רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא יבמות שאלות חזרה פרק שלושה עשר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
יבמות דפים קז-קיא רש"י ותוס'

דף קז
1. מה הם נימוקי בית שמאי הסוברים ש"אין ממאנים אלא ארוסות"?
2. האם יש תנאי בנישואין, ואליבא דמאן, לפי דעתם של: רב, שמואל, אביי, עולא א"ר אלעזר?
3. יבמה קטנה, האם יכולה למאן ביבם, ומדוע: א. למאמרו? ב. לזיקתו? ג. לביאתו?
4. יבמה קטנה שמיאנה באחד מן היבמים, האם מותרת להתיבם ליבם אחר, ומדוע?
5. קטנה שמיאנה – באיזה אופן תוכל שוב ליארס או לינשא?

דף קח
6. מה הדין לפי ר' יהודה בן בתירה ולפי חכמים, בקטנה שלא מיאנה ו-: א. עמדה ונשאת? ב. עמדה ונתקדשה?
7. מדוע רבי אומר שר' אליעזר השוה מידותיו בקטנה ור' יהושע לא השוה מידותיו?
8. מה היא "עכבה שהיא מן האיש" ו"עכבה שאינה מן האיש", לפי שתי הדיעות בגמרא?
9. מחמת בני אדם שאינם מהוגנים לי – האם אפשר לדייק מכאן שקטנה שעמדה ונשאת לאחר שהוא מיאון, ומדוע?
10. נתן גט לאשתו קטנה, ונשאת לאחר ומיאנה בו – האם מותרת לחזור אל הראשון, ומדוע?
11. נתן גט לאשתו קטנה, והחזירה ומיאנה בו, ונשאת לאחר ומיאנה בו – האם מותרת לחזור אל הראשון, ומדוע?
12. מיאנה בראשון, ונשאת לאחר ומיאנה בו – מדוע מותר לראשון להחזירה, ואין חוששים דילמא אזיל ומשבש לה? אזיל.

דף קט
13. המגרש את האשה והחזירה, ומת ללא בנים – האם היא חולצת או מתיבמת, ומדוע?
14. קטנה שהשיאה אביה, ונתגרשה, והחזירה – אימתי מותרת להתיבם, ואימתי אסורה להתיבם, ומדוע?
15. קטנה שהשיאה אביה, ונתגרשה, והחזירה כשהיא גדולה – האם מותרת להתיבם, ומדוע? האם צרתה מותרת להתיבם, ומדוע?
16. מדוע חליצה עדיפה מיבום?
17. מדוע יש לידבק בהפרת נדרים?
18. א. מדוע יש להתרחק מן המיאונין?ב. מה פירושה של הרחקה זו, לפי התוס' ולפי הגאון?ג. באיזה אופן מלמדים את הקטנה למאן?
19. על מי נאמר "רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים"?
20. אימתי אמרינן שהמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ואימתי אמרינן שאין לו שכר?
21. שני אחים נשואים לשתי אחיות, גדולה וקטנה, ומת בעלה של גדולה – כיצד יש לנהוג לפי ר' אליעזר, רבן גמליאל ור' יהושע, מדוע?
22. במקרה הנ"ל – הגדילה הקטנה ועדיין לא בעל, האם הגדולה יוצאת משום אחות אשה (לפי ר"ג), ומדוע?

דף קי
23. קטנה שלא מיאנה, והגדילה, ועמדה ונשאת לאחר – האם צריכה גט מן השני, ומדוע?
24. קידשה על תנאי וכנסה סתם – האם צריכה ממנו גט, ומדוע?
25. עובדא דנרש – מדוע לא היתה צריכה גט מן השני?
26. עובדא דנרש – כיצד הפקיעו את קידושיו של השני? הסבר בשתי אפשרויות! לפיכך
27. מה היא הסברא לומר שחרשת מעיקרא יכולה לחלוץ? האם סברא זו התקבלה?
28. שני אחים, אחד פקח ואחד חרש, נשואים לשתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת – מה הדין, ומדוע, כאשר: א. מת פקח? ב. מת חרש?
29. שני אחים פקחים נשואים לשתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת – מה הדין, ומדוע, כאשר: א. מת פקח בעל פקחת? ב. מת פקח בעל חרשת?
30. שני אחים, אחד פקח ואחד חרש, נשואים לשתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת – מה הדין, ומדוע, כאשר: א. מת פקח? ב. מת חרש?

דף קיא
31. מי הוא ר' אלעזר התנא, ומי הוא ר' אלעזר האמורא?
32. פקח שנשא פקחת – האם יכול להוציאה, ומדוע, כאשר אח"כ:
33. חרש, שוטה, קטן וקטנה – האם חכמים תיקנו להם נישואין, ומדוע?
34. מדוע לקטנה חכמים נתנו אפשרות למאן, ואילו לחרשת לא נתנו אפשרות למאן?