רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק רביעי כתובות

דף מב.
1. מה היא דעת חכמים ודעת ר"ש לגבי מי שתבעוהו "אנסת את בתי" – כאשר: א. לא עמד בדין וכפר ונשבע שלא אנס – לענין קרבן שבועה. ב. עמד בדין ונתחייב, וכפר ונשבע שלא אנס ולא עמד בדין – לענין קרבן שבועה. ג. עמד בדין ונתחייב, וכשתבעוהו לשלם הודה – האם משלם, או נפטר כדין מודה בקנס? ד. עמד בדין ונתחייב, והאב מת – למי משלם?
2. אנסת ופיתית את בתי, וכפר ונשבע – כיצד חכמים מחייבים קרבן שבועה לפי מ"ד דבעינן ייחוד כלי?
3. תבעוהו "המית שורך את עבדי" – האם חייב קרבן שבועה, לפי חכמים ולפי ר"ש, כאשר: א. לא עמד בדין, וכפר ונשבע שלא המית. ב. עמד בדין ונתחייב, וכפר ונשבע.
4. הפלת את שיני: א. מנה שני טעמים אפשריים לפוטרו מקרבן שבועה! ב. מדוע אין לפוטרו מטעם שלא היה ייחוד כלי?

דף מג.
5. בת הניזונת מעשה ידיה למי:
6. א. באר את צדדי הספק! ב. כיצד הכריע רב ששת, ומה דעת רב ושמואל? ג. מה הדין דאורייתא ומנין?
7. לענין מה אדם מעדיף את אלמנתו יותר מבתו, ולענין מה הוא מעדיף את בתו? באלו הלכות הדבר מתבטא?
8. א. מה הוא דין "נכסים מועטים בבת אצל אחים? ב. באיזה מקרה יש דין "נכסים מועטים" באלמנה אצל הבת?
9. אי בשאינה ניזונת... הסבר את הקושיא לפי הספרים הגורסים 'מאי למימרא', ולפי הספרים שלא גורסים כך!
10. למי שייכת מציאת הבת ומדוע: א. בחיי האב. ב. לאחר מות האב.
11. א. מניין שמעשה ידיה של הבת שייכם ליורשי אביה, בקטנה ובנערה? ב. מניין שמעשה ידיה של הבת אינם שייכים ליורשי אביה בקטנה ובנערה?
12. החובל את הבת – באיזה אופן צריך לשלם לה, ואימתי צריך לשלם לאביה?
13. אשה שנתארסה לראשון ומת, לשני ומת – האם מותרת שוב להינשא, ומדוע?
14. השיא את בתו ונתגרשה – למי שייכת כתובתה ומדוע?
15. המארס את בתו קטנה ובגרה ואח"כ נשאת:
16. למי שייכת כתובתה , ומדוע? ב. מאיזה זמן השתעבדו לה נכסי הבעל?

דף מד.
17. שני שטרות היוצאים זה אחר זה – מתי אמרינן שביטל שני את הראשון ומתי יכול לבחור איזה מהם שרוצה?
18. שני שטרות היוצאים זה אחר זה – מה הדין, ומדוע, כאשר: א. ראשון במכר ושני במתנה? ב. ראשון במתנה ושני במכר? ג. שניהם במכר או שניהם במתנה?
19. ראשון במכר ושני במתנה ולקונה יש שדה סמוכה לשדה הנמכרת, האם יש בזה ביטל שני את הראשון, ומדוע?
20. שניהם במכר או שניהם במתנה: א. נמק את הדין לפי רפרם ולפי רב אחא! ב. מנה את הנפק"מ שביניהם! ג. הסבר את טעמו של רב אחא לגבי "שניהם במתנה"!
21. מנה ומאתיים של כתובה מאימתי הם נגבים: א. כשכתב לה מן האירוסין ובשעת נישואין כתב תוספת. ב. כשלא כתב מן האירוסין אלא בשעת נישואין כתב הכל.
22. נערה המאורסה שזינתה – באיזו מיתה היא נידונת, והיכן, במקרים הבאים: א. כאשר נתגירה פחותה מבת ג'. ב. הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה. ג. הורתה ולידתה בקדושה.
23. א. "וסקלוה…באבנים ומתה" – את מי מרבים בפסוק זה, ולענין מה? ב. "נבלה עשתה בישראל" – את מי ממעטים מפסוק זה?
24. מה דין המוציא שם רע על היתומה, ומניין?
25. מהיכן למדנו שהמוציא שם רע על הקטנה פטור?
26. מדוע בפרשת מוציא שם רע נאמר "נערה" מלא, ובפרשת אונס ומפתה נאמר "נער" חסר?

