רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך עזרא תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר עזרא עם רש"י
1. יסוד הבנין היה במלאות 70 שנה לגלות יהויקים ו18 שנה אחר כך המשיכולבנות - ואז הם 70 שנה לחרבות ירושלים.
2. יהודה בנימין ולוי
3. שינצלו מכל אויב בדרך ,שלא ביקש חילמהמלך מפני הבושה.
4. סופר מהיר בתורת משה והוא דור 16 לאהרון הכהן.
5. באחד לחודש הראשון והגיעו באחד לחדש החמישי.
6. שניהם קרעו בגדיהם והתענו והתפללו.
7. כל הקהל ארבעים ושנים אלף שלש מאות וששים. (פרק ב)
8. בני חביה בני הקוץ בני ברזלי.
9. חגי וזכריה בן עידו ציוו לבנות בית בלא רשות
10. יחרם כל רכושו והוא יבדל מהקהל, ב20 לחדש כסלו.
11. עשה שם מעין מפקד לבדוק מי נמצא לא נמצאו לווים, צמו והתפללו שה' יוליכם בדרך ישרה כי לא היו אתם חיילים, וה' נעתר להם.
12. יסוד המעלה בא' בניסן והגיעו לירושלים בא' באב.
13. בשם ה' להמשיך בבנין בית המקדש בלא רשות.
14. 15 דורות כהנים עד פנחס , אלעזר ואהרן הכהן והיה סופר מהיר.
15. עיר מורדת וחוטאת הם בונים גם לא ישלמו מסים ימרדו בך המלךויקחו את כל עבר הירדן.
16. בג' אדר שנה ששית לדריוש.
17. היהודים בירושלים מתכוננים למרוד בך
18. סופר מהיר בתורת משה.
19. בדק בגניזת מגילות ומצא מגילת כורש המלך שנתן אישור לבנות בית לה'.
20. בחיוב - ואף תרם חלקו והזהיר שלא יגעו בבנין ובבונים.
21. בשנת שתים לדריוש התנבאו בשם ה' לבנות הבית בלא רשות המלך.
22. הם העכו"ם אשר הושיב סנחריב בארץ ישראל.
23. הוא נחמיה בן חכליה, ונקרא כך שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך שהיה משקה למלך התר - שתא
24. היהודים הבונים בית מקדש ימרדו בך ולא ישלמו לך מיסים
25. לקט שכחה - גמילות חסד - גאולה חליצה - יבום - עגונה
26. מלשון הודאה על מעשים רעים
27. מתרדת הגזבר - ונתנו לששבצר נשיא יהודה
28. בשנת שניים לדריווש בן אחשורוש.
29. בנו רק מזבח והיכל ואז בוטלה העבודה.
30. מלשון נדידה וריחוק
31. הכוונה שבניהם לבניהם וכך עד עולם
32. שבט לוי (היה כהן), עשרים דורות מיעקב אבינו.
33. ע"י ישעיהו הנביא.