לא.
ד. כן.

6. מה ההבדל ההלכתי העקרוני בין יום טוב לשבת?
א. אוכל נפש.
ב. זמן קידוש היום.
ג. מספר הנרות שמדליקים.
ד. חובת קטן בשמירתו.

7. מהו ההבדל ביחס לבהמה בין נדרים לנדבות?
א. נדרים - קדושתן במקומן, נדבות - קדושתן בכל מקום.
ב. נדבות - קדושתן במקומן, נדרים - קדושתן בכל מקום.
ג. נדרים - חייב באחריותן, נדבות - אין חייב באחריותן.
ד. נדבות - חייב באחריותן, נדרים - אין חייב באחריותן.

8. במה מתחייב זב כאשר לאחר הראיה השניה רואה גם ראיה שלישית?
א. קנס.
ב. סקילה.
ג. חנק.
ד. קרבן.

9. באיזה שפות התירו לכתוב תפילין ומזוזות?
א. באשורית וביוונית.
ב. לא התירו, מותר רק באשורית.
ג. התירו גם בעברית.
ד. מותר ביוונית גם בחו"ל.

10. מהו הכלל לגבי הקרבין בבמות קטנות וגדולות?
א. כל שהוא נידר ונידב - קרב בבמה, שאינו נידר ונידב - אינו קרב בבמה.
ב. כל שהוא קדוש מרחם - קרב בבמה, שאינו קדוש - אינו קרב בבמה.
ג. כל שהוא נידב מישראל - קרב בבמה, שאינו נידב מישראל - אינו קרב בבמה.
ד. כל שהוא שמח בהבאתו - קרב בבמה, שאינו שמח - אינו קרב בבמה.

11. מה ההבדל בין קדושת שילה לקדושת ירושלים - לאחר חורבנן?
א. קדושת שילה - למעשרות, קדושת ירושלים - לשאר דברים.
ב. קדושת ירושלים - למעשרות, קדושת שילה - לשאר דברים.
ג. קדושת ירושלים - הותרה, קדושת שילה - לא הותרה.
ד. קדושת שילה - הותרה, קדושת ירושלים - לא הותרה.

פרק ב
12. קרא את המגילה בעל פה - מה דינו?
א. אין צריך לחזור ולקרוא.
ב. בלילה - חוזר, ביום - אינו צריך לחזור.
ג. לפני חצות (בין ביום ובין בלילה) - חוזר, לאחר חצות - אין צורך לחזור.
ד. לא יצא ידי חובתו.

13. קרא את המגילה מתנמנם - מה דינו?
א. לא יצא ידי חובתו.
ב. אם פספס רק עד פסוק שלם אחד - יצא.
ג. יצא.
ד. מחלוקת.

14. מהיכן קורא את המגילה ויוצא בה ידי חובתו?
א. רבי מאיר - כולה.
ב. רבי יהודה - מ"איש יהודי".
ג. רבי יוסי - מ"אחר הדברים האלה".
ד. מחלוקת כל התנאים הנ"ל.

15. האם קטן כשר לקרוא את המגילה?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת.
ד. אם יש מנין מבלעדיו - יצא.

16. האם מלין קודם שתנץ החמה?
א. לכתחילה - לא, בדיעבד - כן.
ב. לכתחילה - כן, בדיעבד - לא.
ג. בשום אופן לא ניתן למול קודם הנץ.
ד. תלוי במנהג המקום.

17. עד איזה שעה ביום קורין את המגילה?
א. עד פלג המנחה.
ב. כל היום כשר לקריאת המגילה.
ג. עד שעה ששית.
ד. עד חצות

18. מהו הכלל לגבי מצוות היום ומצוות הלילה?
א. כל שמצוותו ביום - כשר אף בלילה, ושמצוותו בלילה - כשר רק ביום.
ב. כל שמצוותו ביום - כשר עד פלג המנחה, ושמצוותו בלילה - עד חצות.
ג. כל שמצוותו ביום - בדיעבד אף בלילה, ושמצוותו בלילה - בדיעבד ביום.
ד. כל שמצוותו ביום - כשר כל היום, ושמצוותו בלילה - כשר כל הלילה

פרק ג
19. מדוע מותר למכור ספרים לקנות תורה אך לא לקנות מטפחות?
א. מפני שמטפחות ניתנים בתרומה ואינם נקנים.
ב. מפני שכספי ציבור משמשים לקניית דברים עצמם ולא תשמישים.
ג. מפני שעד שירקמו את המטפחות עלול לקחת זמן וחוששים לתקלה.
ד. מפני שמעלין בקודש ואין מורידין.

20. מהו התנאי לרבי מאיר שבגללו מותר למכור בית כנסת?
א. שלא יבנו באותו המקום שוב.
ב. שלא ישמש לבית מרזח.
ג. שאם ירצו יחזירוהו.
ד. שישמש למגרש משחקים לתינוקות של בית רבן.

