רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל א' עם רש"י

שאלות כלליות
1. ויבוא איש אלוקים, רשי - זה אלקנה. מה אומר מצודת דוד?
2. מי אמר "קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך"?
3. באיזה הקשר מוזכר? א)אגורת כסף ב)עכברי כסף.
4. על מי נאמר "מדיו קרועים ואדמה על ראשו?
5. "ויקרא את שמה אבן העזר" - מי קרא ולמה קרא שמה כך?
6. את מי הרג יואב בן צרויה ואיך הרג אותם?
7. באיזה הקשר הוזכר לביבות, הכלב המת?
8. מי היה אלעזר בן דודו בן חוחי?
9. פעמים מוזכרים תרפים בשמואל א מתי?
10. היכן נזכרו: א.עכברי זהב ב. השוק רהעליה ?

א
11. "ותען חנה ותאמר לא אדוני"-רש"י
12. "בעבור הרעימה" מה מפרש רש"י? - 2 פירושים.
13. "ועלי שומר את פיה" - 2 פירושים רש"י
14. "וישב שם עד עולם" רש"י כמה שנים פרנס שמואל את ישראל משמת עלי?
15. מאיזה פסוק משמע מרש"י שאין לעלי רוח הקדש?

ב
16. אין צור כאלקינו - אין ציר כאלקינו הצר צורה בתוך צורה, זה פירוש רש"י, מה פירוש המצודות?
17. על מי נאמר:"בני בליעל לא ידעו את ה' ".
18. כמה בנים ובנות נוספים היו לחנה?
19. "אין צור כאלקינו" מה פרש רש"י?

ג
20. כמה פעמים קרא ה' לשמואל בפעם הראשונה?

ד
21. מי היה איש בנימין לפי רש"י?

ה
22. איך נקראת מצודת ציון?
23. מי היו שנואי נפש דוד ?

ה-ז
24. מנה 2 מקומות שבהם היה ארון ה' מאז הלקחו.

ו
25. כמה זמן היה ארון ה' בשדה פלשתים?
26. כמה זמן נשאר ארון ה' בית עובד אדום הגתי?
27. "השב תשיבו לו אשם"-אשם-רש"י

וז
28. כמה מסעות נסע ארון ה' מאז הלקחו ע"י פלישתים ועד שהגיע לקרית יערים?

ח
29. "וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך.." וירע מפני מה? רש"י.
30. מה יהיה משפט המלך?

ח
31. כמה בנים היו לשמואל ומה שמותם?

ח-ט
32. את מי פגש שאול בדרכו לשמואל, ואת מי פגש בחזרתו?

ט
33. "המה באו בארץ צוף" מה לשון צוף לפי רש"י?
34. מנה 3 מתאריו של שאול.
35. מה ספר שאול לדודו?

י
36. כמה קרואים הזמין שמואל למשיחת שאול למלך?

יא
37. על מי נאמר"ולא נשארו-בם שנים יחד"?

יב
38. איזה שופטים מזכיר שמואל כשמוכיח את העם לפני מותו?

יג
39. מה הסיבה שלא נמצא חרש בכל ארץ ישראל?
40. "בן שנה שאול במלכו" מה אמרו על זה רבותינו? רש"י.

יד
41. ותאורנה עיניו (מצודת דוד)
42. מה האות שלפיו ידעו יונתן ונערו שיצליחו לעלות למצב פלישתים?
43. "ויעל יונתן על ידיו? מפני מה? (מצודת דוד)
44. באיזה מקרה השתמש שאול בגורל?
45. מה שמות בניו ובנותיו של שאול?
46. ויפדו העם את יונתן .מה עשו?
47. "כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט" מי אמר למי?

טז
48. מה הציעו עבדי שאול לשאול כדי להעביר ממנו את הרוח הרעה?
49. מנה ממידותיו של דוד.
50. כי מאסתיהו-מפני מה מאס ה' באליאב? (רש"י)
51. כמה בנים היו לישי ומי היה בכורו?
52. מנה 3 מהתיאורים שמתאר הכתוב את דוד!

יז
53. "…ושמו ישי ולו שמונה בנים". כמה בנים היו לישי? (רש"י)
54. למי היתה להבת חניתו שש מאות שקלים ברזל?
55. איש הבנים מאיזה לשון מצודת דוד
56. ברו לכם איש וירד אלי-למי התכוון גלית?(רש"י)
57. ויגש הפלישתי השכם והערב...מה אמרו רבותינו?(רש"י)

יח
58. "ותצאנה הנשים..לקראת שאול המלך בתופים בשמחה ובשלישים"מהם שלישים?רש"י.
59. איך נסה שאול לגרום שדוד יהרג ע"י פלישתים?

כ
60. "….ואמרת נשאול נשאל ממני דוד" מה הכוונה? (רש"י)

כב
61. ולא אבו עבדי המלך לשלוח.את ידם לפגוע בכהני ה'.... מפני מה לא עשו מצוות המלך?
62. מנה לפחות 5 מקומות לשם נמלט דוד בברחו מפני שאול?

כג
63. מה קרה בקעילה?
64. מי כנה את עצמו "פרעוש וכלב"?

כד
65. ועתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך (מצודת דוד)
66. "ויאמר דוד לשאול… למה תשמע את דברי אדם"-רש"י.

כה
67. מי אמר למי "ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום" ?
68. מה הורידה אביגיל לדוד ואנשיו?
69. מהי מיתת מגפה האמורה אצל נבל? (רש"י)

כו
70. מה לקח דוד משאול כדי להוכיח שהיה לידו?
71. ויאמר דוד אל אבנר הלא איש אתה ומי כמוך? מצודת דוד)
72. ויאמר דוד חי ה' -כנגד מי נשבע דוד(רש"י שני פרושים)?

כט
73. מי אמר למי : "חי ה' כי ישר אתה בעיני צאתך ובואך אתי במחנה כי לא מצאתי בך רעה"?

ל
74. מה חק ומשפט שם דוד לישראל אחרי הכותו את הגדוד העמלקי?