רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך ישעיהו תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר ישעיהו עם רש"י

שאלות כלליות
1. הנביא פונה אל העם להסתכל אל צור מחצבתם (נ"א ב)
2. א) (כ"ז, א] ה' יפקד עליו בחורבו הקשה וכו' ב) במשא בהמות נגב (ל.ן)
3. בנבואה על חורבן אדום פרק ל"ד
4. (ל' כ') בנבואה המתחילה: "כי- עם בציון שב בירושלים" וגו'
5. בשנת ארבע עשרה (ל"ו א' )
6. יהודית (ל"ו י"א)
7. בתולה מ"ז
8. דיבר יהודית כדי שיבינו העם אשר על החומה.
9. פרק ל"ג בנבואה על מי "יגור לנו אש אכלה" .
10. על כרם של ידידי (ה' ב)
11. (מ"ד)חצי עץ שורף לחימום ולבישול ומחצי שני הוא בונה ע"ז.
12. ערום ויחף אות ומופת למצרים שינהג בהם כך מלך אשור
13. צום ושבת
14. "כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקלל (סה כ)
15. לרשעים (נז כא)
16. עורי עורי התעוררי התעוררי עורי עורי
17. לפי שהמשילם לבגד אמר לשון הנופל בבגד
18. הקצף כמו שנשבעתי שלא יהיה מבול כך נשבעתי שלא אקצוף (נד)
19. ישרוק - רמז לקיבוץ.
20. והריחו ביראת ה' - ישפט בצדק דלים - ולא למראה עיניו.
21. תחת בשם מק… ותחת פתיגיל מחגרת שק (פרק ג')
22. על האיים והלאמים.(מ"א,ו')
23. ירושלים, ציון, זרוע ה'.
24. שאר ישוב. (פרק ז)
25. משא מואב, משא דמשק, משא מצרים, משא בבל, משא גיא חזיון, משא מדבר, ים, משא צר.
26. 3 שנים. (פרק כ)
27. "נכון יהיה הר בית ה' … העמים יעלו לדרוש את ה' בירושלים… ולא תהיה עוד מלחמה… האלילים יחלופו..ונשגב ה' לבדו ביום ההוא.."
28. בקשו שידבר ארמית ולא יהודית כדי כדי שלא יבינו העם. והוא לא הסכים רצה שהעם יבין וימרדו בחזקיהו.
29. משענת הקנה הרצוץ.
30. אכן חציר העם.
31. אריאל , אריאל,
32. והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים…
33. יונק -עדין יונק מאימו גמול-נגמל מיהניקה
34. ההבדל בין החי למת השאול והמות לא מודה לה' חי הוא יודך (לח)
35. בפרק כ"ד פסוק ב "כי כעם ככהן…"
36. "שני זנבות האודים העשנים האלה.
37. אוריה הכהן וזכריהו בן יברכיהו.
38. א) כשכולם יעזבו את אליליהם. ב) בנבואה על חרבן בבל. (יג)
39. על הבבלים
40. מלכי הגויים למלך בבל
41. נאמנות.א
42. בפרק א על ישראל ובפרק י"ג על בבל
43. "כעוף נודד קן משלח"
44. בפרק ל"א ח' "ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו" וגו' .
45. למעני ולמען דוד עבדי.
46. "כי מפני הרעה נאסף הצדיק"
47. לכורש (מד,ג').
48. בת כשדים (מז,ח').
49. רבשקה (לז, יג').
50. א)על היורדים למצרים (ל,ו') - ב)בנבואה על אדום (לד, ד').
51. א) המזכיר של חזקיהו המלך (לו,ג') - ב)מלך כוש (לז, ט).
52. א."וישם פי כחרב חדה " ב."על כן שמתי פני כחלמיש"
53. תפקחנה עיני עורים - ואזני חרשים תפתחנה - ידלג כאיל פיסח - תרון לשון אילם.
54. אוריה הכוהן, זכריהו בן יברכיהו
55. "אמר לצפון תני לתימן אל-תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (מא, ו).
56. א.עניה סוער לא נחמה ב.בנבואה לסריסים
57. בפרק כד' פסוק ב'.
58. "הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי …."
59. "הלא את היא המחרבת ים…"(נא,י),"בוקע מים מפניהם"(ס,יב)
60. בנבואה לכורש (פר' מ"ה פס' ז')
61. למרוח דבילה של תאנה.(ל"ח פס' כ"א)
62. המון כל הגוים הצובאים על אריאל וכל צוביאה ומצדתה והמציקים לה.
63. "לך עמי בא בחדרך וסגור דלתך …חבי כמעט רגע עד יעבר זעם.(פרק כ"ו פסו'כ' כ"א)
64. מכנף הארץ זמירות שמענו.(כ"ד ט"ז)
65. פרק סה' בסופו
66. אדרמלך ושראצר בניו. (ל"ז)
67. בנבואה על אדום (לד, יא').
68. בני סנחריב שהכו אותו בחרב (לז, לח').
69. והיה כעם ככהן כעבד כאדוניו כשפחה ככגברתה כקונה כמוכר וגו' (כד,ב').
70. א)משא דומה (כא יב). - ב)משא מדבר-ים (כא ב).
71. א) רצין ובן רמליהו רצו להמליכו במקום אחז (ז' ו). ב)המחליף של שבנא אשר על הבית (כב כ)
72. מלך אשור(ח' ז)
73. "את התנין אשר בים" (כז,א').
74. אנשי לצון מושלי העם הזה.
75. הסוכן הזה לשבנא אשר על הבית ( כב טז-יז ).
76. סרגון מלך אשור (כ' א).
77. זקן ונשוא פנים הוא הראש, ונביא מורה שקר הוא הזנב
78. ממלכת בבל.
79. א) בנבואה על יום לה' צבקות שבו ישפט איש ונשגב ה' לבדו (ב' כ) ב)בנבואה לאחז מלך יהודה.

