רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים צ"ב - ק"ו
ממוצע הציונים עד כה: 89%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים צ"ב - ק"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למ"ד דדרך רחוקה איירי באינו יכול ליכנס בשעת אכילה למאי בעי' קרא לזה הא פשוט דפטור? (צג. תוד"ה אלא)
א. הא דבעי' קרא לאשמועי' דאינו צריך ליקח סוסים ופרדים.
ב. הא דבעי' קרא לאשמועי' דאינו חייב על מה שהרחיק עצמו.
ג. הא דבעי' קרא לאשמועי' דאף בכה"ג חייב בפסח שני למ"ד דשני תשלומין דראשון הוא.
ד. הא דבעי' קרא לאשמועי' דאף במקום חיוב כרת איכא פטור של אונס.

2. מנין לפסח שני שאין טעון לינה - ואמאי גרע ממביא קרבנו מימות החול דטעון לינה יום אחד? (צה. תוד"ה טעון)
א. שאני הכא דמיעטו הכתוב בהדיא.
ב. בהכא נמי בעי לינה יום אחד וממעטי' לי' מלינה כל ז'.
ג. כיון דתשלומין דראשון לא בעי לינה אפי' יום אחד.
ד. הא דמביא קרבנו בימות החול טעון לינה הוא בקדשי קדשים משא"כ הכא דהוה קדשים קלים.

3. ש"מ דחוי מעיקרא הוה דחוי - ואמאי לא ילפי' ממחוסר זמן דדחוי מעיקרא הוה ולא הוה דיחוי? (צח. תוד"ה ש"מ)
א. שאני מחוסר זמן דאין זה פסול בגוף הקרבן אלא פוסל צדדי.
ב. שאני מחוסר זמן דהוא גזירת הכתוב ואין לך בו אלא חידושו.
ג. שאני מחוסר זמן דלא איתחזי מעולם לשום קרבן וזמן קבוע להיות ראוי ליום השמיני.
ד. שאני מחוסר זמן דאינו פסול אלא מדרבנן.

4. רבי יוסי אומר אין מפסיקין - והא בעי' קידוש במקום סעודה והאיך מהני מה שמקדש אח"כ? (ק. תוד"ה רבי)
א. רבי יוסי פליג וס"ל דלא בעי' קידוש במקום סעודה.
ב. הא דבעי' במקום סעודה הוא רק כדי להחשיב הסעודה והכא שאינו אוכל אח"כ אין ענין בזה.
ג. כיון שמיד אחר הסעודה עושה קידוש וסעודה זו היא כסעודת שבת שפיר דמי.
ד. קידוש במקום סעודה אינו לעיכובא אלא לכתחילה ורבי יוסי איירי מעיקר הדין.

5. אישתלי וטעים מידי - והא אפי' בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביאם לידי תקלה? (קו: תוד"ה אישתלי)
א. הא דאין הקב"ה מביא תקלה איירי באיסור תורה והכא איירי באיסור דרבנן.
ב. כיון דאין המאכל עצמו אסור אלא רק מחמת הזמן לא נאמר ע"ז כלל זה.
ג. ר' ירמיה בר אבא עצמו ס"ל דמותר לטעם קודם הבדלה.
ד. הא דאין הקב"ה מביא תקלה הוא רק באיסור טבל.