רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך ירמיהו שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר ירמיהו עם רש"י

שאלות כלליות
1. שני אנשים בעלי אותו שם אך מעשים שונים מי הם ?
2. מי היה ישמעאל בן נתניה ובאיזה הקשר מוזכר?
3. איזו מילה מופיעה 3 פעמים ברציפות,צטט
4. ציין שני מעשים סימליים שנצטווה ירמיה לעשות
5. מה פשר הדמוי לכושי ונמר
6. "דברי הבצרות" ע"פ המשך הפרק מה פרוש המלה "בצרות "
7. רש"י "ליתי בר קלקלתא דתקנן עובדוהי-ולוכח בר מתקנתא דמקלקלן עובדוהי" מה הכוונה?
8. "…כאשר יעטה הרועה את בגדו" על מי נאמר דימוי זה ומה הנמשל?
9. מי קבל תואר עבדי ע"י הקב"ה ?
10. באיזה פרק מסתיימת נבואת ירמיהו?
11. מי נמשל לכוס זהב ביד ה' ?
12. ראה עובדיה פסוקים דומים בירמיהו איזה פרק? למי נאמר ?
13. כיצד מכנה ירמיהו את עצמו בסרובו לקחת על עצמו את תפקיד הנבואה?
14. על איזה גויים מבקש הנביא להסתכל אם עזבו את אלוהיהם?
15. כיצד מתאר ירמיהו את עקשנות העם לא לשוב בתשובה?
16. מה עשה שמעיהו הלחמי?
17. מי אמר למי "אמן כן יאמר ה' "
18. איזו מילה מוזכרת 3 פעמים ברציפות, ובאיזה פרק.
19. באיזה חדש ובאיזו שנה שמו מצור על ירושלים, וכמה זמן הוא נמשך?
20. על פי מלכים ב'-וירמיהו, בתקופת איזה מלכים ניבא ירמיהו.
21. ההימיר גוי אלוקים, מהו הקל וחומר בפסוק.
22. איזה חיה מופיע מספר פעמים בנבואת ירמיה.
23. בפרק ב' ובפר' ד'-מזכיר ירמיהו כיבוס. מה ההבדל בין הכיבוסים.
24. מפני מה מלמד צדקיהו את ירמיה לשנות מדבריו?
25. מי יקבר קבורת חמור ?
26. באיזה הקשר הוזכרו א)ספר המקנה ב)צפורן שמיר ג)חצר המטרה
27. מה דברי הספר אשר שלח ירמיהו לגולים בגלות החרש והמסגר.?
28. מה עונש אנשי ענתות?
29. באיזה פרק ירמיהו אומר על הבוטח בה' דברים שהוזכרו בתהילים פרק א'
30. על איזה מלאכת שבת מזהיר ירמיהו…
31. מי נמשל לתאנים הטובות ומי לתאנים הרעות.?
32. מנה שמות של 3 נביאי שקר שהיו בזמן ירמיהו
33. דברים דומים אומר ירמיהו בפרק ט"ו ובפרק כ' מהם..?
34. מי היו אלעשה בן שפן גמריה בן חלקיה ומה נתן להם ירמיה?
35. מי היה יאזניה בן ירמיהו חבצניה?
36. מה שמות כהן הראש והמשנה שנהרגו ברבלה?
37. בתקופת איזה מלך ניבא ירמיה את הנבואה : "בגודה אחותה יהודה בכל ליבה"
38. לאן ירוץ רץ לקראת רץ ומגיד לקראת מגיד?
39. מי כונה צאן אובדות?
40. מי כונה רב טבחים?
41. מי אמרה "אוי נא לי כי עיפה נפשי להרגים"?
42. למי נאמר: "כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי-בטחת בי נאם-ה' " ?
43. "הנה כחמר ביד ביוצר כן- אתם בידי בית ישראל" היכן נאמרה הנבואה לירמיה?
44. מי מכונה "נחלת צבי"?
45. מי אמר למי: "כי אגיד לך הלוא המת תמיתני וכי איעצך לא תישמע אלי" ?
46. מי עשה את הבור שאליו השליך ישמעאל בן נתניה את פגרי האנשים שהרג?
47. את מי מדמה ירמיהו "כאיש שיכור וכגבר עברו יין"?
48. למה משווה ירמיהו את הנצחיות של ברית ה' עם בית דוד והלויים?
49. מה משותף לגבר אשר יבטח באדם ולאדם שבישר לאביו של ירמיה: "ילד לך בן זכר"?
50. פסוק דומה מופיע בפרקים ט"ז וכ"ג מהו?
51. מה נזרק אל תוך פרת ע"י ברוך בן נריה בן מחסיה?
52. מה היה בית ה' בעיני העם לפי ירמיהו?
53. איזה נביא לא נהרג בימי חזקיהו ואיזה נביא נהרג ע"י יהויקים?
54. היכן נאמר לירמיהו: " ה' יוצר אותה להכינה ה' שמו. קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם"?
55. מי השתמש בבלויי סחבות ובלויי מלחים ולשם מה?

