רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים כג-ל)

דף כג
1. היכן דנים כאשר: א. לווה רוצה לדון בעירו, ומלווה אומר נלך לבית הוועד? ב. מלוה אומר בעירו ולווה בבית הועד? מדוע? ג. מלווה אומר בערכאות שבעירו ולווה אומר בי"ד אחר? ד.מלוה אומר בעירו ולווה אומר בי"ד אחר שבאותו מקום?
2. בזה בורר לו אחד- האם בעינן לגבי הדין השלישי: א. דעת הדינים, ב. דעת בעלי דינין?
3. מה ההסבר לדעת ר' מאיר שזה פוסל דינו של זה?
4. מה ההסבר לדעת ר' מאיר שזה פוסל עדיו של זה?(השיטות- ריש לקיש, ר' אליעזר, רב דימי ורבין).
5. מה סובר מ"ד צריך לברר כאשר אדם אומר שיש לו שתי כיתי עדים והביא א. כת אחת כשרה ואחת פסולה, ב. כת אחת בלבד?
6. מה דעת רבי ורשב"ג לעינין א. הבא לידון בשטר ובחזקה, ב. אמר שיש לו שתי כיתי עדים?

דף כד
7. מה נרמז במלה "בבל" לגבי התלמוד? למאי נפק"מ (רבינו תם)?
8. "נאמן עלי אביך" -האם יכול לחזור בו לדעת ר"מ ולדעת רבנן:א. כשקיבלו לדיין אחד, ב. קבלו כבי תרי?
9. "נאמן עלי אביך"- מה דעת ר"מ ורבנן כאשר התובע חוזר בו וכאשר הניתבע חוזר בו? מה הדין קנו מידו שלא יחזור בו, וחזר בו קודם גמר-דין ומה הדין בלא קינין קודם גב"ד ולאחר גמ"ד?
10. אמר לחברו "רצונך הישבע וטול"- האם יכול לחזור בו ליפני שחברו נישבע?
11. מדוע משחק בקוביה פסול לעדות? האם פסולו הוא מדאוריתא או מדרבנן? מדוע?
12. מלוה בריבית- האם פסולו מה"ת או מדרבנן? מדוע? (באיזו ריבית מדובר?)
13. סוחרי שביעית- האם פסולים מה"ת או מדרבנן, בשביעית בזמן הזה ובשביעית דאוריתא? מדוע?

דף כה
14. מדוע, לדעת רב ששת, אין במשחק בקוביא דין אסמכתא, לפי רש"י ולפי ר"ת?
15. האם יש דין אסמכתא, ומדוע -א.אם אוביר אשלם במיטבא. ב.אם אוביר אשלם אלפא זוזי. ג.קיבל זוזי ע"מ לקנות יין בפרוותא דזולשפוט. ד.משליש שטרו?
16. כאשר ר' יהודה אומר "אימתי" או "במה דברים אמורים" - האם בא לחלוק או לפרש, לפי ריב"ל, ר' יוחנן, ורמב"ח?
17. מה דינו של משחק בקוביה שיש לו אומנות אחרת לפי - תנא קמא, ר' יהודה, ר' טרפון? (כיצד מוכיחים את דעת ר' טרפון?)
18. מי שהעיד על פלוני "לדידי אוזיף בריביתא" - האם מצטרף לפוסלו? מדוע?
19. כיצד חוזרים להכשירן - א.חשוד על הטריפות. ב.משחק בקוביה. ג.מלווה בריבית. ד.סוחרי שביעית. ה.מפריחי יונים, למ"ד ארא ולמ"ד אי תקדמיה יונך?
20. באיזה אופן אדם עובר ב"לא תחמוד" מן התורה, ובאיזה אופן הוא פסול לעדות מדרבנן בלבד?
21. מה דינם לעדות של - א.רועה בהמה דקה. ב.רועה בהמה גסה. ג.מגדל בהמה דקה. ד.מגדל בהמה גסה בא"י ובחו"ל?
22. מה דין גזלן שהחזיר גזילתו? מה דין מוכס שהחזיר את הסכום הנוסף שנטל שלא כדין? מדוע?

