רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך ירמיהו תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר ירמיהו עם רש"י

שאלות כלליות
1. פשחור בן אמר הכה ואסר את ירמיהו פשחור בן מלכיה נשלח ע"י צדקיהו.
2. מזרע המלוכה הרג את גדליה בן אחיקם
3. "ארץ ארץ ארץ"
4. קניית אזור וטמינתו בפרת ,בקבוק היין ושבירתו,נתינת המוסרות
5. שכשם שכושי ונמר לא יכולים לשנות את צבע עורםכך העם לא יכול לשנות את דרכו
6. "בצרות" מלשון בצורת
7. יבוא ירמיהו שבא מרחב ויוכיח ישראל שקלקלו מעשיהם שבאו מזרע כשר.
8. על נבוכדנצאר מלך בבל "ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה הרועה את בגדו" (מג, יא).
9. נבוכדנצר מלך בבל.
10. בפרק נ"א.
11. בבל
12. פרק מט, נאמר לאדום.
13. "כי- נער אנוכי"
14. איי כתים וקדר.
15. "חזקו פניהם מסלע".(ה,ג)
16. שלח ספרים מבבל לירושלים נגד ירמיהו
17. ירמיהו לחנניה בן עזור.
18. בפר' כ"ב : ארץ ארץ ארץ.
19. בשנה התשיעית לצדקיהו, בחדש העשרים בעשירי לחדש.
20. יאשיהו-יהואחז, יהויקים יהויכין צדקיהו.
21. האם יש עע"ז שהחליף אלוהיו והמה לא אלוהים-ועמי המיר כבודי עזב הקב"ה-גם עזב-מה שלא עשוה גויים וגם שם אינם אלוהים.
22. אריה.
23. פר' ב' הכיבוס לא יועיל-פרק ד' - מבקש הנביא מירושלים לכבס ליבה.
24. כדי שלא יהרגוהו השרים
25. יהויקים בן יאשיהו המלך .
26. א)קניית השדה מחנמאל ב)"חטאת יהודה…בצפורן שמיר" ג)שם נכלא ירמיה
27. בנו בתים…גנות..פרו ורבו..דרשו שלום העיר..בשלומה יהיה לכם שלום….
28. הבחורים 'מותו בחרב ובניהם ובבנותיהם ברעב.
29. ירמיהו פרק יז'
30. לשאת משא ביום השבת
31. פרק כד' הטובות גלות החרש והמסגר.הרעות שארית העם וצדקיהו
32. חנניה בן עזור,אחאב בן קוליה,צדקיהו בן מעשיה
33. ירמיהו כואב על יום הוולדו.
34. שליחים של צדקיה אל נבוכדנצאר וירמיה נתן להם ספר אל הגולים בגלות יכניה מבבל. (כט,ג)
35. מבני יונדב בן רכב (לה, ג).
36. שריה כהן הראש וצפניה כהן המשנה (נב,כה).
37. בתקופת המלך יאשיה (ג, ו).
38. "להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה" (נא,לא).
39. עמי (נ ו).
40. נבוזראדן.
41. בת ציון (ד,לא).
42. לעבד-מלך הכושי. (לט, יח)
43. בבית היוצר (יח,ו)
44. ארץ ישראל (ג, יט).
45. ירמיהו אל המלך צידקיהו. (לח,טו)
46. אל הבור שעשה המלך אסא מפני בעשא מלך ישראל .(מא,ט)
47. את עצמו (כג,ט)
48. לברית עם היום והלילה.(לג,כ-כא).
49. על שניהם אומר ירמיהו ארור.(יז,ה ו כ,טו).
50. "לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים"
51. ספר ובו כתובה כל הרעה אשר תבוא על בבל.
52. מערת פריצים.
53. מיכה המורשתי, אוריה בן שמעיהו מקרית יערים
54. בחצר המטרה. (לג א-ג)
55. עבד מלך הכושי ו30 איש שעזרו לו להוציא את ירמיה מהבור

א
56. "ההמיר גוי אלוקים והמה לא אלקים" עמי המיר כבודי בלא יועיל. אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים.
57. בנימין
58. כנגד מלכי יהודה, כהניה, שריה ועם הארץ. ומגדיר אותה כעיר מבצר עמוד ברזל וחומת נחשת.
59. שלמה המלך שלח את אביתר לענתת, וגרשו מהיות כהן לה'. וירמיהו היה מזרעו.
60. יבוא בן מקולקלת שתיקן מעשיו, שבא מרחב הזונה. ויוכיח בנים מתוקנים שקלקלו מעשיהם, שבאו מזרע כשר.
61. לשון צורה.
62. שהוא נער - ולא יודע לדבר.
63. בימי יאשיהו בן אמון, יהויקים, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו.

ב
64. מעמד הר סיני
65. א) התחלת נטיעת עם ישראל הם האבות, ואיך נהפכו לעובדי ע"ז וכו' ב) אם תכבסי בנתר - כבר נגזרה הגזירה, כמו כתם שאי אפשר להסירו.
66. ארץ הכרמל(פס ז).

ג
67. מקומות גבוהים.

ה
68. "הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם"(ה,יד)
69. גם אם נשבעים בה' הם משקרים.

ז
70. עולותיכם... תוסיפו אותם על השלמים ותאכלו בשר שהרי אינן מקובלות לפני ולמה תפסידום.
71. הם בוטחים כל כך בבית המקדש ולא מאמינים שיחרב לכן הביא להם דוגמת שילו שנחרב.
72. כנגד -האולם. ההיכל והדביר. (שכלם נקראים בשם היכל)
73. כאשר עשיתי לשילו בימי עלי.
74. היכל ה' אינו מקלט, קרבנות אינם מכפרים בלא תשובה, עבירות בין אדם לחבירו, עושק גר יתום ואלמנה, גניבה, רצח, נאוף ושבועת שקר. המערת פריצים היה הבית הזה? ( היות והנבואה עוסקת גם בענין בית המקדש והקרבנות.)

