רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים מבחן דפים ק"ז - קכ"א
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת פסחים, דפים ק"ז - קכ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ערבי פסחים סמוך למנחה - באיזה מנחה מדובר? (קז:)
א. במנחה קטנה.
ב. במנחה גדולה.
ג. תלוי: כל אדם במנחה קטנה, ובני מלכים במנחה גדולה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

2. שתאן בבת אחת רב אמר ידי יין יצא - מה הכוונה? (קח:)
א. שיצא רק ידי הדין שצריך לשתות יין בקידוש.
ב. שיצא משום שמחת יו"ט.
ג. שיצא ידי חובת שתיית יין בליל הסדר אך לא הוה על הסדר.
ד. שיצא ידי ד' כוסות אך לא יצא ידי אמירת ההגדה וצריך לחזור ולומר ההגדה.

3. האיך אפשר לקיים מצות שמחה ביו"ט? (קט.)
א. תלוי: בזמן שביהמ"ק קיים בבשר שלמים וכשאין ביהמ"ק קיים אנשים ביין ונשים בבגדי צבעונין.
ב. בכל גווני ובכל זמן בבגדי צבעונין.
ג. בכל גווני ובכל זמן ביין.
ד. בכל מה שמרגיש שמוסיף לו שמחה ואפי' בלחם ומים.

4. שלום לטובה מצטרף לרעה אין מצטרף - מה הכוונה? (קי.)
א. שאם שתה כוס שביעי מבטל הזוגות ואם שתה שמיני לא חשיב זוגות.
ב. שאם שתה כוס שביעי מבטל הזוגות.
ג. שאם שתה כוס שמיני לא חשיב זוגות.
ד. שאם אמר תיבת שלום כששתה כוס של זוגות אין לו לחשוש לזוגות.

5. והשותה מים שאולין - באיזה אופן מדובר? (קיא.)
א. בשיילינהו קטן או גדול ובשדה ודוקא מים.
ב. בשיילינהו קטן ובשדה ודוקא מים.
ג. בשיילינהו קטן ובעיר ודוקא מים.
ד. בשיילינהו קטן ובשדה וה"ה בשאר משקין.

6. והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו - באיזה אופן מדובר? (קיב.)
א. לקנות ממנו סחורה.
ב. למכור לו סחורה.
ג. לקנות ממנו ולמכור לו.
ד. לעשות עמו שותפות.

7. ואל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם - באיזה אופן מדובר? (קיב:)
א. בשור שחור או לבן ובכל זמן.
ב. בשור שחור ובכל זמן.
ג. בשור שחור וביומי ניסן.
ד. בשור לבן ובכל זמן.

8. כי תראה חמור שנאך - באיזה שונא מדובר כאן? (קיג.)
א. בשונא נכרי.
ב. בשונא ישראל שמותר לשנאותו וכגון דאיכא תרי סהדי דעביד איסורא.
ג. שראה בו הוא לבדו דבר ערוה.
ד. בין בשונא ישראל ובין בשונא נכרי.

9. מנא לן דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם? (קיד. רשב"ם ד"ה תדיר)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. מסברא דהתדיר חשיב מהאינו תדיר.
ג. דכ' מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד וילפי' קרא יתירא דאשר וכו' דבשביל שהוא תדיר הקדימו הכתוב.
ד. מהא דחזינן שאמרה תורה שקרבן תמיד קודם לקרבן מוסף.

10. כרך מצה או מרור בסיב ובלען האם יצא ידי חובתו? (קטו:)
א. בשניהם לא יצא.
ב. בשניהם יצא.
ג. תלוי: במצה יצא, במרור לא יצא.
ד. תלוי: במצה לא יצא, במרור יצא.

11. אמר אביי הלכך צריך לקהוייה וצריך לסמוכיה - מה הטעם? (קטז.)
א. זכר לתפוח.
ב. זכר לטיט.
ג. תלוי: לקהוייה זכר לתפוח, ולסמוכיה זכר לטיט.
ד. תלוי: לקהוייה זכר לדם, ולסמוכיה זכר לטיט.

12. האם ילפי' גזירה שוה בעבור "זה" מבננו "זה" לפטור סומא מהגדה? (קטז:)
א. לכו"ע ילפינן.
ב. לכו"ע לא ילפינן.
ג. מחלוקת: לרב אחא בן יעקב ילפינן ולרב יוסף ולרב ששת לא ילפינן.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

13. ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך וכו' אלא מתוך..............? (קיז.)
א. לימוד התורה.
ב. תפילה בכוונה.
ג. אהבה ואחוה שלום וריעות.
ד. דבר שמחה של מצוה.

14. מנא לן דבעי' להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום? (קיז:)
א. מסברא כיון דשבת הוא גם זכר ליציאת מצרים.
ב. דכ' זכור את יום השבת לקדשו וכו' למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. הא דבעי' להזכיר יציאת מצרים הוא מדרבנן ואין לו מקור בתורה.

15. ואמר רב ששת משום ר"א בן עזריה כל המבזה את המועדות................? (קיח.)
א. כאילו עובד עבודה זרה.
ב. אין לו חלק לעולם הבא.
ג. סופו ירוש פני גיהנום.
ד. אינו מאריך ימים.

16. ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים א' נתגלה לקרח וא' נתגלה לאנטונינוס וכו' ואחת...........? (קיט.)
א. נתגלה למשה רבינו.
ב. נתגלה לרבי יהודה הנשיא.
ג. נתגלה לבני ישראל כשנכנסו לארץ ישראל.
ד. גנוזה לצדיקים לעתיד לבא.

17. מה הטעם שאין יוצאין בסופגנין ובדובשנין ידי חובת כזית מצה בליל פסח? (קיט: רשב"ם ד"ה סופגנין)
א. משום דלא הוו לחם עוני.
ב. משום שאין עליהם תורת לחם.
ג. תלוי: סופגנין משום דאין עליהם תורת לחם, דובשנין משום דלא הוו לחם עוני.
ד. משום שאין רגילין לקבוע סעודה ע"ז.

18. מצה בזמן הזה האם חייבין בה מדאורייתא? (קכ.)
א. לכו"ע אין חייבין בה מדאורייתא.
ב. לכו"ע חייבין בה מדאורייתא.
ג. תלוי: כזית מצה הראשון חיובו מדאורייתא, ומצה שעם המרור בכורך אינו מדאורייתא.
ד. מחלוקת: לרבא חיובה מדאורייתא ולרב אחא בר יעקב חיובה אינו מדאורייתא.

19. ואכלו את הבשר בלילה "הזה" מה נלמד מכאן? (קכ:)
א. מחלוקת: לר"א בן עזרי' ילפי' לי' גז"ש דזמן אכילת הפסח עד חצות ולר"ע לומר שנהי' נותר בבוקר ראשון.
ב. מחלוקת: לר"א בן עזרי' ילפיף לי' גז"ש דזמן אכילת הפסח עד חצות ולר"ע ילפי' מכאן דזמנו עד שעת חיפזון.
ג. לכו"ע למילף גזירה שוה דזמן אכילת פסח עד חצות.
ד. לכו"ע לומר שנהי' נותר בבוקר ראשון.

20. קרבן פסח האם טעון שפיכה או זריקה? (קכא. רשב"ם ד"ה ולדברי ר"ע)
א. לכו"ע טעון זריקה.
ב. לכו"ע טעון שפיכה.
ג. מחלוקת: לרבי ישמעאל טעון זריקה ולרבי עקיבא טעון שפיכה.
ד. מחלוקת: לרבי ישמעאל טעון שפיכה ולרבי יוסי הגלילי טעון זריקה.