רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק אחד עשר כתובות

דף צז.
1. אלמנה המוכרת קרקעות בעלה לצורך מזונותיה: א. איזו כמות יש לה רשות למכור? ב. כיצד ניתן לה הכסף?
2. אלמנה שמכרה נכסי יתומים למזונותיה - האם יכולה אח"כ לחזור ולטרוף מן הלוקחים מכח השעבוד לכתובתה?
3. כאשר שווי נכסי היתומים מגיע לשיעור כתובת האלמנה בלבד - האם עדיף לה למוכרם לצורך מזונות או לגביית כתובתה, ומדוע?
4. מגורשת ואינה מגורשת - האם יש לה מזונות: א. מבעלה? ב. מיורשיו?

דף צח.
5. מוכרת שלא בביד צריכה שבועה - על איזו שבועה מדובר?
6. אלמנה ששמה לעצמה מנכסי היתומים, לאחר שהוכרז עליהם - האם נכסים אלו קנויים לה, ומדוע?
7. המוכרת למזונותיה שלא בבביד - האם צריכה שבועה?
8. המוכרת לכתובתה שלא בבי"ד האם צריכה שבועה לפני שגבתה ולאחר שגבתה?
9. מה היא הסברא לומר שבי"ד המוכרים נכסי יתומים צריכים הכרזה, ואילו אלמנה המוכרת א"צ הכרזה?
10. האם שליח צריך הכרזה, ומדוע?

דף ק.
11. מה הדמיון בין שליח לבין בי"ד ומה הדמיון בינו לבין אלמנה?
12. שליח שטעה בפחות משתות - מה דין המקח אליבא דרב נחמן בשליח דעלמא ובשליח דדיינים?
13. מה אלמנה יחידה: א. מי צריך לאשר את מכירתה? ב. מדוע היא עדיין נחשבת יחידה?
14. יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, והיו בהם גדולים וקטנים: א. כיצד הם חולקים? ב. האם הקטנים יוכלו למחות לכשיגדילו?
15. לענין מה סבר רב נחמן שאומרים "מה כח בי"ד יפה", ולענין מה סבר שאין אומרים כך?
16. בי"ד ששמו נכסים למכרם – האם מכרם בטל כאשר טעו: א. בפחות משתות? ב. בשתות?

דף קא.
17. אלו מן ההלכות שאמר שמואל לגבי ממאנת שנויות במשנה, ואלו אינן שנויות?
18. קטנה שהשיאוה אמה ואחיה: א. מי זכאי במציאתה ובמעשה ידיה, ומדוע? ב. האם יש לה כתובה, לפי ר"א ולפי ר' יהושע? ג . אם היא בת כהן והשיאוה לישראל - האם היא אוכלת בתרומה? ד. כיצד בעלה זכאי בהפרת נדריה, לפי שתי הדיעות בענין מופלא. ה. כיצד בעלה מיטמא לה, אם הוא כהן, הרי נישואיה מדרבנן?
19. האם הבעל חייב לשלם לממאנת לשניה ולאיילונית נכסי מלוג ונצ"ב הקיימים ושאינם קיימים?
20. האם הבעל חייב לשלם לממאנת עבור נכסי מלוג שהוציאם שלא ברשות, ומדוע?
21. ממאנת אין לה פירות - לאיזה פירות מתכוונת המשנה לפי רשי (במשנה).
22. לגבי שניה נאמר קנסו רבנן לדידה בדידיה ולדידיה בדידה - הסבר לפי גירסת רשי ולפי גירסת רח!
23. א. על אלו נשים נאמר אין להן כתובה? האם יש להן תוספת, ומדוע? ב. על אלו נשים נאמר יוצאות שלא בכתובה? האם יש להן תוספת?
24. היוצאת משום שם רע - האם הפסידה נכסי מלוג?
25. אילונית אשה ואינה אשה - פרש!
26. אימתי אלמנה לכ"ג יש לה כתובה, ואימתי אין לה כתובה?