רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך תהילים שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר תהילים עם רש"י

שאלות כלליות
1. מנה שני מזמורי תהלים ממזמור קי"ט ואילך שיש בהם א' ב' לפי הסדר!
2. במי ה' נותן עיניו לשבת עימו ומי ישרת אותו?
3. באיזה מזמור מזכיר דוד את אביו ואת אמו?
4. לאיזה בעל חיים מדמה המשורר את נפשו הנכספת לחצרות ה'?
5. פרקים קי"א קי"ב מה משותף לשני המזמורים האלו ועל מה מדבר כל אחד מהם? (רש"י)
6. "ויגרש מפניהם גוים"-רש"י.
7. למה מדמה דוד באחד ממזמורי שיר המעלות את השמן שיורד על זקן אהרון?
8. איזה מראה מביא את דוד לשאול"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" ?
9. באלו מזמורים נזכרים: א. בנות מלכים ב. בנות יהודה ג. יונת אלם רחוקים.
10. באיזה פרק מוזכרות עשרת המכות איזה דברים נוספים מוזכרים באותו פרק?
11. השלם: "זבחי אלקים רוח נשברה ………………………"
12. מה הקשר הפשוט שיש בין המזמורים קכ"ב,קכ"ה,קל"ז וקמ"ח?
13. מנה 2 מזמורים שעוסקים בבקשה מה' להנקם מאויבי ישראל.
14. מה המשותף לתחילת מזמור א' ווסיום מזמור ב'
15. השלם "------------------------כי מימיני בל אמוט".
16. את מי מבקש דוד "ככלי יוצר תנפצם" ובאיזה מזמור?
17. השלם: " ……………לפני שמש ינון שמו"
18. השלם: "הלא משנאיך ה' אשנא ….."
19. באיזה מזמור ישנן נ הפוכות?
20. מנה 2 מזמורים בהם מוזכרת תקופת בריחתו של דוד משאול.
21. מה מקורם של המזמורים צ' עד ק' (מצודת דוד)?
22. מנה לפחות 3 תארים או שמות לירושלים בתהלים.
23. איזה מבין שיר המעלות מתחיל באופן שונה במקצת?
24. השלם "וכנה אשר נטעה ימינך …………………."
25. באיזה ביטוי דומה המבטא התנכלות אויביו משתמש המשורר במזמורים ק"מ, קמ"א , קמ"ב?
26. איזה אומה מכנה המשורר "סיר רחצי"?
27. השלם: "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך…."
28. מי בשירי המעלות נמשל לחיצים ביד גיבור?
29. עיין בתהילים מב ו-סג וכתוב ביטוי דומה המופיע בשניהם!
30. בפרקים ז, יז, כב, שמות של חיות , לאיזה דימוי משתמש בהם המשורר?
31. באיזה פרק מוזכרים דתן ואבירם?
32. מי הם צריכים להודות?(ברכת הגומל ) מאיזה פרק למדו זאת הבא פס' להוכחה.
33. השלם: "אתה מושל בגאות הים…………………"
34. הפניה לה' במזמורים קכ"א, קכ"ג, ק"ל דומה במקצת.

א
35. במה ניכר הצדיק ובמה ניכר הרשע?
36. מהו המשל לצדיק ומהו המשל לרשע?
37. למה נמשלו הצדיק והרשע ומה הנימשל?
38. מה גורם מושב ליצים? (רש"י).
39. כנגד 10 בני אדם שאמרוהו , מנה 7 מהם. (רש"י)
40. בעשרה מיני זמר נאמר ספר זה מנה 7 מהם (רש"י).

ב
41. למה רגשו - מה פירוש לפי מצודת ציון?
42. רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח, האם רש"י מפרש לפי רבותינו?
43. מה זוממים הגוים ונגד מי? מי המדבר בפס' ז', ומה הוא אומר? מה המסר לאויבים?
44. "ורוזנים נוסדו יחד" -מה לשון נוסדו?

