רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק שני כתובות

דף טז.
1. שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו - מה הדין כאשר היורש תבע את השדה מן המחזיק?
2. האם בעל נאמן לומר "אלמנה נשאתיך" במיגו ד"פרעתי" - א. כשיש עדי הינומא? ב. כשאין עדי הינומא?

דף יט.
3. מה דין מיגו במקום חזקה לפי הסוגיא בב"ב? מה משמע בסוגיין.
4. אלו עבירות אינן עומדות בפני פקוח נפש לפי דברי רבא בסוגיין, ולפי דעת רבא עצמו?
5. עדים שאמרו "כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו" האם נאמנים: א. כאשר הלווה מודה שכתבו? ב. כשאינו מודה?

דף כא
6. מהו טעמו של רבי דסבר שהאומר זה כתב ידי צריך לצרף עמו אחר? מדוע לדעת חכמים אין צורך בכך?
7. באיזה מקרה יוצא שרבי הוא המיקל וחכמים מחמירים? נמק כל דיעה!
8. האם האומר "זה כתב ידי, ואני מעיד על מנה שבשטר" צריך לצרף עמו אחר לדעת רבי?
9. שנים החתומים על השטר ומת אחד מהם - כיצד יקיימו את חתימתו לדעת רבי ולדעת חכמים (ב' אפשרויות).
10. הכותב חתימת ידו, לצורך דימוי חתימות ע"י בי"ד, לא יכתבנה על מגילתא - מדוע?
11. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו - מה הדין כאשר הלה טוען: א. להד"ם? ב. פרעתי?
12. שטר שכתוב על החרס - מה דינו לפי ר"מ ולפי ר' אלעזר?
13. האם הלווה יכול לטעון על שטר מקויים שהוא מזוייף וגם הקיום מזוייף?
14. שטר מקויים שטען הלווה שהוא מזוייף, ובאו אחד העדים ואחד הדיינים והעידו כל אחד על חתימת ידו - האם השטר כשר בכך, ומדוע?
15. שלשה שישבו לקיים את השטר, שניים מהם מכירים חתימות ידי עדים - האם הם יכולים להעיד בפני השלישי כדי שיחתום עמהם, ומדוע: א. לפני שכתבו אשרתא. ב. לאחר שכתבו אשרתא ועדיין לא חתמו. ג. לאחר שחתמו עליה.
16. האם להלכה חיישינן למיחזי כשיקרא?
17. הסבר את דברי הגמ' (סה.) "ליתא לדרב פפי" לפי ר"ת הי"מ ור"י מדנפי"ר!
18. מה הטעם שאין עד נעשה דיין? (ב' טעמים).
19. עד המעיד, ועד שא"צ להעיד, האם נעשים דיינים: א. בדאוריתא . בדרבנן ג. בדיני נפשות.
20. שלשה שראו את המולד ביום, האם יכולים לקדש את החודש על פי ראייתם?
21. שלשה דיינים המכירים חתימת עדים - מדוע היתה הוה-אמינא שהם אינם יכולים לקיים את השטר ע"פ הכרתם?

