רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק עשירי כתובות

דף צ
1. נשא את הראשונה ומתה, נשא שניה ומת הוא - מדוע שניה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה?
2. בעח מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה - מדוע בעח ראשון לא יטרוף ממנו כפי שהוא טורף מלוקח?
3. בעח מאוחר שקדם וגבה: א. מה היא המסקנה של פרקנו בשאלה זו? ב. מה היא דעת הסוגיא בערכין (ז:)? כיצד מיישב רח את שתי הסוגיות? (ב' תירוצים). ד. במה עוסקת סוגייתנו לפי רח ולפי רת?
4. אחת בחייו ואחת במותו - מדוע יש מקום לחשש לאינצויי?
5. כתובה נעשית מותר לחבירתה - פרש!
6. האם כתובת בנין דכרין טורפת ממשועבדים? במה הדבר תלוי?
7. שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה - הסבר לפי מ"ד אחת בחייו ואחת במותו יש להן כבד, ולפי מ"ד אין להן!
8. הסבר את טענת בן ננס "טלו כתובת אמכם וצאו"!

דף צא.
9. באים בניה של זו לאחר מיתה... - פרש את דברי תק אלו לפי ההוא ולפי המסקנה!
10. האם מותר דינר צריך להיות דוקא קרקעות, לפי ת"ק ולפי ר"ש?
11. כתובה נעשית מותר לחבירתה - האם שבעינן מהלכה זו שאחת בחייו ואחת במותו יש להם כתובת בנין דיכרין?
12. האם יש כב"ד במרובין ונתמעטו ובמועטים ונתרבו, לפי פסק ההלכה של רב נחמן?
13. האם לוקח יכול לסלק בע"ח בזוזי?
14. לוקח שאמר לבע"ח על קרקע ששוה 500 "אי שויא לך אלפא זוזי לחיי", וטרפה הבע"ח - כמה יגבה הלוקח מן הלווה, ומדוע?
15. האם בי"ד כופים על היתומים לקיים מצוה ולפרוע חוב אביהם.

דף צב.
16. ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, ובא בע"ח דראובן לטורפה: א. אם העדים המקיימים שטר של בע"ח הם קרובים לראובן ורחוקים משמעון - האם הם כשרים להעיד, ומדוע? ב. האם ראובן יכול להביא עדים הרחוקים ממנו אך קרובים לשמעון? אם השט"ח אינו מקויים - האם שמעון יכול לטעון שמא הוא מזוייף?
17. גזלן מוחזק שהוציא שטר - האם חייב לקיימו מן התורה?
18. המוצא שט"ח שיש בו אחריות נכסים לא יחזיר - למה חוששים, לפי שתי השיטות שבתוס'?

דף צג.
19. ראובן שמכר שדה לשמעון ויצאו עליה עסיקין - האם שמעון יכול לחזור בו. א. לאחר שנתן מעות ולא החזיק? ב. לאחר שהחזיק ולא נתן מעות.
20. הקונה שדה בכסף במקום שכותבים את השטר, וחזר בו לפני שכתבו שטר - האם צריך לקבל עליו מי שפרע? פרט!
21. האם "דייש אמיצרי" הוא מעשה המועיל לקנות קרקע כמו "נעל גדר ופרץ"?
22. לענין מה מועיל בסוגייתנו המעשה של דישת המצרים?
23. כתובתה של זו מנה, ושל זו 200, ושל זו 300, ולא כתבו דין ודברים - כיצד הן חולקות לפי ר' נתן ולפי רבי במקרים הבאים: א. נכסי הבעל שוים מנה. ב. שוים 200. ג. שוים 300.

דף צד.
24. במה נחלקו ת"ק ובן ננס לפי שמואל לפי רב נחמן ולפי אביי?
25. כגון שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו - הסבר לפי רשי ולפי רח!
26. לפי רב נחמן בן ננס חושש שהרביעית תכסיף את השדה - מה תועיל השבועה לחשש זה?

דף צה.
27. כתבה ראשונה ללקוח "דין ודברים אין לי עמך": א. באיזה אופן כתיבה זו מועילה? ב. במה מצבה של אשה זו דומה ל"כותב לה ועודה ארוסה", ובמה הוא שונה?
28. לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה - מה דין המקח לפי ר"מ ולפי ר' יהודה?
29. לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש - מה דין המקח?