רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל א' עם רש"י

שאלות כלליות
1. זה אלקנה אבי שמואל.
2. האיש הזובח לבני עלי.
3. א) בקשר להעברת הכהונה מבני עלי. ב) מנחה ששלחו פלישתים עם הארון.
4. איש בנימין שהודיע לעלי על מות בניו ולקיחת הארון.
5. שמואל, "עד הנה עזרני ה'".
6. את עמשא ואת אבנר, בערמה.
7. אמנון ותמר, שמעי.
8. אחד הגיבורים אשר לדוד.
9. (פרק טו כג) ואון ותרפים הפצר, (יט יג) "ותקח מיכל את התרפים.
10. א. סרני פלישתים שלחו ביחד עם ארון ה',ב.המנה שקבל שאול בסעודה עם שמואל.

א
11. "לא אדוני"-לא אדון אתה בדבר הזה גילית בעצמך שאין רוח הקודש שורה עליך.
12. שתתאונן. ורבותינו אמרו: "בעבור הרעימה" - שתתפלל. ולשם שמים נתכונה.
13. מצפה מתי תפסיק כך תרגם יונתן... שומר לשון המתנה כמו שמר את הדבר.
14. ברש"י פרוט החשבון, שמואל פרנס את ישראל 13 שנה
15. פס' ט"ו: "לא אדוני …" גלית בעצמך שאין רוח הקדש שורה בך.

ב
16. צור ענין חוזק והוא מלשון צור וסלע.
17. בני עלי (פס' יב).
18. שלשה בנים ושתי בנות.
19. אין צייר כאלקינו הצר צורה בתך צורה.

ג
20. 3 פעמים, ובפעם הרביעת ענה.

ד
21. איש בנימין זה היה שאול שחטף את הלוחות מיד גלית וברח לו.

ה
22. עיר דוד.
23. העורים והפסחים.

ה-ז
24. אשדודה, בית דגון, בית שמש,קרית יערים.

ו
25. 7 חודשים
26. 3 חדשים.
27. "אשם"-היכר דבר שאתם מודים שמעלתם בו.

וז
28. דגון באשדוד, גת, עקרון. ס"ה 7 חדשים. בית שמש-בשדה יהושע בית השמשי. קרית יערים. ושם היה 20 שנה.

ח
29. לפי שאמרו לשפטנו ככל הגויים.
30. בניכם למרכבתו שרי אלפים ושרי מאות ולחרוש... ואת בנותיכם לרקחות ולטבחות... את השדות והכרמים וזיתים, יקח את עבדים ואת שפחותיכם ואת בחוריכם יקח למלאכתו. צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים.
31. 2 בנים יואל ואביה.

ח-ט
32. בהלוך - פגש נערות שיצאו לשאוב מים. בחזרתו - 1) 2 אנשים עם קבורת רחל. 2) באלון תבור 3 אנשים. 3) חבל נביאים. 4) דוד שאול.

ט
33. בארעא דבה נביא, צוף כמו צופה.
34. בחור, טוב, ואין איש טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם.
35. הגיד לנו כי נמצאו האתונות.

י
36. שלושים איש.

יא
37. על עמון שברח מפני שאול וישראל.

יב
38. ירובעל (גדעון), בדן (שמשון) יפתח שמואל.

יג
39. כי אמרו פלישתים פן יעשו העברים חרב או חנית.
40. כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

יד
41. כי חשכו בעבור הרעבון.
42. אם יאמרו אלינו דומו... ועמדנו ולא נעלה אליהם ואם כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי נתנם ה' בידנו, וזה לנו האות.
43. על כי המקום היה משופע לזה החזיק עצמו בידיו.
44. לדעת מי אכל בזמן המלחמה.
45. יונתן, ישוי, מלכישוע , מרב ומיכל.
46. ויפדו העם :התירו לו לשאול שבועתו.
47. יהונתן לנערו.

טז
48. להביא איש יודע מנגן בכינור שבשעת הרוח ינגן וטוב לו.
49. יודע נגן, גבור חיל, איש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, וה' עמו.
50. כי מאסתיהו מפני שכעסן הוא כמ"ש ויחר אף אליאב בדוד
51. 8 בנים אליאב בכורו.
52. אדמוני יפה עינים,טוב ראי,ידע נגן,גבור חיל, איש מלחמה, נבון דבר, איש תאר, ה' עמו.

יז
53. דהימ"א :אוצם השישי, דוד השביעי ולא כתב יותר- י"ל שאחד מת בלא בנים.
54. לגלית.
55. על שערב לבו לגשת בין 2 המערכות קראו איש הבנים מלשון בין.
56. איש-את שאול וירד אלי
57. השכם והערב - אמרו רבותינו: כדי לבטלם מקריאת שמע.

יח
58. תרגום-בצלצלים-מן כלי זמר.
59. ע"י שיתן לו את מירב ויהיה לבן חיל וילחם מלחמות ה' ויפול ביד פלישתים. וגם ע"י שיתן את מיכל תמורת מוהר של 100 ערלות פלישתים.

כ
60. נשאול נשאל - רשות שאל ממני.

כב
61. דרשו אכין ורקיו -כל איש אשר ימרה את פיך. יכול אפילו לדבר עבירה ת"ל רק.
62. נב. אכיש מלך גת .מערת עדולם. מצפה מואב.יער חרת .קעילה. מדבר זיף.

כג
63. הפלישתים נלחמו שם ודוד בה להציל את התושבים ושאול בה לתפוס אותו שם.
64. דוד

כד
65. הנה ידעתי בראותי הצלחתך.
66. למה תשמע-למה תקבל עלי לשון הרע של דואג"?!

כה
67. דוד אמר לנעריו לומר לנבל.
68. מאתיים לחם 2 נבלי יין . חמש צאן עשויות חמש סאים קלי 100 צימוקים ומאתיים דבלים.
69. חלה 3 ימים ומת, זוהי מיתת מגפה

כו
70. החנית אשר מראשותיו וצפחת המים.
71. הלא אתה גדול וחשוב ומי כמוך. ולפי גודל המעלה תגדל האשמה.

כו
72. יש אומרים ליצרו נשבע ויש אומרים לאבישי נשבע

כט
73. אכיש לדוד. (כט,ו)

ל
74. כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדו יחלוקו.