רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך יהושע תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יהושע עם רש"י
1. פנחס בן אלעזר הכהן ועשרה נשיאים עמו.
2. א. רחב החביאה בהם את המרגלים ב. הערמת הגבעונים
3. למחרת הפסח.
4. רחב והמרגלים, מלחמת העי, התגלות המלאך ליהושע, הערמת הגבעונים.
5. רחב
6. 31
7. 3 בארץ ו3 בעבר הירדן. בארץ:קדש בגליל, שכם בהר אפרים וקרית ארבע בהרי יהודה. בעבר הירדן: בצר במדבר, ראמות בגלעד וגולן בבשן.
8. 7
9. יהושע לא השיב ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העיר.
10. יהושע - בתמנת סרח, יוסף - בשכם, אלעזר בן אהרן - בגבעת פנחס בנו.
11. לכידת עכן, חלוקת הארץ.
12. אז בנה יהושע מזבח בהר עיבל ושם קרא את התורה בכניסתם לארץ.
13. בשכם.
14. ספר משנה התורה.
15. 4 פעמים. 3 פעמים הקב"ה ופעם בני גד ובני ראובן. 1)להנחיל את העם את הארץ. 2)לעשות ככל התורה. 3)לא לפחד ולא לערוץ, לבטוח בה'. 4)לשלוט בעם שלא ימרו את פיו.
16. לפי שמילים זעירות ודבוקות תקל הקריאה בחיריק מבסגול.
17. ראובן גד וחצי שבט המנשה ליהושע
18. ביום שתמו ימי בכי אבל משה
19. "מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים ועד הים הגדול ממוא השמש יהיה גבולכם".
20. "לעשות ככל התורה אשר... אל תסור ממנה ימין ושמאל... לא ימוש ספר התורה הזה מפיך... למען תשמור לעשות כל הכתוב בו".
21. הזכיר להם התנאי שהתנו עם משה, שהם יעברו חלוצים לפני אחיהם. עד אשר ירשו בני ישראל מעבר לירשן ימה.
22. אילו היה עדיין חי לא יכולתם לעבור את הירדן כי עליו נגזר שלא יעבור.
23. חרש ברז - כך תרגם יונתן. אמר להם עשו עצמכם כחרשים כדי שלא יסתירו דבריהם מפניכם, ד"א חרש - חרס, הטעינו עצמכם קדירות כדי שתהיו נראים כקדרים.
24. "גושו הנה", צמצם את כלם בין 2 בדי הארון זה אחד המקומות שהחזיק מעט את המרובה. בזאת - במה שאתם רואים שכלם מצומצמים כאן.
25. "ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד... והיורדים על ים הערבה ים המלח. תמו נכרתו".
26. יהושע הכין את העם וכן 12 איש. הכהנים נכנסו למים והמים עמדו. בני ישראל עברו את הירדן בחרבה. יהושע בקש מ12 איש לקחת אבנים ממצב רגלי הכהנים והניחו אותן במלון אשר לנו שם ו12 אבנים שם תחת רגלי הכהנים במקום אותם האבנים וכשעלו הכהנים חזרו המים לזרום.
27. 12 איש הרימו כל אחד אבןמלפני הארון, מהירדן. והניחום במלון בערבות יריחו.
28. "בעשור לחדש הראשון".
29. ע"י דבור מל אותם, אמר להם סבורים אתם לירש את הארץ ערלים?, לא כך נאמר לאברהם - ו"אתה את בריתי תשמור ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך".
30. בארבעה עשר יום לחדש, בערבות יריחו - בגלגל.
31. יהושע היה ביריחו וראה איש עומד כנגד, עם חרב שלופה. יהושע נגש אליו ושואלו:הלנו אתה אם לצרינו?. והמלאך אמר לו עתה באתי. יהושע נפל על פניו ארצה והשתחוה, ושאל מה אדוני דבר אל עבדו? ואמר לו של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו קדש הוא. ויעש כן יהושע.
