רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך משלי תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר משלי עם רש"י

שאלות כלליות
1. "כן לב האדם לאדם".
2. "חנוך לנער על פי דרכו" (כב ו)
3. אל הנמלה (ו ,ו )
4. כי לקח טוב נתתי לכם
5. עצה.(כ' ,ה')
6. שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועושר אל תתן לי… (ל)
7. "ומהלמות לגו כסילים" (יט כט.
8. גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים (כ) הון יוסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד.(יט ד).
9. "ובחן לבות ה'" (יז ג) ,"ואיש לפי מהללו" (כז כא).
10. עננים.
11. "דבש מצאת אכל דיך", "אכל דבש הרבות לא-טוב" (פרק כה)
12. שממית בידים תתחפש והיא בהיכלי מלך. (ל)
13. "דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן".
14. "יד ליד לא ינקה"
15. גרגרת.
16. התורה.
17. אמר עצל ארח בחוץ… שחל בדרך ארי בין הרחובות הדלת… ועצל על מטתו … טמן עצל ידו בצלחת…
18. " גם אלה משלי שלמה … אנשי חזקיה מלך יהודה" - פרק כ"ה
19. " טוב פת חרבה ושלוה בה.." " טוב ארחת ירק ואהבה שם משור…"
20. בן חכם ישמח אב - בן חכם מוסר אב
21. בטח בה' ופזר מעותיך לבקש לך רב ללמוד ממנו ואל בינתך אל תשען.
22. פרקים י' -י"א.
23. "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך" (ג,כח).
24. העצל.(י',כ"ו)
25. "דרך רשעים כאפלה" (ד, יט)
26. "וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו" (ג ט-י)
27. "…ומה' מענה לשון" (טז,א).
28. אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש (י,ה).
29. על היין (כג,לא-לב).
30. "נר ה' נשמת אדם…" (כ,כז).
31. "גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית"(יח,ט).
32. על שדהו של העצל (כד,לא).
33. "ככלב שב על-קאו כסיל שונה באולתו" (כו י)
34. " כי את אשר יאהב ה' יוכיח"(ג,יג).
35. "בכל דרכיך דעהו" (ג,ו).
36. הנמלים עם לא-עז
37. לקטני הארץ שהם חכמים מחכמים
38. את שונאך.

א
39. דברים סתומים שקשה להבינם.

ב
40. פ"ב פס' כ'

ג
41. טוב סחרה, יקרה מפנינים, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, דרכיה דרכי נועם, בתיבותיה שלום, עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר.
42. פרק ג' פסוק כח'
43. על הבינה

ד
44. "וכל דרכיך יכונו"
45. שאינו מוכיחם בגלל שנאה כי גם אביו אהבו ונתן לי תוכחות ומוסרים.

ו
46. אף על עבודת גילולים יש לדרשה שהיא מיוחדת ללא לך.
47. בהתהלכך - בחייך תנהיגך. בשכבך בקבר. והקיצות.. לתחיית המתים היא תשיחך - תמליץ בעדך.

יב
48. מפרי פי איש - משכר פיהם של עוסקי תורה אוכלים טוב בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבאץ

יד
49. לשון הרע.

יז
50. על שהשכיל נבוכדנצר לפסוע ג' פסיעות לכבוד ה' משל בישראל שהובישו מעשיהם.

יז
51. נבוכדנצר על שפסע ג' פסיעות לכבוד הקב"ה עלה לגדולה ומשל בכל העולם וגם בעם ישראל, בניו של הקב"ה.

יח
52. דברי המתלונן המה קשים כמכות המשברות.

כ
53. באפס עצים יכבה אש ובאין נרגן ישתוק מדון.

כב
54. התחל והרגל את הנער בשנים להוליכו בדרך חכמתו אם מעט ואם הרבה.

כג
55. כשתשב לאכול.

כה
56. עננים.
57. תחילת הספר היה בידי כל אך פסוקים אלו לא היו אלא בידי חזקיה וסיעתו והם נאמנים שאלו דברי שלמה.

כו
58. "אל תען כסיל כאולתו", ענה כסיל כארלתו" (כ"ו ד-ה)

כח
59. הנותן מעשרותיו באמונה ואין עד בדבר אלא הקב"ה רואה ומרבה לו ברכה.

ל
60. קטני ארץ והמה חכמים מחוכמים.
61. דרך נשר בשמים, דרך נחש עלי צור ודרך אניות בלב ים.
62. דברי שלמה אשר אגר ואסף את הבינה ובעבור מרבית הבינה הקיא את הנבואה כי נטלה ממנו.
63. להיות עשיר "פן אשבע וכחשתי" ולהיות עני "וגנבתי ותפשתי שם אלוהי

לא
64. התחתן עם בת פרעה ביום חנוכת המקדש הכניסה לו כלי זמר וישן עד ארבע שעות ביום - ומפתחות העזרה היו מראשותיו - ולא יכלו להקריב התמיד - אז נכנסה אמו ויסרתו בדברים.
65. כהתימו דברי מוסר אמו חזר לשבח אשת חיל לכבוד אמו למען היות לה לזכרון.