ג
45. מה ההשקפה המאפשרת לאויבים לרדוף את המחבר?

ד
46. "בני איש" למי מתכוון דוד המלך? (רש"י)

ה
47. מה הקשר בין נחילות, עלמות, גיתית, ידותון, מה פתר מנחם? (רש"י)
48. ותסך עלימו - מה לשון ותסך? ( מצודת ציון)

ו
49. "שובה ה' ...הושיעני " באיזה זכות מבקש זאת דוד?
50. האם נושע כבר? (השוה פסוקים א-ד ; ט-יא)
51. למה מבקש המחבר מה' להושיעו?

ז
52. כיצד מתואר ה' במזמור זה?

ח
53. פס' ו':"ותחסרהו מעט מאלקים" - רש"י.
54. למנצח על הגיתית - מהו גיתית?
55. מה התפעלות המשורר כלפי הבריאה וכלפי האדם?

טז
56. מכתם לדוד - מה פירוש מכתם ומפני מה פתח כך?

יב
57. את מה מדמה דוד ל"כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים"?
58. למנצח על השמינית מה הכונה שמינית ? רשי
59. "….כי פסו אמונים מבני אדם" - מה לשון פסו? (רש"י)

יד
60. מנה ממעלות האדם שיגור באהלי ה'.

יז
61. כמו מה מבקש דוד שישמור אותו הקב"ה?
62. השלם: " אשבעה בהקיץ תמונתך".

יט
63. את מי מדמה דוד ובאיזה מזמור ל"חתן יוצא מחופתו"?
64. מה משבח המשורר בתחילת המזמור ומה בסופו, ומה כוונתו?

כ
65. מה ההבדל בין ישראל ושאר האומות ביציאה למלחמה ומה התוצאות?
66. יענך ה' ביום צרה מזמור זה על שם מי נאמר? רשי

כג
67. מה השינוי הלשוני בפניה לה' בין תחילת המזמור לסופו?

ל
68. מנה 2 זוגות מילים ניגודיות שמופיעות במזמור זה.

לב
69. מה מקור היסורים?

לג
70. היכן נזכרת במזמור השגחת ה' ?
71. מנה כלי שיר המוזכרים במזמור.

לד
72. "יראו את ה' קדושיו"-מה הלשון-רש"י
73. הסבר: כפירים רשו, ומה הקשר עם המשך הפסוק?

לה
74. באלו מילים מבטא דוד שכל גופו משבח לקב"ה?
75. "ואני בחלותם לבושי שק,... ותפלתי על חקי תשוב" איך דוד מוכיח שמעשיו אמיתיים? (רש"י)

לו
76. על איזה רשע מדבר דוד במזמור לפי רש"י?

לז
77. איך מוכיח דוד את ישראל ומה סופם של הרשעים?

לח
78. "מזמור לדוד להזכיר"- מה הכוונה? (רש"י)
79. במזמור פסוקים כפולים במילים שונות מנה כמה מהם.

לט
80. מה העצה לאדם שרשע עומד לנגדו?

מא
81. על מה מדבר דוד במזמור?

מב
82. מפני מה בחר המחבר להמשיל ערגתו למקדש -לאיל?
83. "היתה לי דמעתי לחם…" מה פירוש רש"י?
84. עלי נפשי תשתוחח - מהו לשון תשתוחח?
85. למנצח משכיל לבני קורח - מהו משכיל? (מצודת דוד)

מד
86. "כי דכיתנו במקום תנים" - כי זה באיזה לשון משמש? (רש"י)

מה
87. על מי נאמר מזמור זה? (מצודת דוד)

מט
88. על איזה פסוק רש"י מפרש "ת"ר כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החלודה." ?
89. מה הנושא שעליו מדבר דוד במזמור?

נ
90. מפני מה המעשים הטובים עדיפים על קרבן?

נא
91. מה מבטיח דוד המלך שיעשה כתמורה שה' יסלח לו מעוונו?