דף כב.
22. העידו שניים על אחד שגזל, ושניים אחרים העידו עליו שלא גזל - האם נפסל לדין ולעדות?
23. עד שלא חתמו מעידים עליו וחותם: מי מעיד עליו? מדוע חותם?
24. משחתמו אין מעידים עליו וחותם: מדוע אינו חותם?
25. ערער דפגם משפחה גילוי מילתא בעלמא הוא - הסבר לפי רשי ולפי רח!
26. שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהם:
27. מדוע צריכים לכתוב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי?
28. איזה נוסח אפשר לכתוב במקום הנוסח הנ"ל?
29. מהיכן ילפינן את הכלל "הפה שאסר הוא הפה שהתיר"?
30. איזו הלכה למדנו מהפסוקים: "את בתי נתתי לאיש" "הזה"?
31. אמרה "אשת איש הייתי", ולמחר אמרה "גרושה אני" - באיזה אופן נאמנת ובאיזה, אופן אינה נאמנת, ומדוע?
32. אמר "קידשתי את בתי", ולמחר אמר "לפלוני קידשתיה" - האם נאמן ומדוע?
33. אב שאמר על בתו בוגרת "קדשתיה כשהיתה נערה" - האם נאמן, ומדוע?
34. שנים אומרים מת בעלה ושנים אומרים לא מת: א. מה דין נישואיה לאחר? ב. מדוע אין מעמידים אותה בחזקת אשת איש?
35. כיצד מחייבים אותה אשם תלוי, לפי מאן דבעי חתיכה משתי חתיכות?
36. באיזו טענה נחשבת האשה "כאומרת ברי לי", לפי רש"י ולפי הר"ן (ט: ברי"ף)?
37. נשאת לאחד מעדיה - מדוע אין חוששים שהוא העיד על מות בעלה כדי שיוכל לשאת אותה?
38. עד אחד אומר מת וע"א אומר לא מת - מה דין נישואיה לאחר לכתחילה ובדיעבד: א. כשבאו בבת אחת. ב. כשבאו בזה אחר זה?

דף כד.
39. היכן מצאנו שהקלו לעינן שבויה יותר מאשר לתרומה, והיכן מצאנו שהקלו בתרומה יותר מבשבויה?
40. אני כהן וחברי כהן... אינו נאמן להשיאו אשה - מה החשש בנשיאת אשה?
41. הנושא אשה צריך שיבדוק אחריה ד' אמהות - איזה חשש צריך לבדוק?
42. אני כהן וחברי כהן - מדוע, לדעת ר' יהודה, אינו נאמן להאכילו בתרומה?
43. האם ר' יהודה חושש לגומלין, (לפי רב אדא בר אהבה אביי ואבע"א)?
44. שלי חדש ושל חבירי ישן - במה הוא מגנה את שלו ומשבח את של חבירו?
45. שלי אינו מתוקן ושל חבירי מתוקן - מדוע כאן חכמים חוששים לגומלין?
46. הקדר שהניח קדירותיו וירד לשתות - באיזה אופן: א. הקדירות הפנימיות טהורות והחיצוניות טמאות. ב. אלו ואלו טמאות. ג. אלו ואלו טהורות.
47. שאני הכא דריע חזקייהו - במה הורעה חזקתם של הכהנים בני ברזילי לפי רש"י ולפי ר"ת

דף כה.
48. הסבר "גדולה חזקה" לפי מ"ד מעלין מתרומה ליוחסין, ולפי מ"ד אין מעלין!

דף כו.
49. באיזה אופן מעלין אדם לכהונה ע"פ עצמו?
50. מעשה באדם שהיה מסיח לפי תומו - לְמָה היינו חוששים אילו הוא לא הזכיר שהוציאוהו מבית הספר?
51. למי נותנים מעשר ראשון מדאוריתא, ולמי נותנים לאחר שעזרא קנסם, לפי ר"ע ולפי ר"א בן עזריה?
52. לפי מ"ד "קנסא לעניים" - באיזה עניים מדובר (כהנים, לווים, ישראלים)?
53. לפי מ"ד "קנסא לעניים" - הסבר בג' אופנים מדוע ר"ג לא נתן מעשה עני לר' יהושע בן חנניא?
54. היכן מצאנו במקרא מקור לקנס עזרא?
55. והיה הכהן.... בעשר הלווים - הסבר לפי רא בע ולפי מד קנסא לעניים! באיזה אופן אמרינן שמעשר ראשון חזקה לכהונה? החולק בביד אינה חזקה - באיזה אופן מדובר, ומדוע אין זו חזקה?
56. האם מעלין לכהונה ע"פ עד אחד: א. כאשר אין עוררין? ב. כאשר יצא קול שאינו כהן?