רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך יחזקאל תשובת
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יחזקאל עם רש"י

שאלות כלליות
1. יהיה סגור ששה ימים ויום השבת יפתח, נבואת אחרית הימים. (לז)
2. במשל על הנערה שבגדה באדם שגידל אותה מינקותה.
3. פרק ח' פסוק ט"ז.
4. לגלח בתער את שער ראשו וזקנו.
5. התשפט התשפט
6. דניאל.
7. בנבואה על הנשר הגדול. (י"ז -ד')
8. ארז הלבנון - אשור
9. להרים ולגבעות אפיקים… להרי ישראל.
10. שמם - שממה -
11. להזהיר את הרשע ואת הצדיק ואם לא יזהיר את דמם יבקשו מידו.
12. 20 אמה אורך ו 20 אמה רוחב.
13. 1) משל הנערה בפרק טז 2) קבלת הנבואה ע"י יחזקאל.
14. 500 אמה אורך על 500 אמה רוחב שם נבנה בית המקדש. (מה)
15. ר"ל לא הביאני באמת אלא נדמה לי במראה הנבואה.
16. לפי שהותרה להם מליקת חטאת עוף הוצרך להזהירם.
17. הגאולה הזאת אינה למענכם בושו מדרככם ואינכם כדאים להביא גאולה.
18. את מלך מצרים
19. ב12 שנה לגלותינו בה' בטבת.
20. בן אדם, בית מרי.
21. א.כאשר מרגיעו ה' שלא יירא מהעם ב. כשהתבקש לשקול את שערו שגילח.
22. ה' לאיש הלבש הבדים אשר קסת הסופר במתניו.
23. פלטיהו בן בניה.
24. אחרי חזון העצמות היבשות (לז)
25. שער החצר הפנימית הפונה קדים.
26. האיש לבוש הבדים אשר קסת הסופר במתניו. - על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה.
27. ראה דמות שלקחה אותו בציצית ראשו לירושלים והראה לו את התועבות שעושים זקני ישראל בבית המקדש.(פרק ח')
28. מגילה.
29. תל אביב, בפרק ג
30. " ואעבור עליך… בדמייך חיי. ואומר לך בדמייך חיי" "רבבה כצמח השדה נתתיך …. ושערך צמח ואת ערום ועריה" (ט"ז)
31. צבי
32. פר' כא פס' לב: עוה עוה עוה .
33. יחזקאל פרק כד , בי' בטבת שנה תשיעית לצדקיהו מבקש ה' מיחזקאל כתב לך שם היום הזה. סמך מלך בבל אל ירושלים. (התחלת המצור)
34. 390מיום על צדו השמאלי לכפר על פשעי ישראל. ו40 יום על צדו הימני לכפר על פשעי יהודה.
35. בשנה השביעית בחמישי בעשור לחדש (פרק כ).
36. על צור, על צידון ועל מצרים.
37. נוף - פתרוס - סין - נא - תחפנחס (ל)
38. מג - פרשת אחרי מות, מד - פרשת אמור.
39. ב2 המקומות העם חוטא וה' עושה למענו טובות לעם, והם בושים ונכלמים.
40. חוזק תוקפו להוליכני על כורחי.
41. המזבח באמה בת 6 טפחים. היסוד והסובב באמה בת 5 טפחים.
42. התנבא לעצמות, רעש, קרבו העצמות עצם אל עצמו, ועליהם גידים ובשר ויקרם עליהם עור, נבואה אל הרוח מ 4 רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה.
43. צבי
44. אחד מן השרים שעמדו פתח השער.
45. בית מרי משמעותו היא שבנ"י הם עקשנים ומרדנים
46. 390 יום על צדו השמאלי ונשא עוון בית ישראל ו40 יום על צדו השמאלי ונשא עוון הית יהודה.
47. לחרב בפרק כא.
48. מה שצווה ע"י הקב"ה, נלמד שההפך הם הלכות אבלות (שבכללות צוה עליו שלא יתאבל).
49. "אל בנות עמך המתנבאות מלבהן".(יג,יז-יח).
50. בנבואה אל נגיד צור
51. צידון
52. רועים וצאנם.
53. בחזון העצמות היבשות להפיח רוח במתים
54. פרק לג' פס' כה' כו'
55. מים גדלוהו תהום רוממתהו. נהרות סביבו.
56. על מזבח הקטורת.(מא' כב')
57. ליער הנגב (כא,ג).
58. בנבואה בה נצטוה יחזקאל לשכב על צידו השמלי 390 יום ועל צדו הימני 40 יום.(ד,ו).
59. שער החיצון-ה אלוקי ישראל שער החצר הפנימית הנשיא משתחווה שם
60. בחצרהמקדש ואיתו שבעים איש (ח,יא).
61. מצחו (ג,ט).
62. "וכי יעשה הנשיא…ועשה את עלתו ואת שלמיו כאשר יעשה ביום השבת." (מו, יב).
63. את הקיר אשר טחו נביאי השקר תפל (פרק יג).
64. הנביא (לג, לב). הם שומעים את הנביא כמו שיר נעים ולא כדבר מחייב ולא מקיימים את דבריו.
65. צור (כז)
66. שלא יאכל עוגת שעורים שתאפה בצאת אדם.
67. לפרעה מלך מצרים בשנה העשירית בעשירי בשנים עשר לחדש (כט, א-ח)
68. צר (כז, כה)
69. הלוים (מד,י)
70. בארץ מצרים. (ל, יד-טו)
71. הקב"ה (לד, יב)
72. "ואמרת להרים ולגבעות ולאפיקים ולגאיות".(לו, ו)
73. יום שבו סמם מלך בבל אל-ירושלים ויחזקאל ניבא את משל הסיר על ירושלים. (פרק כד).
74. אהלה - שומרון, ואהליבה - ירושלים.
75. נביאי ישראל בנביאים מלבם. (יג א-ד).
76. "יארכו הימים ואבד כל חזון" (יב כב), "אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה" (יח ב).
77. כי עמד מלך בבל… לקסם קסם קלקל בחצים שאל בתרפים אה בכבד
78. גפן, פרק ט"ו, יז א-י, יט י-יד.
79. "בשנה הששית בששי בחמישה לחדש" (ח א).
80. צור.(כ"ו,ב)
81. "בקבצי את בית ישראל מן העמים"(כ"ח,כ"ה)
82. מצרים.פרקים כ"ט-ל"א
83. שריפת כלי הנשק במשך 7שנים וקבורת גוג והמונו במשך 7 חודשים
84. שער המקדש החיצון הפונה קדים
85. לצופה שצריך להזהיר את האנשים בעיר

