רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים א עם רש"י

שאלות כלליות
1. 3 פעמים 1) שלחני ה' בית אל. 2) ה' שלחני יריחו. 3) ה' שלחני הירדנה.
2. כי לא יעשה עוד עולה או זבח לאלוהים אחרים כי אם לה'.
3. 30000 איש, עשרת אלפים חליפות חודש עובדים וחודשיים בבית.
4. להניח אותם ללכת הן אחרי אלוהים אחרים… וילך שלמה - על שלא מיחה בנשיו מעלה עליו הכתוב כאילו הלך.
5. אסא ויהושפט.
6. המונע תוכחה מבנו מביאו לידי מיתה
7. אדוניהו ויואב - בנין הבית.
8. כמו שהסיעוהו מן ההר נתנוה בחומת הבנין
9. היות ואליהו יכול להעלם, דאג עובדיה שאחאב יהרוג אותו,אך כששנשבע אליהו בשם ה' הלך בשליחותו.
10. בן הדד. (כ, טו).
11. אליהו הנביא, איוב.
12. דאג להרוג את הבוגדים והמתנגדים: אדוניה, יואב ושמעי בן גרא.
13. בעשא בן אחיה. (טו, כז).
14. אדורם אשר על המס ונבות היזרעלי.(כ"א,י"ג)

א
15. שדוד המליך את שלמה.
16. המליכו את שלמה.
17. אדוניהו-יואב ואביתר,שלמה-צדוק, בניהו, נתן, שמעי ורעי.

ב
18. 2 עבדים ברחו ורדף אחריהם לגת.
19. שמעי בן גרא.
20. כדי שלא יפול (יואב) בגיהנום.
21. הרג את אדוניה בן חגית, את יואב ואת שמעי בן גרא.

ג
22. בקש חכמה לשפוט, ונתן לו לב חכם גם עושר וגם כבוד.
23. שלמה לאביתר הכהן.
24. בקש לב שומע לשפוט, ונתן לו גם חכמה וגם עושר וכבוד ואם ילך בדרך התורה - אף אריכות ימים.
25. 1000 עולות, ה' נראה אליו בחלום.

ד
26. 12 נציבים, כל אחד כלכל את המלך ואת ביתו חודש ימים.
27. בשמת בת שלמה, נציב נפתלי, אחימעץ לקח אותה לאשה.
28. יהושפט - מזכיר, עזריהו - על הנצבים ואדונירם -על המס.
29. 12

ה
30. אפילו של ימות החמה בימות הגשמים
31. חירם נתן עצי ארזים ועצי ברושים ושלמה נתן 20000 כור חיטים ו20 כור שמן.

ו
32. 7 שנים את בית המקדש, ו13 שנה את ביתו.

ז
33. במלאכת גבוה נזדרז ובשלו נתעצל ובשבחו סיפר הכתוב.

ח
34. כורע על ברכיו.
35. כי אין ישיבה בעזרה.
36. "אשר יחטא איש לרעהו" "בהנגף עמך" "בהעצר השמים" "רעב כי יהיה שדפון וירקון" "וגם אל הנכרי" "והתפללו דרך העיר".

ט
37. אופירה.
38. נתן לו 20 עיר בארץ הגליל, ולא ישרו בעיניו.

י
39. יהי ה' אלקיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל באהבת ה' את ישראל.
40. מלכת שבא לשלמה.(י,ט)
41. זהב, שש מעלות, אריות בצד הידות ועל כל מעלה ומעלה.

יא
42. מואביות, עמוניות, אדומיות, צדוניות וחתיות.
43. ברח אל שישק מלך מצרים מפני שלמה שבקש להמיתו.
44. לקח השלמה החדשה וקרע אותה ל12 קרעים, ונתן 10 לירבעם. (רמז ל10 שבטים)
45. מואביות, עמוניות, אדומיות, צידוניות וחתיות.
46. ירבעם בן נבט. (יא, כו)
47. אחיה השילוני קרע את השמלה ל12 חלקים, ונתן לו 10 קרעים.

יב
48. נועץ בזקנים ובילדים, וקבל את עצת הילדים שגדלו עמו.
49. בקש שלשה ימים להוועץ.
50. ראה ביתך בית המקדש שבנית, לך לבדך יהיה.
51. עשה 2 עגלים, אחד בבית אל והשני בדן. עשה בית במות ובדה חג מלבו - ב15 לחודש השמיני.
52. ה' שלח ביד שמעיה, איש האלקים.
53. שמעיה הנביא.

יג
54. כי היה יהיה ...אולי ימלטו עצמותיו את עצמותי.
55. עצמות אדם - של ירבעם זה, אלא שחלק לו כבוד.

יד
56. נעמה העמונית.
57. אסא. (טו, יג)
58. אשת ירבעם נשלחה על ידו לאחיה הנביא בשילה.
59. על חיאל בית האלי.

יז
60. אמר לה לעשות לו עוגה קטנה בראשונה.

יח
61. ענני באש ענני במטר כך ת"י ורבותינו אמרו ענני באש ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם.
62. על הבעל. (יח',כז)
63. אליהו ונערו.

יט
64. למשח את חזאל למלך על ארם ואת יה וא בן נמשי מלך על ישראל ואת אלישע לנביא.

כ
65. ספר תורה.

כא
66. קרע בגדיו, לבש שק, צם והלך יחף. ובשכר זאת ה' העביר את הרעה אשר דבר על בנו, אך גזירת ילוקו הכלבים את דמו תבוא עליו.
67. האם נותן אתה לב כי נכנע מפני, ר"ל לא מפחד מהעונש כ"א מגדולת האדון ה'.
68. כתבה ספרים לזקנים לקרוא צום על ברכת נבות את ה' העידו נגדו 2 בני בליעל והוציאו אותו להורג.

כב
69. קרני ברזל. ויאמר... באלה תנגח את ארם.
70. מיכיהו בן ימלה.
71. רוח נבות היזרעאלי.

כג
72. שם אמו עזובה בת שלחי, יהושפט הלך בדרך ה'.

כד
73. יהורם בן אחאב - מלך על ישראל ויהורם בן יהושפט מלך על יהודה.