רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך מלכים ב' תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים ב'

שאלות כלליות
1. יהוידע היה כהן - אסף תרומות לבדק הבית בימי יהואש המלך.
2. לירות בחץ וקשת דרך החלון וכל יריה הייתה הכאה אחת על ארם.
3. ע''י קשר של עבדיו יוזכר בן שמעת ויהודב בן שמר.
4. משגע בן הנביאים ששלח אלישע. נוהג בשגעון יהוא בן יהושפט.
5. בן המרצח.
6. נהרות דמשק.
7. חטאת ירבעם בן נבט-עגלי הזהב.
8. בחלקת נבות היזרעאלי. נהרג ע"י יהוא בן נמשי.
9. פעם ראשונה כששלח מלך ארם אגרת לרפא את נעמן, פעם שניה כששמע מפי אשה את סיפור מצב הרעב - והמלך יורם בן אחאב.
10. הושע בן אלה מלך ישראל (יז, ד).
11. הלכו לבנות להם בית מדרש רחב יותר-ושם צף הברזל שנפל לירדן.
12. הושע בן אלה.
13. יואש מלך ישראל לאלישע. (אלישע לאליהו)
14. כשראה נער אלישע את צבא ארם אמר לו אלישע אל תירא והתפלל לה' שיפקח את עיניו לראות.
15. בן 7 מלך וארבעים שנה מלך בירושלים.
16. בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל.
17. הרג את כל בית אחאב ואיזבל - ואחזיהו ובניו ואחיות והרג את כל נביאי הבעל בערמה.
18. אכלו הכלבים ונשאר רק הראש הידים והרגלים, לפי שהייתה מרקדת לפני הכלה.
19. ע"י 4 המצורעים גחזי ושלושת בניו.
20. נערה קטנה ששבו מארץ ישראל.
21. יהוא בן נימשי.
22. מאה שמונים וחמשה אלף.
23. יהואחז בן יאשיהו,מלך 3 חדשים. ושלום בן יבש, מלך ירח ימים.
24. מפני הכעס נסתלקה השכינה ממנו.
25. ישיעיהו.
26. א)פר' יט,יט ב)יט,לד.
27. נבואת איש האלוקים אשר בא מיהודה שניבא לירבעם שישרפו את עצמות אדם על המזבח (כג, טז).
28. יאשיהו (כב, יא).
29. הוא נשלח לדמשק להעתיק את תבנית המזבח שם.
30. מתניה דודו ויסב את שמו צדקיהו.
31. כ,ב "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר".
32. חזקיהו מלך יהודה.(יח' ד')
33. בדותן
34. ביקש שיביאו לו צלוחית וישימו בה מלח והוא השליך מלח במוצא המים.
35. גחזי היה דוחה התלמידים מלפניו כשנטרד באו תלמידים רבים.
36. יואש ויאשיהו.
37. שליח מלך אשור שניסה לשכנע את חיזקיהו להכנע לו.
38. א-ליקים,ופרעה מלך מצרים שינה את שמו.
39. הוא נשלח לדמשק להעתיק את תבנית המזבח שם.
40. אויל מרדך.
41. כי נאמר בתורה "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות…"
42. יהורם ואחזיהו נהרגו בידי יהוא.
43. יהורם בן יהושפט התחתן עם בת אחאב.

א
44. רד עמו… וירד עמו.

ב
45. מגודל הענוה חפץ לדחותו לבל יראה בהלקחו השמים.
46. בני הנביאים מאלישע.(ב',י"ז)
47. ביריחו - רפא את המים המרים, ובדרך לבית אל קלל 42 ילדים.
48. כפליים ממה שעשה אליהו. להודיע שנענתה בקשתו מאליהו, הי הנא פי שנים ברוחך.

ג
49. יהושפט אל מלאכי יהורם (בן אחאב).
50. יהושפט.
51. מלך ישראל,מלך יהודה ומלך אדום.(ג',ט')

ד
52. אחת מנשי בני הנביאים -אסוך השמן שסיפק שמן רב, השונמית- החיה אלישע את בנה.