א
86. ליובל שהרי גלות יהויכין ב25 ליובל וכאן אומר היא השנה החמישית לגלות יהויכין.
87. שלושים שנה ליובל, שמצאו אז את הס"ת בימי יאשיהו, היא השנה החמישית לגלות יהויכין.
88. פס' ג' "היה היה דבר ה'…".

ו
89. להרים ולגבעות לאפיקים ולנחלים, שיביא עליהם חרב ונשמו.

ז
90. חרבן הבית.
91. "כיוני הגאיות כולם הומות". (ז, ט"ז)

ח
92. ע"ז שהנשים הסיקוהו מבפנים ועיני הנחשת שלו היו ניתכות וניראה כדומע.
93. ששית לגלות יכניה.
94. " ויבא אותי אל חצר בית ה'..."
95. ב - 2תיבות הוא משמש : לשון השחתה ולשון השתחויה… משחיתים ההיכל ומשתחוים לחמה.
96. אסור להתבונן בפסוק זה.

י
97. בירושלים.

יג
98. כשועלים בחרבות.

יד
99. רעב, חיה רעה, דבר וחרב.
100. אלו ראו 3 עולמות: נח ראה עולם בנוי וחרוב ובנוי. ודניאל את בית המקדש.. או את עצמו שר, גוב האריות , שר. וכן איוב ראה עצמו מיושב וחרב ומיושב.שלשתם נקראו צדיקים.
101. שובו מדרכיכם והשיבו את לבבכם
102. עץ הגפן לא טוב למלאכה ולא ליתד אינו טוב אלא לבערה. כן יתן ה' את ירושלים לאש.
103. מלשון מנוחה ויאמר כן על השקטת הכעס.

