רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים פז-צז רש"י ותוס'

דף פז
1. האשה שהלך בעלה למדה"י, ובאו ואמרו לה מת בעלך, וניסת: א. קיבלה גט מן השני, וחזרה לראשון וילדה לו – האם בנה ממזר? ב. קיבלה גט מן הראשון, וילדה לשני – האם בנה ממזר?
2. מדוע הבאה לינשא בעד אחד צריכה רשות בי"ד, לפי הס"ד ולפי המסקנה?
3. האם ממשכנים, ומדוע: א. חייבי חטאות? ב. מי שאמרו לו שניים "אכלת חלב" והוא אומר לא אכלתי?

דף פח
4. א. מניין שעד אחד נאמן באיסורין? ב. אימתי אינו נאמן?
5. האם עד אחד נאמן להעיד, ומדוע: א. על טבל שתוקן? ב. על הקדש, שבעליו פדוהו? ג. על הקדש, שבעליו נשאל עליו?ד. על קונמות, שהבעלים נשאל עליהם?

דף פט
6. א. היכן כתובה היא מדאוריתא, והיכן מדרבנן? מדוע חכמים תיקנו כתובה? ב. "האשה שהלך בעלה ... אין לה כתובה" – הסבר את הטעם לכך בשני המקרים!
7. התורם מן הטמא על הטהור: א. היכן אין זו תרומה מן התורה, ומניין? ב. היכן חכמים גזרו, ומדוע?
8. מה דין התרומה בדיעבד, ומדוע, כאשר אדם תרם: א. מן הטמא על הטהור? ב. מן הרעה על היפה? ג. קישות ונמצאת מרה? ד. משאינו נקוב על הנקוב? ה. מן הנקוב על שאינו נקוב?
9. לדעת רב חסדא התורם קישות ונמצאת מרה במזיד חוזרת לטיבלה, ובשוגג תרומה ויחזור ויתרום – מה היא הסברא? מזיד.

דף צ
10. התוס' קבעו שזר האוכל תרומה תשלומיו הם כפרה. מנה 3 נפק"מ לקביעה זו! אכל.
11. מה דין זר האוכל תרומה, לפי ר' נחוניא בן הקנה, ומדוע: א. בשוגג? ב. במזיד? אכל.

דף צא
12. האם מותר לאלו לאכול מעשר, לפי ר' מאיר ולפי חכמים: א. זר. ב. בת לוי שנשבית? ג. בת לוי שאמרו לה מת בעלך ונשאת לאחר ובא בעלה?

דף צב
13. הורו בי"ד בשבת ששקעה חמה, ועשה מלאכה, ולבסוף זרחה – האם חייב חטאת, ומדוע?
14. בא עד אחד שבעלה מת, והתירוה בי"ד, ואח"כ בא בעלה – האם חייבת חטאת, ומדוע?
15. א. התירוה בי"ד, ואח"כ בא בעלה, האם חייבת חטאת במקרה ש: 1. נישאה לכהן גדול? 2 זינתה ?ב. כמה חטאות היא חייבת כאשר: 1. נבעלה לבעלה כמה פעמים? 2. נשאת לחמשה בני אדם?
16. באיזה חייבי לאוין אין תופסים קידושין, לדעת ר' עקיבא, לפי תנא דמתני' ולפי התנא השני?
17. יבמה שנשאת לשוק – האם הולד ממזר, מדאוריתא ומדרבנן: א. לפי ר' עקיבא?ב. לפי חכמים אליבא דר' עקיבא? ג. לפי החכמים החולקים על ר' עקיבא?
18. האם קידושין תופסים ביבמה, לפי רב ולפי שמואל?
19. יבמה שהתקדשה, או נשאת, וקיבלה גט מבעלה – האם מותרת ליבם?

דף צג
20. "קונם שאני עושה לפיך": א. הסבר את טעמיהם של ת"ק ושל ר' עקיבא! ב. מאיזה טעם הבעל יכול להפר נדר כזה?
21. פרש את הביטוי "יקדשו ידי לעושיהם"! יקדשו.
22. המקנה שדה לאחר ל' יום – האם הקנין הועיל, ובאלו אופנים, בקנינים הבאים: א. חזקה? ב. חליפין? ג. שטר? ד. כסף?

דף צד
23. אמרו לה "מת בעלך ואח"כ מת בנך", ונשאת, ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים – באיזה אופן הולד ודאי ממזר, ובאיזה אופן ספק ממזר?
24. מה הם שני האופנים לדרוש את הפסוק "ואשה גרושה מאישה לא יקחו"? איזה מהם מחודש יותר?
25. "מי שהלכה אשתו למדה"י, ובאו ואמרו לו מתה אשתך":א. מנין לגמרא לפרש שמדובר בהלכו אשתו וגיסו למדה"י? ואע"ג ב. האם אשת גיסו צריכה ממנו גט, ומדוע? אשת גיסו
26. נשא אשה ואח"כ התברר שהיא ערוה עליו – האם צריכה ממנו גט, ומדוע?
27. בא על חמותו לאחר מיתת אשתו – האם עבר בלאו? האם חייב כרת? האם חייב שריפה, ומדוע?

דף צה
28. מה היא ההוא אמינא שאשה תיאסר על ידי שכיבת אחותה?
29. במה איסור אחות אשה חמור מאיסור אשת איש?
30. ר' יוסי אומר כל שפוסל על ידי אחרים... – פרש לפי ר' אמי ולפי ר' יצחק!

דף צז
31. מדוע ר' יוחנן הקפיד שהשמועה תיאמר משמו?
32. היה בן למעלה מ13 באלו תנאים הוא יחשב כגדול למרות שלא הביא שתי שערות?