רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים מ"ז - ס"א
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים מ"ז- ס"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. שה ולא בכור - ואמאי איצטריך קרא והא כל דבר שבא חובה אינו בא אל מן החולין? (מז: ד"ה שה)
א. ס"ל להאי תנא דדבר שבא חובה בא אף מן הקדשים.
ב. אין הכי נמי, וקרא אסמכתא בעלמא היא.
ג. כיון דבכור קדוש מרחם ולא ע"י קדושת פה הוה בכלל דבר שבחולין.
ד. האי כללא דכל דבר שבא חובה אינו בא אלא מן החולין נאמר רק בקרבן יחיד.

2. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה - והא אמרי' בברכות דנוח לו שלא נבראו? (נ: ד"ה וכאן)
א. התם בלומד ע"מ לקנטר והכא באינו מתכוון לשום רעה אלא מתוך עצלות.
ב. הכא ברוצה ללמוד לשמה אך אינו יכול והתם באינו רוצה כלל ללמוד לשמה.
ג. מתחילה נוח לו שלא נברא אבל אחר שנברא ילמוד אפי' שלא לשמה.
ד. התם איירי שלומד תמיד שלא לשמה והכא איירי שלומד כן רק לפרקים.

3. מה ראו חנני' מישאל ועזריה וכו' - והא הוה בפרהסיא שיש חיוב מעיקר הדין למסור עצמו? (נג: ד"ה וכאן)
א. צלם שעשה נבוכדנצר לאו ע"ז היה אלא אנדרטא שעשה לכבוד עצמו.
ב. התם הי' בצינעא ולא בפרהסיא.
ג. כיון דצוה אותם רק לנגוע בצלם ולא להשתחוות לו אין בזה חיוב למסור הנפש.
ד. כיון דלא רצה להעבירם על דתם אין בזה חיוב למסור הנפש.

4. דהוה כריך ידיה בשיראי - והא אמרי' לענין לולב דלקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה? (נז. ד"ה דכריך)
א. סוגיא דהכא פליגא וס"ל דלקיחה ע"י דבר אחר לא שמה לקיחה.
ב. בעבודת המקדש איכא ילפותא דבעי' נגיעה ממש ולא מהני מה דחשיב לקיחה ע"י דבר אחר.
ג. התם איירי שהי' כורך הלולב בסודר ואוחז בסודר שהסודר מסייעו להחזיק משא"כ הכא.
ד. אע"ג דמעיקר הדין לא הוה חציצה מ"מ יש בזה משום בזיון קדשים.

5. שוחט שלא לאוכליו לערלים ולטמאים פסול - מנא לן? (סא. ד"ה לאוכליו)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. תלוי: שלא לאוכליו מקרא דאיש לפי אכלו תכוסו, לערלים ולטמאים הלכה למשה מסיני.
ג. תלוי: שלא לאוכליו ולערלים מקרא דאיש לפי אכלו תכוסו, לטמאים הלכה למשה מסיני.
ד. מקרא דאיש לפי אכלו תכוסו.