א
80. אחרי כן יקרא לך "עיר הצדק" "קריה נאמנה".

ה
81. לשון שממה וריקנות.
82. הוי," ישעיהו מבטא את כאבו על חטאיו של העם.
83. משפט-משפח צדקה-צעקה

ה-י
84. שמיר ושית.

ו
85. כשנצטרע סימן זה תחילת הספר ותחילת נבואת ישעיהו, וחמישה סימנים קודמים נאמרו אחר זה הסימן).
86. בשנה שבה נצטרע עוזיהו ןמצורע חשוב כמת.

ז
87. מפני סופו שכתוב ולא יכול להלחם עליה, מפני זכות אבותיו.
88. לא רצה שיתקדש שמו של הקב"ה, וה' נתן על כרחו אות.
89. שוממות כמו "ואשיתהו בתה"

ח
90. לשון צווי.

ט
91. יושבי ירושלים, שהיו בדאגה וצרה. וראו אור במפלתו של סנחריב.
92. לםרבה - מ סופית באמצע מילה.

ט-י
93. "בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה"

יא
94. לאחר הפעם הראשונה שהיצה במצרים
95. רוח חכמה ובינה עצה גבורה דעת ויראת ה'.. ושפט בצדק… והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו.

יג
96. משא פורענות שעל בבל.
97. תקבלו לימוד חדש ע"י הישועה ירחיב ה' לכם ויתגלו להם רזי תורה שנשתכחו בבבל מפני הצרות.

כא
98. בבל

כד
99. בוגדים , בגדו, ובגד, בוגדים, בגדו.
100. בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו

כו
101. רגלי עני - מלך משיח. פעמי דלים - ישראל.
102. לפקד עון יושבי הארץ… וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה.

כז
103. פרק כז' א - ב, לויתן נחש בריח, לויתן נחש עקלתון. פתנים אשר בים. פרעה וסנחריב.

כח
104. המלעיבים בדברי הנביא.

כט
105. אשכין עליך גייסות מסביב ככדור הזה שהוא עגול
106. למזבח, ע"ש האש שהייתה רובצת עליו כאריה.
107. אמר הנביא יש להתאונן על מזבח העומד בעיר אשר שכן שם דוד.
108. בליל הפסח, תבואכם שמחה זו.

ל
109. על מה שאתם נשענים ובוטחים בהם יהיה כמגדל שנופל וכחומה פרוצה.
110. יום שני לבריאת העולם יום שיש לו תמול ואין לו שלשום תפתה - גיהנם שכל המתפתה ביצרו נופל שם.

לא
111. כי אחז בנה המעלות אלה

לו
112. שאין אפילו 2000 לוחמים בירושלים.

לולז
113. מלכים ב' פר' יח' יח'.

לז
114. לפני.
115. וכי אתה תינצל בתמיה .
116. "כי באו בינם עד המשבר ואין כוח ללדה"(ג').
117. שאמר לע"ז שלו אם תציל אותי שלא יהרגוני בני מלכותי שהבאתי בניהם כאן ומתו, אקריב שני בני לפניך, עמדו והרגוהו.

לח
118. פס' כא' שנתנו דבלת תאנים שאף בשר חי שנותנים עליו דבלה מסריח - אלא הקב"ה נותן דבר המחבל לתוך דבר המתחבל ומרפא.

לט
119. כי יהיה שלום ואמת בימי.
120. דניאל, חנניה, מישאל , ועזריה.

מ
121. כל זה עשה ה' וודאי יוכל לשמור הבטחתו. שהרי כל גויים כמר מדלי וכאין נחשבו לו.
122. נחמו אתם נביאי נחמו את עמי.
123. בירושלים, אנשי לצון מושלי העם הזה, לא תקום.

מא
124. ישראל עבדי,זרע אברהם אוהבי, תולעת יעקב, מתי ישראל.

מד
125. האומר לבבל התיבשי.

מז
126. אין כסא - אין מלכות.

מט
127. ותאמר ציון - היא היתה סבורה ששכחתיה.
128. הגיבור עשו, המלקוח שביו של יעקב הצדיק.

נ
129. בקול עבדו בקול הנביאים

נב
130. כי הולך לפניכם ה' ומאסיפכם אלקי ישראל.
131. חינם נימכרתם על עיסקי חינם הוא יצר הרע ולא בכסף תיגאלו אלא בתשובה

נה
132. לא מחשבותי.. ולא דרכיכם.. גבהו דרכי ומחשבותי.
133. תחת רשעים יעלו הצדיקים

נו
134. בן הנכר והסריסים ולא ישראל לבדם.
135. למה אתגייר הלא הקב"ה יבדילני מעל עמו.

נז
136. ה' רם ונישא מרום וקדוש אשכון ומשם אני עם דכא ושפל רוח להחיותם.

נח
137. צמו ועשו רשע ביום צום, העיקר מעשים טובים פרס לרעב… ועניים מרודים תביא בית.. אז יבקע כשחר אורך…
138. בנבואת הנחמה "רוני עקרה לא ילדה" (נ"ד ט)

סב
139. ולארצך בעולה, מיושבת

סו
140. בשני המקומות: ה' מעל .. ואל זה יביט עני ונכה רוח.. ותרד על דברי.