ה
53. שלא יעשה עולה וזבח - כי אם לה' - לצורך בניית מזבח בקש משא צמד פרדים אדמה.
54. יהורם בן אחאב, והוא קרע את בגדיו 2 פעמים:1) כשקבל את האגרת ממלך ארם. 2) כששמע את הספור אודות הנשים שאוכלות את ילדיהן ברעב.
55. אמנה ופרפר

ו
56. רבותינו אמרו מכאן שהיה גחזי דוחה התלמידים מלפניו. כשנטרד,באו תלמידים רבים ונדחק המקום.

ז
57. גחזי ובניו.

ח
58. כי בת אחאב היתה לו לאשה.
59. בפני חזאל, כי ראה מה שהוא עתיד לעשות לישראל כשימלוך בארם.
60. שבע שנים.

ט
61. אמרו רבותינו שהיתה מרקדת לפני חתנים בידיה ורגליה ומכשכשת בראשה.
62. איזבל ליהוא .כוונתה להחניפו וכאילו באה להקל אשמתו .
63. יהוא בן יהושפט בן נמשי.
64. צרף אליו את השליחים ששלח יהורם, הרג את יהורם בשדה נבות, הרג את איזבל, הרג את 70 בני אחאב, הרג נביאי הבעל, הרג את אחי אחזיהו והרס את בית הבעל.
65. משוגע - על נער אלישע, שגעון - על יהוא.
66. יונה בן אמתי.

י
67. בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל.

יא
68. יהושבע בת יהורם אחות אחזיהו
69. ויהי אתה כי היא הייתה אשת כהן גדול והתמידה לשבת בבית המקדש.

יב
70. יואש מלך יהודה (פס כ"א).
71. אחרי מות יהוידע עשאוהו השרים אלוק, והוא שמע אליהם.(דה"ב כד)
72. לא,משמת יהוידע עשוהו אלוה והוא שמע להם.

יג
73. פתח החלון קדמה - מול ארץ ארם.. ארם מקדם.
74. ( אלישע לאליהו) יואש לאלישע.

יד
75. נבואה זאת לא הוזכרה במקרא ורז"ל אמרו כמו שע"י יונה נהפכה נינוה מרעה לטובה כן נהפך בימי ירבעם בן יואש.
76.

יז
77. שלמנאסר מלך אשור
78. אכלו אותם אריות,התגיירו בהדרכת אחד הכהנים
79. על אחד הכהנים אשר הגלו משומרון שלימד את הכותים את משפט אלקי הארץ.
80. וילכו בחקות הגויים - עבודה זרה. לא האמינו בה', עזבו את המצוות
81. מלך אשור הגלה את ישראל בימי המלך הושע בן אלה.

יח
82. התפאר עליו בוא בערבון על מנת אם תוכל ליתן לך רוכבים על אלפיים סוסים.

כ
83. יום שמת אחז נתקצר היום ומיהר הצל לרדת עשר מעלות שלא יהיה נספד ואותן עשר שעות חזרו עכשיו.
84. אמרו רז"ל שהיה שלשה ימים לפני מפלת סנחריב.
85. החזיר את הצל 10 מעלות אחורנית.
86. חזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, יהואחז, (אליקים) יהויקים, יהויכין וצדקיהו.

כא
87. ויעש הרע מכל אשר עשו האמורי.

כב
88. נמצא ספר תורה ומצאו חלקיהו הכלהן הגדול.
89. ספר תורה.

כג
90. הר הזיתים-הוא הר המשחה-וכיוון שהזכיר את שמו ע"י עכו"ם שינה את שמו לגנאי.

כד
91. שלשה חדשים-נבוכדנצר צר על ירושלים לקח את יהויכין לגלות יחד עם החרש והמסגר וחלק גדול מהעם.