רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק שישי כתובות

דף סה.
1. ירושתה. פרש בשני אופנים!
2. אשה שחבלו בה אחרים – למי שייכים בושתה ופגמה?

דף סו.
3. למי שייכת מציאת האשה? מדוע?
4. למי שייכת העדפה על מעשה ידיה. ב. מה הם צדדי הספק לענין עשתה שתי מלאכות בבת אחת? ג. מדוע מציאה נחשבת כהעדפה שעל ידי הדחק?
5. מה היא סברת ר"י בן ברוקא שהמבייש אשה צריך לתת חלק מהתשלום לבעלה?
6. הפוסק מעות לחתנו, ומת חתנו – האם חייב לתת את המעות ליבם, ומדוע?
7. הביאה נדוניא ושמו אותה במנה – כמה החתן כותב בכתובה, ומדוע?
8. כשהחתן פוסק פוסק פחות חומש – פרש לפי רשי ולפי רח!
9. מדוע חכמים היו צריכים לפסוק לבתו של נקדימון בן גוריון קופה של בשמים?
10. קופה של בשמים... בעי רב אשי ליום ראשון או לכל יום ויום – פרש את ספיקו?
11. כיצד נקדימון בן גוריון נתן צדקה? מה היה החסרון בכך?
12. כיד שמין בכתובה, ומדוע: א. כלים של כסף. ב. נזמים וטבעות של זהב. ג. כוסות וקערות של זהב. ד. דהבא פריכא. ה. דינרי זהב.
13. גמלים של ערביא אשה גובה פרנא מהם – פרש לפי רשי ולפי רת!
14. האם אשה גובה לכתובתה גלמים לש ערביא מיתומים ומלקוחות?
15. האם אשה גובה מטלטלי דידן מיתומים ומלקוחות? נמק!
16. האם נותנים כסף צורי או כסף מדינה לתשלומים הבאים: א. 200 זוז לכתובת בתולה ב. 100 זוז לכתובת אלמנה ג. 50 זוז לפרנסת נישואין.
17. כיצד נוהגים גבאי צדקה במי שאין לו ממון ואינו רוצה להתפרנס מן הצדקה?
18. כיצד נוהגים גבאי צדקה במי שיש לו ממון אך רוצה להתפרנס דוקא מן הצדקה?
19. נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים – מנא לן?
20. אימתי אמרינן "אל יבזבז יותר מחומש", ואימתי מותר לבזבז יותר?

דף סח.
21. מי שאין לו 200 זוז, אך יש לו כלים יקרים – האם רשאי לקבל מן הצדקה?
22. בת יתומה שבאה לינשא – לפי מה קובעים כמה נדוניא היא תקבל מנכסי אביה?
23. מדוע לגבי פרנסת עצמה פשיטא לן שאין שמין באב, ולענין פרנסת הבעל הדבר תלוי במחלוקת?
24. אמר רבי... נוטלת עישור נכסים – מי שיש לו עשר בנות ובת כיצד נוטלות: א. כאשר נישאות בזו אחר זו. ב. כאשר נישאות בבת אחת ג. אימתי אין הבת נוטלת עישור נכסים?
25. מה היא הסברא שנותנים יותר נכסים לבת שנשאת ראשונה, ואין חשבים לכולן בשוה?
26. האם בת מקבלת עישור נכסים במקרים הבאים: א. בגרה לפני שנשאת. ב. נשאת, ועדיין לא בגרה. ג. בגרה ונשאת.
27. אחים שמכרו נכסים לאחר מיתת אביהם: א. האם הבת טורפת מזונות מנכסים אלו, ומדוע? האם הבת טורפת נדוניא מהם, ומדוע?

דף סט.
28. מה הן שתי המשמעויות הכלולות במילה "שיעבדו"? באיזו מהן מסתבר יותר שמוציאין?
29. מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן – האם יש לשניה עישור נכסים, ומדוע?
30. מנה שתי נפקא מינות לשאלה אם בת יורשת עישור נכסים או שהיא כבעלת חוב?
31. האם בת היא בעלות חוב של אביה, לענין עישור נכסים, או של אחיה? מנה שתי נפקא מינות לשאלה זו!
32. כאשר בעל דין אומר לחבירו בבית דין "כך וכך תתחייב לי" – האם הדיין צריך להגיב על כך? מניין?
33. אגבה עישור נכסים אפילו מאיצטרובלא – מה הריבותא באצטרובלא?
34. הוה מגבינן מעלמא דביתי – באיזה אופן מדובר, ומה החידוש בזה?
35. באיזה אופן אמרינן "נדוי על תנאי צריך הפרה", ובאיזה אופן אין צריך הפרה?
36. מאן יתיב בי מרזיחא ברישא – פרש את השאלה, וענה עליה!
37. המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי: אימתי לכו"ע אמרינן שהרשות בידה, אימתי לכו"ע יעשה שליש מה שהושלש בידו, ואימי נחלקו ר"מ ור' יוסי?
38. מה הוא טעמו של ר"מ דאמר יעשה שליש מה שהושלש בידו?