רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים מבחן דפים ע"ז- צ"א
ממוצע הציונים עד כה: 61%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת פסחים, דפים ע"ז - צ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנא לן דשעירי ר"ח באין בטומאה? (עז.)
א. דר"ח איקרי מועד וכתיב אלה תעשו לה' במועדיכם וילפי' ואפי' בטומאה.
ב. ילפי' גזירה שוה מתמיד ופסח.
ג. מסברא כיון דהוה בכלל שאר קרבנות ציבור.
ד. הלכה למשה מסיני.

2. שחטו לאוכליו וזרקו דמו שלא לאוכליו האם אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח? (עח:)
א. לכו"ע יוצא בו ידי חובתו.
ב. לכו"ע אין אדם יוצא ידי חובתו.
ג. מחלוקת: לר' נתן יוצא ולרבנן אינו יוצא.
ד. תלוי: מדאורייתא יוצא ומדרבנן אינו יוצא.

3. וכלי שרת טמאין - באיזה טומאה נטמאו? (עט.)
א. לכו"ע בטומאת מת.
ב. לכו"ע בטומאת שרץ.
ג. לרב חסדא בטומאת מת ולרבא אפי' בטומאת שרץ.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

4. היו רובן טמאי מתים ומיעוטן זבים האם עושים הזבים פסח שני לאחר שיטהרו? (פ.)
א. למ"ד טומאה דחוי' היא בציבור אין עושין ולמ"ד טומאה הותרה בציבור עושין.
ב. לרב הונא אין עושין ולרב אדא בר אהבה עושין.
ג. לכו"ע עושין.
ד. לכו"ע אין עושין.

5. פסח שנודע שנטמא ואח"כ נזרק דמו האם ציץ מרצה? (פ:)
א. לכו"ע מרצה.
ב. לכו"ע אינו מרצה.
ג. מחלוקת: לרבינא אינו מרצה ולרב שילא תלוי: נטמא בשוגג מרצה, נטמא במזיד אינו מרצה.
ד. מחלוקת: לרבינא אינו מרצה ולרב שילא בכל גווני מרצה.

6. נטמא טומאת התהום הציץ מרצה - באיזה אופן מדובר? (פא:)
א. דוקא בנודע לו לאחר זריקה.
ב. בנודע לו קודם זריקה.
ג. בין בנודע לו קודם זריקה ובין בנודע לו לאחר זריקה.
ד. למר בר רב אשי בנודע לו אחר זריקה ולתנא דברייתא בנודע לו אף קודם זריקה.

7. באו לשורפו לפני הבירה מקוצים וחריות שאין ראויים למערכה האם שומעין להם? (פב.)
א. מחלוקת: לרב יוסף אין שומעין להם ולרבא שומעין להם.
ב. לכו"ע אין שומעין להם.
ג. לכו"ע שומעין להם.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

8. נטמאו הבעלים או שמתו - באיזה אופן נחלקו ת"ק ור' יוחנן בן ברוקה? (פב:)
א. מחלוקת: לרב יוסף בנטמאו בעלים אחר זריקה ולר' יוחנן בכל גווני.
ב. מחלוקת: לרב יוסף בנטמאו בעלים קודם זריקה ולר' יוחנן בכל גווני.
ג. לכו"ע בנטמאו בעלים קודם זריקה.
ד. לכו"ע בין בנטמאו קודם זריקה ובין בנטמאו אחר זריקה.

9. העצמות והגידים והנותר ישרפו - באלה גידים מדובר? (פג:)
א. לרב איקא בגיד הנשה ונתערבו ימין ושמאל, לרב אשי בשמנו, ולרבינא בחיצון הסמוך לבשר.
ב. לרב איקא בגידי צואר לרב אשי בגיד הנשה ולרבינא בגיד הסמוך לבשר.
ג. לכו"ע בגידי צואר.
ד. לכו"ע בין בגידי צואר ובין בגיד הנשה.

10. עור הראש של עגל הרך האם מטמא טומאת אוכלין? (פד.)
א. לכו"ע מטמא.
ב. לכו"ע אינו מטמא.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן מטמא ולריש לקיש אינו מטמא.
ד. מחלוקת: לר' יוחנן וריש לקיש אינו מטמא ולחד תנא מטמא.