א
56. מהי תמיהת הנביא על התנהגות העם? ואילו רעות עשה העם?
57. ענתות בנחלת איזה שבט הייתה?
58. כנגד מי מבטיח הקב"ה הגנה על ירמיה ואיך מגדיר הגנה זו?
59. מי הכהן שנשלח לענתות.(מלכים א, ב) ומה מיוחד בכהני ענתות?
60. " דברי ירמיהו בן חלקיהו" מה שבחו? (רש"י)
61. " בטרם אצרך" מה פירוש רש"י?
62. באיזה טענות מנסה ירמיהו להתחמק מנבואה לעם.
63. בימי אילו מלכים התנבא ירמיהו?

ב
64. "אהבת כלולותיך" מתי נחשבו בני ישראל ככלה בחופתה? (מצודות)
65. הסבר את הדימויים הבאים: א) זמורת גפן. ב)כיבוס בנתר.
66. כיצד מכנה ירמיהו את ארץ ישראל?

ג
67. "שאי עיניך על שפים" מה פירוש המלה שפים.(מצודות)

ה
68. למה מדומים דברי ירמיהו ולמה מדומה העם שאליו מכוונים הדברים?
69. "ואם חי ה' יאמרו לכן לשקר ישבעו." מה הפשט?

ז
70. " עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר" מנה פירוש רש"י?
71. למה מזכיר ירמיהו את שילו.?
72. למה אמר היכל ה' 3 פעמים? (מצודות)
73. "ועשיתי לבית... כאשר עשיתי לשילו" מתי זה היה?
74. מה תוכן הנבואה הנאמרת בשערי בית ה', ומדוע היא נאמרת דוקא שם?

ח
75. פסוק מיוחד יש בפרק איזה פסוק ומדוע הוא מיוחד?
76. במה שונה ירמיהו מין הרשעים לפי דבריו?
77. לאיזה חיה מדמה ירמיהו את העם? ולאיזה חיות אינו דומה העם בגלל מעשיו?
78. מה פרוש לשקר עשה עט שקר סופרים (מצודות)
79. "מדן נשמע נחירת סוסיו…" (רש"י)
80. מידה כנגד מידה?
81. ונבחר מות מחיים " הסבר לפי רש"י

ט
82. מיהו המלך שה' יתן לו שלטון על כל הגויים וגם על חית השדה ?
83. על מה מוכיח הנביא בפרק זה ומה העונש ?
84. איזה שער נקרא גם שער החרסית, ומדוע? (רש"י)

ט
85. על מה אבדה הארץ? מי נשאל ומי ענה?

י
86. מה העניין הדומה המוזכר בירמיה י ואיוב ל"ח
87. מה ענין פסוק בארמית לפרק זה? (רש"י)
88. איך מוכיח ה' שחוקות הגויים הבל הוא?

יא
89. למה מדמה ירמיהו את עצמו.
90. '"בגלל רעת בית ישראל" מה היא רעת ב"י?(מצודות

יג
91. במשל האזור עושה ירמיהו 2 פעולות כאשר צווה , מה הנמשל ל2 הפעולות?