יז
104. כל האלפא ביתא במקרא זה , ותמיה אני כי אינו נמנה במסורת.
105. הנשר הגדול-נבוכדנצר .צמרת הארז -ישראל.
106. נבוכדנצר - נשר. מלכי יהודה - לצמרת ארזים.
107. פסוק ט'

יח
108. וכי חפצי במיתת הרשע בחטאו ?
109. היה נאמר בניחותא ולא בתמיה מפני שכך חשבו . והיו אומרים אבותינו חטאו ואינם , ואנחנו עוונותיהם סבלנו. הסביר להם שהסיבה היא מפני שעשו כמעשה אבותיהם, וצריך לאמר זאת בתמיה.

כ
110. ענין תפילה כמו "ואני אדרוש אל אל" (איוב ה')
111. חי אני נאום ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם.

כב
112. ירושלים.
113. כמו שבהם מעורבים סיגים, ומתיכים אותם בכור לצירוף. כך ה' יעשה ליושבי ירושלים - יצרוף אותם בכור היתוך.

כג
114. שומרון וירושלים.

כד
115. אשתו של יחזקאל.
116. אשתו.
117. תשיעית לצדקיהו.

כו
118. מלך שמולך על מלכים.

כז
119. ברוש, ארז, אלונים, בת אשורים.

כז
120. מבואות ים (פר' כז)

כח
121. מווזכרות 9 מתוך 12 האבנים, לשם, שבו ואחלמה אינן מוזכרות.
122. דניאל.

לג
123. הצופה אחראי אם יפגע משהו. וה' מבקש מיחזקאל להיות צופה ולהזהיר את העם לעשות תשובה. כי מי שישוב יחיה, ומי שלא ישוב בגלל שלא הוזהר ע"י הנביא, ה' את דמו מידו יבקש.
124. אברהם נצטווה על מצוה אחת ירש את הארץ. אנו נצטווינו הרבה מצוות . כל שכן שנירש הארץ. והנביא עונה , על הדם תאכלו והארץ תירשו?

לד
125. השמנה.

לז
126. ע"י 2 עצים מסמל איחוד מחדש של עם ישראל לעתיד ומלך אחד יהיה לכולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם.

לט
127. שבעה חדשים.
128. בית ישראל ידעו כי אני ה' אלוקיהם מהיום ההוא והלאה, הגויים ידעו שעם ישראל גלו בעוונם וה' הסתיר פניו מהם לכן נפלו ביד צריהם.

מ
129. ביום הכיפורים.
130. שנת היובל - 14 שנה לאחר החורבן. שהיה ה11 שנה אחרי הגלות שהייתה ב25 שנה ליובל ס"ה 50 שנה.
131. יובל.

מא
132. ת"י: חזויה כחיזי יקריה כמראה כסא כבוד במרכבה כל נהר כבר.

מג
133. 7 ימים, בשעיר חטאת ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים.
134. ויכלמו מעווניהם ואם נכלמו מכל אשר עשו הודע אותם צורת הבית ותכונתו.

מד
135. מפני שהותרה להם אכילת חטאת עוף במקדש שנעשה ע"י מליקה. מזהיר אותם שבחוץ היא נבלה.

מה
136. ביום א' בניסן.
137. שעתידים לחלוק את ארץ ישראל ל-12 רצועות ולא כחלוקה הראשונה.
138. איפה ליבש - בת - לח -

מו
139. הנכנס דרך שער צפון יצא דרך שער נגב. הנכנס דרך שער נגב יצא דרך שער צפון.
140. אם מדובר על שבת בראשית אמרה התורה 2 כבשים, אלא מדובר על יו"ט שטעון 7 כבשים ולמד שאם חסר אחד יביא. 6

מז
141. ים המלח - ירפאו המים ויהיו דגים רבים.