רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים ל"ב - מ"ז
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים ל"ב- מ"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ואין נתינה בפחות משוה פרוטה - והא אמרי' דחיטה אחת פוטרת כל הכרי אע"ג דכ' שם נתינה? (לב: תוד"ה ואין)
א. הא דחיטה אחת פוטרת איירי ביש בה שוה פרוטה.
ב. אבא שאול דאמר אין נתינה פחות משוה פרוטה פליג אההיא דחיטה אחת פוטרת כל הכרי.
ג. דוקא כאן דנתינה קיימא על תשלומין ילפי' דבעי' נתינה חשובה משא"כ התם.
ד. הא דאין נתינה פחות משוה פרוטה הוא מדרבנן והא דחיטה אחת פוטרת הוא מדאורייתא.

2. כוסמין מין חיטין - והא אמרי' בחלה דכוסמין מצטרפין עם שעורין אלמא מין שעורין נינהו? (לה. תוד"ה כוסמין)
א. הא דאמרי' הכא כוסמין מין חיטין הכוונה אף מין חיטין וכל שכן מין שעורין.
ב. סוגיא דהכא פליגא על סוגיא דחלה וס"ל דאין כוסמין מצטרפין עם שעורין.
ג. שאני הכא דאיירי לענין תרומה ולא לענין חלה.
ד. הא דאיתא התם דכוסמין מצטרפין לשעורין הכונה לשיפון ולא לכוסמין דהכא.

3. אתיא לחם לחם - ואמאי לא ילפי' מהכא ג"כ דאין יוצאין במצת טבל? (לח. תוד"ה אתיא)
א. מאן דיליף לחם לחם יליף נמי מהכא מצת טבל.
ב. הא דבעי' למצת טבל הוא באכל מהמצה שיעור גדול שאף ללא התרומה יש שיעור אכילת מצה.
ג. שאני טבל דהוה בכלל לכם ורק איסורא הוא דרביע עלי'.
ד. הא דבעי' לימוד מיוחד לטבל הוא לחדש דלא אמרי' יבוא עשה דמצה וידחה לא תעשה דטבל.

4. אבל עושהו תכריכין למת - והא איכא בזה לועג לרש? (מ: תוד"ה אבל)
א. לועג לרש שייך רק במקיים מצוות עשה בפני המת ולא בכה"ג.
ב. רק בציצית איכא לועג לרש כיון שהיא שקולה נגד כל המצוות.
ג. כיון דאיירי הכא רק בבגד שאבד בו כלאים שמותר ללובשו מדאורייתא ל"ש הכא לועג לרש.
ד. אין הכי נמי דמצד זה אסור, ורק אמרו שמצד דיני כלאים מותר לעשותו תכריכין.

5. אמאי אין יוצאין במצת מע"ש לר"מ הלא אי בעי מיתשיל עלי' והוה שלו? (מו: תוד"ה הואיל אי)
א. כיון דכ' בי' קודש לה' לא אמרי' בי' הואיל.
ב. רבי מאיר לא ס"ל דאמרי' הואיל.
ג. הא דמהני הואיל הוא רק לענין שלא לעבור על איסור יו"ט ולא לענין לצאת ידי חובת מצה.
ד. שאני מצת מעשר שני דמיעט הכתוב בהדיא שאין יוצאים בה ידי חובת מצה.