רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים ק"ז - קכ"א
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים ק"ז - קכ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האוכל אכילה גסה ביוה"כ פטור - באיזה אופן מדובר? (קז. ד"ה דילמא)
א. באוכל בזמן שנפשו קצה מלאכול.
ב. באוכל בזמן שאינו מתאוה לאכול אך יש לו טעם בזה.
ג. באנסוהו עכו"ם לאכול.
ד. באכל אוכל שכרוך בסיב וכיו"ב.

2. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות - והא אמרי' בביצה דבהוצאות שבת ויו"ט אם פוחת פוחתין לו? (קיג. תוד"ה עשה)
א. ר' יוחנן בשם אנשי ירושלים פליג אההיא דביצה.
ב. התם איירי ביש לו ופוחת משא"כ הכא דאיירי באין לו.
ג. התם איירי שאינו קונה אפי' לצורך קידוש והבדלה, והכא איירי לענין שאר דברים לצורך השבת.
ד. התם איירי שיש לו ממי ללוות, והכא איירי באין לו ג"כ ממי ללוות.

3. אע"פ שאין חרוסת מצוה - ואמאי לא אתי חרוסת דרשות ומבטל לחזרת דמצוה? (קיד. תוד"ה אע"פ)
א. ס"ל דאין דבר שבחולין יכול לבטל דבר מצוה.
ב. כיון דאין טעם החרוסת מורגש אין בכוחה לבטל.
ג. כיון דאינו לועסן ביחד אלא בולען כשהן שלימים לא שייך ביטול.
ד. הא דיצא ידי מצה הוא מדאורייתא אבל מדרבנן באמת לא יצא משום שהמרור מבטלה.

4. האיך ס"ל לרב אחא ב"י דמצה בזה"ז דרבנן והא בפרק שני משמע דבין לר"י ובין לר"ש הוה דבר תורה? (קכ. תוד"ה רב אחא)
א. הא דפליגי ר"י ור"ש הוא בזמן שביהמ"ק הי' קיים.
ב. ההיא פלוגתא אליבא דרבא ולא אליבא דרב אחא בר יעקב.
ג. התם איירי לענין כזית מצה הראשון והכא איירי לענין המצה שאוכלים עם המרור בכורך.
ד. התם איירי לענין כזית מצה הראשון והכא איירי לענין אם יש מצוה כל ז' ימי הפסח לאכול מצה.

5. אישתלי וטעים מידי - והא אפי' בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביאם לידי תקלה? (קו: תוד"ה אישתלי)
א. הא דאין הקב"ה מביא תקלה איירי באיסור תורה והכא איירי באיסור דרבנן.
ב. כיון דאין המאכל עצמו אסור אלא רק מחמת הזמן לא נאמר ע"ז כלל זה.
ג. ר' ירמיה בר אבא עצמו ס"ל דמותר לטעם קודם הבדלה.
ד. הא דאין הקב"ה מביא תקלה הוא רק באיסור טבל.