רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פורים חיוב קריאת המגילה
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים: תרפ"ז, תרפ"ט סעיף א, תרצ"ב, מקראי קודש ד'.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מתי יש לקרוא את המגילה?
א. בליל פורים
ב. ביום פורים
ג. בסעודת פורים
ד. בליל פורים וביומו

2. עד מתי אפשר לקרוא את המגילה בלילה?
א. עד חצות
ב. עד עלות השחר
ג. כל היום
ד. עד נץ החמה

3. מהו זמן קריאת המגילה ביום?
א. במשך זמן תפילת שחרית
ב. מהנץ החמה עד חצות
ג. מהנץ החמה עד השקיעה
ד. מהנץ החמה עד צאת הכוכבים

4. מי שלא שמע את קריאת המגילה בלילה, האם צריך להשלים ביום ע"י שיקרא פעמיים?
א. כן
ב. לא
ג. רק לדעת השו"ע
ד. רק לדעת הרמ"א

5. מי חייב בקריאת המגילה?
א. אנשים בלבד.
ב. אנשים, נשים וקטנים.
ג. אנשים ונשים.
ד. קריאת המגילה אינה חובה גמורה לאף אחד.

6. ממתי מתחיל איסור האכילה לפני ששמע את קריאת המגילה?
א. חצי שעה לפני צאת הכוכבים
ב. צאת הכוכבים
ג. שקיעה
ד. אחרי תפילת ערבית

7. מה אסור לאכול לפני קריאת המגילה?
א. יותר מכביצה פת או חמשת מיני דגן. לדעת המ"ב - פחות מכך מותר רק בשעת צורך גדול.
ב. יותר מכזית פת או חמשת מיני דגן. לדעת המ"ב - פחות מכך מותר רק בשעת צורך גדול.
ג. סעודת עראי, כלומר כמות כלשהי של פת או של חמשת מיני דגן. פירות מותר ללא הגבלה.
ד. כלשהו

8. באיזה אופן מותר לאכול סעודת קבע לפני קריאת המגילה?
א. כאשר קריאת המגילה מתעכבת מעט
ב. רק במקום פיקוח נפש
ג. אם ההמתנה עד לאחר קריאת המגילה מזיקה לבריאות, כגון אדם חלש
ד. אף תשובה אינה נכונה

9. האם מותר לאכול לפני קריאת המגילה ביום (לאחר התפילה?)
א. כן
ב. לא
ג. רק לדעת השו"ע
ד. רק לדעת הרמ"א

10. האם מותר לישון לפני קריאת המגילה?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

11. מי שלא יספיק לקרוא קריאת שמע בזמן אם ישמע את קריאת המגילה בציבור- מה יעשה?
א. יקרא ק"ש ואח"כ יקרא את המגילה ביחידות (כשאין אפשרות לשמעה בציבור, כמובן).
ב. ישמע את המגילה ואח"כ יקרא ק"ש
ג. לפי השו"ע - א, לפי הרמ"א - ב.
ד. לפי הרמ"א - א, לפי השו"ע - ב.

12. מי שלא יספיק להתפלל תפילת מנחה אם יקרא את המגילה - מה קודם?
א. תפילת מנחה
ב. קריאת המגילה
ג. לפי השו"ע - א, לפי הרמ"א - ב.
ד. לפי הרמ"א - א, לפי השו"ע - ב.