דף מז.
27. מדוע חכמים תיקנו שמציאת הבת לאביה? הסבר לפי רש"י ולפי ר"י!
28. בת שאינה סמוכה על שולחן אביה - האם מציאתה לאביה?
29. מדוע לאחר מות האב מציאת הבת אינה שייכת לאחים?
30. מנין שמעשה ידיה של בת לאביה: א. בקטנה ב. בנערה?
31. מנין שזכותו של האב למסור את בתו נערה לחופה?
32. א. האם מותר לשאת אשה בחוה"מ, ומדוע? ב. באיזה אופן מותר לשאת אשה ביו"ט, ומדוע?
33. האם האב אוכל פירות מנכסי בתו, ומדוע?
34. האם הבעל זכה בנדוניא שכתב לו אבי האשה, ומדוע, במקרים הבאים: א. האשה מתה מן האירוסין. ב. מתה לאחר הנישואין.
35. מה דין הנדוניא שניתנה כבר, והאשה מתה לאחר הנישואין?
36. על אלו התחייבויות הכרוכות בנישואין אמר ראב"ע שהן תלויות בקיום הנישואין בפועל, ואיזה התחייבויות אינן תלויות בכך?
37. א. כתב לה תוספת באירוסין, ומת - האם אפ"ל שעל דעת כן לא כתב לה? ב. קנה פרה מחבירו ונטרפה - האם יכול לומר שעל דעת כן לא קניתי?
38. מה תיקנו לבעל תחת: א. מזונותיה ב. פרקונה ג. קבורתה?
39. מדוע אשה אינה יכולה לומר "איני נפדית ואיני נותנת פירות"?
40. האומרת "איני ניזונית ואיני עושה" - האם יכולה לאחר זמן לחזור בה ולנהוג כתקנת חז"ל?

דף מח.
41. מהיכן למדנו את הכלל "עולה עמו ואינה יורדת עמו"? מה משמעותו?
42. באיזה מקרה נחלקו ר' יהודה ות"ק לענין קבורתה, לפי רש"י ולפי ר"ת?
43. האם בי"ד יורדים לנכסי אדם וזנים ומפרנסים את אשתו ואת בניו ובנותיו: א. במי שנשתטה ב. במי שהלך למדינת הים.
44. מי שהלך למדה"י - האם פוסקים צדקה על נכסיו? האם נותנים לאשתו תכשיט מנכסיו?
45. מי שהלך למדה"י ומתה אשתו - מה החידוש בזה שקוברים אותה אף לפי כבודו?
46. האם היתומים חייבים בקבורת אשת אביהם, ומדוע?
47. בת ישראל המאורסת לכהן - מאימתי אוכלת בתרומה לפי משנה ראשונה ולפי משנתנו?
48. מה היא סברת רב אסי שאמר שמסירתה מועילה גם לענין אכילת תרומה?
49. לדעת שמואל - האם מסירתה מועילה לענין: ירושתה, הפרת נדריה, אכילתה בתרומה, מציאתה.
50. נכנסה עמו לחצר - אימתי אמרינן שמסתמא נכנסו לשם נישואין, ואימתי לא אמרינן כן?

דף מט.
51. מסרוה לשלוחי הבעל, וחזרה מן הדרך לבית אביה: א. מה דינה אם זינתה? ב. מי מיפר את נדריה?
52. מי מיפר נדריה של: א. ארוסה ב. אלמנה מן האירוסין ג. מסרוה לשלוחי הבעל ומת הבעל כשהיא בדרך.
53. הבנים יירשו והבנות ייזונו - על מה מסתמכת ההשוואה בין מזונות הבנות לירושת הבנים?
54. האם יש לאדם חובה או מצוה לזון את בניו ואת בנותיו, לפי ר"מ ר' יהודה ור"י בן ברוקה?
55. מה היא הסברא לומר שיש מצוה לזון את הבנים יותר מאשר את הבנות, ומה היא הסברא לומר שיש מצוה יותר בבנות?
56. לענין מה אמרינן שלבנים העוסקים בתורה יש זכות גדולה יותר, ולענין מה אמרינן שאין סברא להבדיל בינם לבין מי שאינו עוסק בתורה?
57. האם כופים אדם לזון את בניו ובנותיו הקטנים?
58. על איזה מ"ע אין בי"ד של מטה מוזהרים לכוף את האדם? האם הם רשאים לכופו?
59. האם בי"ד רשאי לכוף אדם לקיים מצות צדקה, ומדוע?
60. מי שמת והניח אלמנה ובת, ונשאת הבת ומתה: א. מה היא הסברא לומר שהאלמנה לא תיזון מנכסיו? ב. מדוע ההלכה היא שהאלמנה ניזונת מנכסיו?
61. הנותן שדהו במתנה לאחר - האם שדה זו נחשבת "כמשועבדים" אל מקבל המתנה לעניין גביית בעל חוב, ומדוע?
62. לענין מה מצאנו שמתנה אינה כמכר?
63. לפי תקנת הגאונים - האם אשה גובה כתובתה: א. ממטלטלי דיתמי? ב. ממטלטלי שבעלה נתן במתנת ש"מ ג. ממטלטלי שבעלה נתן במתנת בריא?
64. לפי תקנת הגאונים - הם אשה גובה מזונות: א. ממטלטלי דיתמי ב. מקרקעות שבעלה נתן במתנת בריא ג. מקרקעות שהיתומים נתנו במתנה.

דף נ.
65. מניין שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש?
66. מה פירוש הסימן "קטנים כתבו ובזבזו"?
67. מה היא רמת הדרישות הלימודיות מילד בן: א. חמש ב. שש ג. עשר ד. שתים עשרה?
68. מה חידשה לנו מיניקתו של אביי במה שאמרה "בר תליסר לתעניתא"?
69. מה הם שני הדברים שנאמרו לגבי המכניס את בנו פחות מבן שש?