11. ואין נמנין על מוח שבקולית - ואמאי לא יניחנו על גחלים עד שינקב ויצא מוחו? (פד:)
א. לכו"ע שמא מחמת החום יפקע במקום אחר ויש בזה משום שבירת עצם.
ב. לכו"ע משום הפסד קדשים.
ג. מחלוקת: לאביי משום דשריפה נמי בכלל איסור שבירת עצם ולרבא משום הפסד קדשים.
ד. מחלוקת: לאביי חיישי' שיפקע במקום אחר ויש בזה משום שבירת עצם ולרבא משום הפסד קדשים.

12. הפיגול והנותר מטמאין את הידים - מה הטעם? (פה.)
א. מחלוקת: רב הונא ורב חסדא, לחד מ"ד משום חשדי כהונה ולחד מ"ד משום עצלי כהונה.
ב. תלוי: פיגול משום חשדי כהונה, נותר משום עצלי כהונה.
ג. משום חשדי כהונה.
ד. הלכה למשה מסיני.

13. עליות היכל האם נתקדשו בקדושת היכל? (פו.)
א. מחלוקת: לרב לא נתקדשו ולאבא שאול נתקדשו.
ב. לכו"ע לא נתקדשו.
ג. לכו"ע נתקדשו.
ד. תלוי: מדאורייתא לא נתקדשו ומדרבנן נתקדשו.

14. אשה שרדופה לילך לבית אבי' האם אוכלת משל אבי' או משל בעלה? (פז.)
א. תלוי: ברגל ראשון משל אבי' ומכאן ואילך במקום שהיא רוצה.
ב. תלוי: ברגל ראשון במקום שהיא רוצה ומכאן ואילך בשל בעלה.
ג. בכל גווני במקום שהיא רוצה.
ד. בכל גווני בשל בעלה.

15. אמר ר' יוחנן גדול קבוץ גלויות כיום................? (פח.)
א. שניתנה בו תורה.
ב. שנבנה בית המקדש.
ג. שיצאו בו ממצרים.
ד. שנבראו בו שמים וארץ.

16. שכח רבו מה אמר לו שניהן יצאו לבית השריפה וכו' - באיזה אופן מדובר? (פח:)
א. לכו"ע ששכח אחר זריקה.
ב. לכו"ע ששכח קודם זריקה.
ג. מחלוקת: ללישנא קמא אליבא דאביי בשכח אחר זריקה וללי"ב אף בשכח קודם זריקה.
ד. מחלוקת: ללישנא קמא אליבא דאביי בשכח אחר זריקה וללי"ב בשכח קודם זריקה.

17. האם אפשר לימנות על הפסח אחר שחיטה קודם זריקת הדם? (פט.)
א. לכו"ע אפשר.
ב. לכו"ע אי אפשר.
ג. מחלוקת: לרבנן אי אפשר ולרבי שמעון אפשר.
ד. תלוי: מדאורייתא אפשר ומדרבנן אי אפשר.

18. רבי אומר אף מכדי מקח - מה הוא רשאי לקנות במעות אלו? (צ.)
א. מחלוקת: לחד מ"ד מצה ומרור ולחד מ"ד חלוק וטלית.
ב. מחלוקת: לחד מ"ד עצים לצלייתו ולחד מ"ד מצה ומרור.
ג. מחלוקת: לחד מ"ד עצים לצלייתו ולחד מ"ד חלוק וטלית.
ד. לכו"ע עצים לצלייתו ומצה ומרור.

19. אין שוחטין את הפסח על היחיד וכו' ורבי יוסי מתיר - מה הוא טעמו של רבי יוסי? (צא. ורש"י ד"ה ופרכינן)
א. כיון דדריש קרא דלא תוכל לזבוח את הפסח באחד לענין אחר ממילא ס"ל דמותר.
ב. דכ' איש לפי אכלו.
ג. מסברא דמה לי אחד מה לי שנים.
ד. הלכה למשה מסיני.

20. ר' שמעון אומר באנשים חובה ובנשים רשות - מה הכוונה? (צא:)
א. שמצה ומרור אינם חובה בנשים אף בלילה הראשון.
ב. שמצה ומרור אינם חובה בנשים בשאר ימים.
ג. שקרבן פסח אינו חובה בנשים אלא רשות.
ד. שמצה ומרור וקרבן פסח אינם חובה בנשים אלא רשות.