ח
75. פסוק יא כולו בארמית
76. רק אין תוכן כברן מבחוץ קרובים ובפנים רחוקים והוא ליבו עם הקב"ה
77. דומה לסוס ( שוטף במלחמה ) ואינו דומה לחסידה תור וסיס
78. לחנם עשו את העט וכתבואת התורה מפני שהם לא מקימים את התורה
79. נחירת סוסיו עטישות נחירו.
80. הם עבדו את השמש ואת הירח..יוציאו עצמותיהם לשמש ולירח.
81. שאפילו שראו את המתים מוטלים בבזיון מעדיפים זאת על החיים

ט
82. נבוכדנאצר מלך בבל.
83. על לשון הרע, שקר, מרמה, ונתתי ירושלים לגלים, חורבן ושממה.
84. שער האשפות ששם זורקים חרסים הנשברים.
85. מי האיש החכם, חכמים ,ואשר דבר פי אליו, נביא , לא ענו, ויאמר ה'.

י
86. ייסוד הארץ,כינון השמים וכן הורדת גשמים
87. אגרת שנשלחה ע"י ירמיהו ליכניה בגולה לחזק אותם שלא יעבדו ע"ז, אלא את ה'.
88. כרתו עץ מיער… בכסף וזהב ייפהו… לא ידברו לא יצעדו לא ירעו, ולהיטים לא ידעו.

יא
89. כבש אלוף המובל לטבח.
90. הבעל.

יג
91. ושמתו על מתניך - הנמשל: כאשר ידבק האזור על מתני איש כן הדבקתי אלי את בית ישראל…. וטמינת האזור והשחתתו - ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים

יד
92. אילת השדה
93. אילה פרא
94. על שהיו שונאים אותו בני עירו
95. מיני עונשים.
96. לצדקיהו המלך.
97. דייגים וציידים
98. אפרים
99. ישמעל בן נתניה
100. ערבות יריחו(לט ה)

יז
101. שערורית-דבר גנאי.

יח
102. ככלי ביד היוצר כן אתם וכל העולם אני יכול לעשות הכל.

יט
103. קנה בקבוק כאשר צווה ושבר אותו לעיני העם. ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת. וכמו שאי אפשר לתקן כלי היוצר, כך יעשה למקום הזה.

כ
104. אתה ה' פתית אותי ללכת בשליחותך ואפת קבלתי הפיתוי.
105. חוסן - ממון.

כג
106. לא יחסרו כמו"לא נפקד ממנו איש"

כד
107. דודאי-קדרות,מועדים-מוכנים
108. דוד אחד תאנים טובות מאד, והדוד השני תאינם רעות מאוד. התאנים הטובות גלות יהודה בארץ כשדים, והתאנים הרעות צדקיהו מלך יהודה ושריו ושארית ירושלים.

כה
109. נבוכדנאצר.

כט
110. מצרים,ירמיה

ל
111. רק את ה' יעבדו ואת דוד מלכם זה מלך המשיח הבא מזרע דוד.

לא
112. כשם שא"א למוד את השמים כך אני לא אמאס את ישראל
113. פעמים,הראשון מלשון מר והשני מלשון ציון לזכרון
114. בניינים שניים היו לך ע"י אדם עוד אבנך אני בנין שלישי ונבנית לעולם
115. שרידי מצרים, עמלק והכנענים.
116. מנשה שהכניס צלם בהיכל, ורחל הכניסה צרתה לביתה. ולכן מבקשת מה' שיסלח.
117. מצרים העמלקי והכנעני

לב
118. עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת, בחצר המטרה.

לה
119. הם בני יונדב בן רכב ומזרע יתרו היו

להלו
120. שלא ישתו יין ושלא יבנו בית ולא יזרעו ולא יטעו כרם. כדי שיחיו ימים רבים. מביא המשל להוכיח את ישראל שהם לא שומעים אף שה' שולח השכם ושלוח נביאים, לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים.

לו
121. השרים לברוך

לו
122. ברוך בן נריה .

לח
123. הכניסוהו שפטיה בן מתן, גדליהו בן שחור ויוכל ופשחור. והוציאו עבד מלך הכושי ו30 איש עם בלויי סחבות
124. ואמרת אליהם מפיל אני תחינתי לפני המלך לבלתי השביני בית יונתן למות שם.

מט
125. ליולדת שאוחזים אותה חבלי הלידה.

ממא
126. יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים, ישמעאל בן חנניה ו 10 אנשים.

נ
127. הראשון ממלכת ישראל והאחרון ממלכת יהודה.
128. הראשון אכלו - שהגלה י' שבטים. האחרון (נבוכדנצר) גמר השיריים. יהודה ובנימין עצמו - גרמו גירם עצמותיו.
129. מלשון הונאה .

נא
130. שם כלי העשוי לרצץ ולשבור.
131. מתנבא על בבל, ועל מה שעתיד לשלם לה על כל מה שעשתה לישראל.
132. כשדים

נב
133. 37+7=44
134. בית הגדול - בתי כנסיות שמגדלים תפילה. וי"א בתי מדרשות שמגדלים תורה.
135. בשנת 7 גלות יהויכין, בשנת 18 גלות צדקיהו ובשנת 23 גלות צור.