21. האם מותר לנהוג מנהג בזיון בבית הכנסת שחרב?
א. לשנאמר:"והשימותי את מקדשיכם" - קדושים אף כשהן שוממין.
ב. כן. שלאחר חורבנן פקעה קדושתן.
ג. רק מדאורייתא.
ד. מחלוקת.

22. כשראש חודש אדר חל בשבת מתי קורין פרשת שקלים?
א. שבוע לפני ראש חודש.
ב. בשבת ראש חודש.
ג. שבוע אחרי ראש חודש.
ד. שבועיים לפני ראש חודש.

23. מה פירוש דברי המשנה: "לכל מפסיקין: בראש חודש, בחנוכה, ובפורים וכו'..."?
א. באמירת תחנון.
ב. משנים את סדרי קריאת התורה.
ג. מפסיקין ממלאכה.
ד. מפסיקין מימי החול ועוברין למועד.

24. מה תוכן הקריאה בימי חג הסוכות שאינם יו"ט?
א. כל יום קריאה מיוחדת.
ב. קרבנות הנשיאים.
ג. מסעי בני ישראל.
ד. קרבנות החג.

25. מהי הקריאה בפורים?
א. שמור את חודש האביב.
ב. זכור את אשר עשה לך עמלק.
ג. ויבא עמלק.
ד. מלחמת שאול בעמלקי.

26. מהי הקריאה במעמדות?
א. מעשה מרכבה.
ב. מעשה בראשית.
ג. ברית בין הבתרים.
ד. מעמד הר סיני.

27. כמה עולין לתורה מותר להעלות בפרשיית הקללות?
א. 1.
ב. 2.
ג. 3.
ד. 4.

פרק ד
28. האם יש חיוב לקרוא את המגילה בעמידה?
א. כן.
ב. רק פרק ג' ופרק ט'.
ג. לא.
ד. רק עשרת בני המן והפסוקים שנאמרים בקול.

29. כמה עולין לתורה בשני, בחמישי ובשבת במנחה?
א. שלשה ומפטירין בנביא.
ב. ארבעה ואין מפטירין בנביא.
ג. שלשה ואין מפטירין בנביא.
ד. בדרך כלל אין קריאת התורה בימים אלה.

30. מהו הכלל לגבי קריאת התורה ביום שיש בו מוסף?
א. תמיד קורין אחרי מוסף.
ב. כשיש מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה.
ג. יש קריאת התורה רק במנחה.
ד. כשיש מוסף ואינו יום טוב קורין לפחות ששה.

31. האם מפטירין בנביא בשבת, יום טוב וביום הכיפורים?
א. כן.
ב. לא.
ג. אם יש מוסף אז אין צורך.
ד. רק ביום כיפור - ספר יונה.

32. כמה אנשים צריכים להיות נוכחים בנשיאת כפים?
א. עשרה.
ב. שמנה וכהן.
ג. מאה.
ד. אפשר גם בזוג.

33. מהי אורך הקריאה המינימלית לאדם העולה לתורה?
א. פרשייה.
ב. עשרה פסוקים.
ג. שלשה פסוקים.
ד. מפתוחה לסתומה.

34. האם קטן מפטיר בנביא?
א. לא.
ב. רק בשבת.
ג. לפני גיל חינוך - לא, אחר כך- כן.
ד. כן.

35. אדם שלא ראה מאורות מימיו - האם יכול לפרוס על שמע?
א. לת"ק - כן, לרבי יהודה - לא.
ב. לרבי יהודה - כן, לת"ק - לא.
ג. לכולי עלמא יכול.
ד. לכולי עלמא הוא עיוור ולכן אסור לו.

36. כהן שיש בידיו מומין האם ישא את כפיו? מדוע?
א. כן, אין סיבה לאסור.
ב. לא, שמא יסתכל בהם ויסיח דעתו.
ג. לא, מפני שהעם מסתכלים בו.
ד. אין התייחסות לנידון.

37. מה פירוש: "העושה תפילתו עגולה"?
א. חזרת הש"ץ - במהירות.
ב. תפילה ללא כוונה.
ג. תפילה תוך שעה בדיוק.
ד. תפילין של ראש שלו עגולות.

38. מה דינו של האומר "מודים, מודים..." בחזרת הש"ץ?
א. משתקין אותו.
ב. והרי הוא ירא שמים גדול, ודעת חכמים נוחה הימנו.
ג. גוערים בו על שכפל מילה בתפילתו.
ד. מלמדים אותו כיצד להתפלל.

39. כיצד נלמד מעשה תמר ומעשה עגל הראשון?
א. לא נקרא ולא מתרגם.
ב. נקרא ומתרגם.
ג. נקרא ולא מתרגם.
ד. לא נקרא אך מתרגם.

40. האם מפטירין במרכבה?
א. כן.
ב. לא.
ג. ת"ק - כן, רבי יהודה אוסר.
ד. ת"ק - לא, רבי יהודה מתיר.