32. פסח - מילה.
33. "היום גלותי את חרפת מצרים".
34. בגלגל ב14 יום לחדש ניסן
35. הקריב יהושע לפני החשן - לשבטים, שבט יהודה, למשפחות, לבתים, לגברים.
36. "ארור האיש מלפני ה' אשר יבנה את העיר הזו את יריחו".
37. פסוק א'.
38. "של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו קדש הוא"
39. במקומה.
40. אדרת שנער, מאתיים שקלים כסף ולשון זהב אחד.
41. נרגמו ונסקלו עכן ומשפחתו
42. להיות נלכד לפני הארון ולא יוכלו לזוז ממקומו לפי שעה.
43. אמרו שאמר עשיתי כדומה לזה במלחמת הכנעני ובמלחמת מדין (מכאן שקבלו ערבות בכניסתם לארץ ולכן כאן יענש)
44. צריך שיזכירו כמה נקודות: 1)הצעה א' 2)כשלון 3)סיבת הכשלון 4)פתרון הבעיה 5)טכסיס מלחמה חדש 6)כיבוש. מה עשה יהושע ומי נכנס ראשון לעיר.
45. לשון הזמנה
46. "ויהושע לא השיב את ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העיר".
47. בהר עיבל.
48. שמעו אשר צוה ה' להשמיד את כל יושבי הארץ ופחדו, ועשו הדבר הזה . ולא הכום בני ישראל כי נשבעו נשיאי העדה.
49. קבלו דברים שצדום בפיהם לשון ואשר לא צדה.
50. על העמדת השמש בגבעון 0י,יב)
51. 5 מלכים במקצה.
52. מפני שעם ישראל לא הספיק לסיים את המלחמה.
53. הגבעונים ליהושע (י, ו)
54. בגנותו סיפר שהתכוון לדחות כיבוד הארץ כדי להאריך ימיו
55. 31 מלכים.
56. אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי המטות לבני ישראל.
57. 40
58. אביהם של אחימן ששי ותלמי - ארבע היה שמו. ד"א על שם 3 בנים ואביהם.
59. עכסה בת כלב.
60. לאחר מיתת יהושע, כי עדיין בימי יהושע לא נלכדה חברון.(רש"י)
61. 21 איש . 3 אנשים לכל אחד משבעת השבטים.
62. 3 אנשים לשבט, 7 שבטים = 21, הגורל היה בשילה.
63. ולא היה שם תקרה - בית של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה.
64. אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות לבני ישראל.
65. בנימין ראשון ודן אחרון.
66. 3 בארץ - קדש בגליל, שכם בהר אפרים, חברון בהר יהודה. 3 בעבר הירדן - בצר במדבר, ראמות בגלעד, גולן בבשן.
67. כל דאגה שבמקרא לשון יראה הוא.
68. המזבח שבנו שניים וחצי שבטים
69. לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא ביננו ובינכם.
70. פנחס בן אלעזר ועשרה נשיאים.
71. תחסר המילה לבד.
72. לפי שנאסרו הבמות . משנקבע המשכן בשילה.
73. "ויקברו אותו בתמנת סרח"- כך שמה, ובמקום אחר קורא אותה תמנת חרס - על שם שהעמידו תמונת חמה על קברו, לומר זה העמיד חמה. וי"א תמנת חרס שמה, ולמה נקראת תמנת סרח - ע"ש שפירותיה מסריחים מרוב שמנן.
74. בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב וגו' (לב)
75. "כי לטובה יחשב ליעקב שהיה עם עשו בכרס אחד, כי הוא שאב כל הזוהמא ויעקב יצא נקי".
76. האלוהים אשר עבדו בעבר הנהר או את אלוהי האמורי.
77. בן 110 שנים, בתמנת סרח.
78. יהושע בתמנת סרח , יוסף בשכם ואלעזר בן אהרן בגבעת פנחס בנו.
79. שניהם נקברו בהר אפרים