רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום טוב דברים האסורים והמותרים ביום טוב
ממוצע הציונים עד כה: 57%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אלו מלאכות לא הותרו ביו"ט לצורך אוכל נפש?
א. קצירה
ב. קצירה וברירה
ג. קצירה, ברירה ולישה
ד. אף תשובה אינה נכונה

2. כשמבשלים ביו"ט דבר שהיה אפשר לבשלו מערב יו"ט בלי שהדבר יפגום בטעמו, האם צריך לעשות זאת בשינוי, לדעת הר"ע יוסף?
א. כן
ב. לא
ג. טוב לעשות בשינוי אך לא חובה
ד. כן, ורק לצורך אורחים

3. כשמבשלים ביו"ט דבר שהיה אפשר לבשלו מערב יו"ט בלי שהדבר יפגום בטעמו, האם צריך לעשות זאת בשינוי, לדעת השש"כ?
א. כן
ב. לא
ג. טוב לעשות בשינוי אך לא חובה
ד. כן, ורק לצורך אורחים

4. באיזה נושא החמירו ביום טוב יותר מאשר בשבת?
א. אמירה לגוי
ב. מוקצה
ג. הטמנה
ד. הטמנה ורפואה

5. האם תייר בא"י חייב לנהוג יום טוב שני?
א. כן
ב. לא
ג. הוא אסור בעשיית מלאכה אך חייב להניח תפילין
ד. רק לפי הרמ"א

6. האם מותר להדליק אש ביום טוב?
א. לצורך אוכל נפש בלבד
ב. לא, אך מותר להעביר מאש לאש
ג. לא
ד. כל התשובות הן דעות בפוסקים

7. כיצד מותר לשחוק תבלינים ביו"ט?
א. כדרכו בחול
ב. בשינוי
ג. אם שחיקתם מערב יו"ט תפגום בטעמם יכול כדרכו, אם לא אז בשינוי
ד. י"א ב' וי"א ג'

8. האם גזרו על רפואה ביום טוב?
א. כן
ב. לא
ג. כן, אך הקלו באופנים מסוימים
ד. מחלוקת הפוסקים

9. האם מותר לסחוט פירות ביו"ט?
א. כן, מטעם אוכל נפש
ב. לא, מלבד האופנים המותרים גם בשבת
ג. לפי השו"ע א, לפי הרמ"א ב
ד. לפי הרמ"א א, לפי השו"ע ב

10. מהי הנאה השווה לכל נפש, שהותר לעשות בשבילה מלאכה?
א. אוכל נפש
ב. הנאה שאפילו תינוקות זקוקים לה
ג. הנאה שרוב בני האדם זקוקים לה
ד. אכילה, שתיה ורחיצה

11. כיצד מותר לכבות את להבת הגז ביום טוב?
א. בצורה רגילה
ב. על ידי גרמא
ג. אסור לכבות אש, כמו בשבת
ד. על ידי גרמא, במקום צורך בלבד

12. האם הוצאה הותרה ביום טוב?
א. רק אם יש קצת צורך
ב. רק לצורך אוכל נפש
ג. לפי השו"ע א, לפי הרמ"א ב
ד. לפי הרמ"א א, לפי השו"ע ב

13. האם מותר לרחוץ במים חמים ביום טוב?
א. כן, אך אין לחממם ביו"ט עצמו
ב. כן, ומותר גם לחממם
ג. כמו ב, אך לא כל גופו
ד. כמו א, ואפילו כל גופו