יד
92. איזה חיה מוזכרת גם בירמיה י"ד וגם בשיר השירים
93. איזה חיה מופיעה גם בירמיה י"ד וגם באיוב
94. "אוי לי אמי כי ילדתיני" על מה מתלונן ירמיה?(רש"י)
95. "ופקדתי עליהם ארבע משפחות" מהן משפחות (מצודות)
96. למי נאמר "בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים…כן ישרפו לך"
97. כיצד מכנה ירמיהו את האויבים הבאים על העם?
98. מי כונה באותו פרק "בכורי הוא" ו "מיתנודד"?
99. מה שמו של רוצחו של גדליהו בן אחיקם?
100. היכן תפסו הבבלים את צדקיהו?

יז
101. מי שמע כאלה שערורית? (רש"י)

יח
102. מה ראה ירמיהו בבית היוצר ומה הנמשל?

יט
103. מה עשה ירמיהו עם בקבוק היוצר ומה הנמשל?

כ
104. "פתיתני ה' ואפת (מצודות).
105. "ונתתי את כל חוסן העיר הזאת" - מהו חוסן? (רש"י)

כג
106. "והקימותי להם רועים רעים ….ולא יפקדו" -ולא יפקדו הסבר לפי רש"י

כד
107. "הראני ה' והנה שני דודאי תאנים מועדים" (רש"י)
108. מהו מראה שני דודאי תאנים, ומה הנמשל?

כה
109. מי המלך שה' קורא לו עבדי?

כט
110. איזה מקום כונה "כור הברזל" ומי כונה "הנביא מירושלים"

ל
111. ועבדו את ה' ...ואת דוד מלכם .(מצודות)

לא
112. "אם ימודו שמים….גם אני אמאס"(רש"י)
113. כמה פעמים נזכרה המלה "תמרורים" בפרקמה פרוש כל פעם
114. "עוד אבניך ונבנית בתולת ירושלים"(רשי)
115. מצא חן במדבר עם שרידי חרב - ממי שרדו? (רש"י)
116. בפסוק יד ברש"י מזכיר מדרש ובו שם של מלך מיהו המלך מה עשה ומה טענת רחל?
117. "כה אמר ה'…עם שרידי חרב" מאיזה חרב שרדו בנ"י(רש"י)

לב
118. מה מסמלת קנית השדה ע"י ירמיהו מיד דודו ובאיזה מקום נעשתה?

לה
119. בית הרכבים מי היו.(מצודות)

להלו
120. מה צוה יונדב בן רכב את צאצאיו ומפני מה?, לשם מה מביא את מנהגם , ומה שכר הרכבים?

לו
121. מי אמר למי "לך היסתר אתה וירמיה"
122. מי היה סופר ירמיהו כשהיה בחצר המטרה?

לח
123. מי הכנים את ירמיהו לבור הטיט ומי הציל אותו משם?
124. איזו תשובה שם צדקיהו בפי ירמיהו למקרה שישאלוהו השרים מה דבר עם המלך?

מט
125. למה נמשלה דמשק ברטט שלה?

ממא
126. מי הזהיר את גדליהו בן אחיקם על כך שרוצים להרגו, ומי רצה להרגו.

נ
127. "הראשון אכלו ... וזה האחרון עצמו נבוכדרצאר." מיהו הראשון ומיהו האחרון?
128. " שה פזורה ישראל… הראשון אכלו… האחרון עצמו.." מה הכוונה ?(רשי)
129. "מפני חרב היונה" מהו לשון היונה? (מצודות).

נא
130. "מפץ אתה לי" מהו מפץ? 0מצודת ציון)
131. על מי מתנבא ירמיהו ומה מנבא?
132. יושבי לב קמי" - מי הם? (בגימטריא בא"ת ב"ש לפי רש"י)

נב
133. כמה שנים מלך נבוכדנצאר לפי פשט הכתוב?
134. " וישרוף.. ואת כל בית הגדול שרף באש" - 2 פירושים ברש"י.
135. כמה גלויות גלו יהודה?