נו
92. בתחילת המזמור מדובר על ירידתו של דוד לגת היכן במזמור ידוע מדובר על כך?

סד
93. על מי אמר דוד מזמור זה? (מצודת דוד)

סה
94. "לך דומיה תהילה" מפני מה? רש"י.

סו
95. באלו מילים נזכרת קריעת ים סוף והירדן?

סח
96. לאלו שני דברים מדמה דוד את אבדן הרשעים ?

סט
97. "למנצח על שושנים" את מי מדמה לשושנה? רש"י.
98. מה היחס בני משפחתו של דוד אליו?

עג
99. באיזה פסוק חל מפנה במצב רוחו של המשורר.
100. באיזו שאלה אמונית עוסק המזמור?

עד
101. "יעשן אפך"- מה פירוש רש"י?

עח
102. איזה תקופה כולל המחבר בסקירת המאורעות?
103. מנה 4 חטאים שחטאו ישראל המוזכרים במזמור.
104. "אפתחה במשל פי…" (רש"י)

עט
105. פי כמה מבקש המשורר להשיב גמול לאויבים?

פ
106. רועה ישראל האזינה…" (רש"י)
107. מה הנשמל למשל הכרם?
108. למה מדמה דוד את עם ישראל?

פד
109. נכספה וגם כלתה נפשי איפה יאמרו זאת? (מצודת דוד)

צא
110. אל מי מכוונות כל הבטחות השמירה במזמור?

צה
111. "ארבעים שנה אקוט ואמר עם תעי לבב הם" לאיזה דור רומז דוד?

קג
112. תאר ב2 מילים המוזכרות בצורות שונות במזמור המבטאות יחסו של ה' לבניו.

קד
113. "יתמו חטאים מן הארץ", כיצד יתמו לפי מצודת דוד?

קה
114. באלו מילים מוזכרים במזמור עמוד האש ועמוד הענן?

קי
115. "נאום ה' לאדני שב לימיני" למי ומתי נאמר משפט זה לפי חז"ל? (מצודת דוד)

קיג
116. "מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה" מי היא עקרת הבית מי היא אם הבנים?(רש"י)

קיז
117. רש"י בפרוש לפרק זה מזכיר את מרד אבשלום. על איזה פסוק.את מי הוא מזכיר גם?

קיט
118. מה המשותף בין מזמור קיט למזמור יט ? (מלים, ענין)
119. "דרכי ספרתי ותענני"-רש"י
120. מתי קם דוד להודות לה'?
121. "בליבי צפנתי אמרתיך"-רש"י
122. תארים שונים לתורה חוזרים בכל פסוק במזמור - מהם? (העזר פרק יט פס' ח).

קכ
123. שיר המעלות - 3 פירושים ברש"י.

קכב
124. שמחתי באומרים לי ... מה מפרש רש"י ?
125. "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך" - דברי מי אלו? (מצודת דוד)

קלו
126. המזמור מכונה "הלל הגדול" מדוע?

קלז
127. שמן הטוב - על איזה שמן מדובר? (מצודת דוד)
128. "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"-מי אומר זאת (רש"י)

קלט
129. על מי מדבר מזמור זה?
130. באיזה פסוק יש מפנה בהרגשתו של דוד המלך?

קמב
131. "בהיות במערה" - מתי זה היה ?מצודת דוד).

קמג
132. למה מדמה דוד את נפשו בשעה שהוא פורש ידיו בתפילה?

קמד
133. "ה' מה אדם ותדעהו"- למי קורא אדם? (רש"י)

קמה
134. מה ההבדל בהודאה לה' בין פס' א', פס' י' ופס' כ"א?

קמז
135. מה הפשט "לא בשוקי האיש ירצה" (לפי הקבלה לתחילת הפסוק)?

קמח
136. מה משותף בין מזמורים קמח וקנ?

קנ
137. "הללו אל בקדשו… ברקיע עוזו. - מהו קודש ומהו רקיע עוזו? (מצודת דוד)