דף כו
23. מה הם "אוספי שביעית"? מה דינם מדאורייתא ומדרבנן?
24. מה הם "אוספי שביעית"? מה דינם מדאורייתא ומדרבנן?
25. כיצד התיר ר' ינאי לזרוע בשביעית משום ארנונא?
26. ר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק לא הלכו לעבר שנה אלא לחשב בלבד - מניין? (2 תשובות)
27. "אגיסטון אני בתוכו" - מה הסיבה שמותר לו לחרוש?
28. מדוע נחשדו כהנים על השביעית? כיצד זה נפק"מ לסאה תרומה שנפלה לתוך פחות ממאה סאין של שביעית?
29. הזומר בכרם, וצריך לעקל בית הבד, האם חייב משום נוטע?
30. האם כל מכירה של פירות שביעית אסורה משום סחורה? הוכח!
31. מניין שקשר רשעים אינו מן המניין?
32. א."כי השתות יהרסון" - ג' פירושים. ב.מדוע נקראת התורה "תושיה"? ג."מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה"- ג' פירושים.
33. א.איזה גזלן אינו נפסל ללא הכרזה? ב.מה הם "אוכלי דבר אחר"? באלו תנאים הם נפסלים לעדות?
34. הבא על אשת איש - האם כשר להעיד: א. בעדויות ממון. ב. על אשת איש שנתגרשה. ג. על אשת איש שנתקדשה?

דף כז
35. מאימתי נפסל עֵד שהעיד בניסן, ובחודש סיון העידו עליו ש: א. עמנו היה (הוזם). ב. גזל בחודש אדר, קודם עדותו?
36. מאימתי נפסל עֵד שהעיד בניסן, ובחודש סיון העידו עליו ש: א. עמנו היה (הוזם). ב. גזל בחודש אדר, קודם עדותו?
37. "עד זומם חידוש הוא" - מה הוא החידוש? מה הוא, לפי זה, דינם של שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו?
38. "אסהידו ביה תרי בחד" - מתי יש חידוש בפסולו, ומתי אין חידוש? (עיין מהרש"א על התוס' ד"ה "דאסהידו")
39. מה דינם לעדות של: א. אוכל נבלות לתיאבון. ב. אוכל נבילות להכעיס. ג. נשבע שבועת שוא. (מה דינו במקרה שנתחייב שבועה? מדוע?)
40. עֵד שהוזם בדיני ממונות - האם כשר להעיד בדיני נפשות? לדעת הפוסל - מה דינו של אוכל נבילות להכעיס? מדוע?
41. כיצד פוסקים להלכה בשאלה הקודמת? מדוע?
42. אילו המשנה לא כתבה ש"חורגו"פסול לעדות - האם היינו יודעים שהוא פסול? האם היינו יודעים שבניו וחתניו כשרים?
43. אימתי אמרינן "פוקד עוון אבות על בנים" ואימתי "איש בחטאו יומת"? אימתי אמרינן "וכשלו איש באחיו"?

דף כח
44. מניין שעדים הקרובים זה לזה אינם מעידים לאחרים הרחוקים מהם?
45. מה הדין ב - א. שני בשני ב. שלישי בראשון(בן בן אחיו) ג. שלישי בשני - לפי המשנה, לפי רב ולפי ר' אליעזר?
46. מנה שני מצבים שבהם אין אומרים אשה כבעלה! (תוס' ד"ה רב, וד"ה גיסו).
47. לענין מה אמרינן שארוסתו נחשבת קרובה לו, ולענין מה לא אמרינן?
48. מה הדין לפי ר' יהודה ולפי ר' יוסי ב - א. בן חורגו ב. בן גיסו ג. חתן גיסו?
49. כתב שטר קנין לראובן ולא מסר לו, ואח"כ כתב ומסר לשמעון, ולאחר מכן מסר לראובן את שטרו - מי זכה בשדה?
50. מה דין שטר קנין שלא חתמו בו עדים אבל נמסר בפני עדים? ומה הדין כשחתמו עדים פסולים ונמסר בפני כשרים?
51. האם אדם כשר להעיד לאחי אשתו לאחר מות אשתו?

דף כט
52. מה אומרים לעדים כדי לאיים עליהם?
53. באיזה מצב יכול המודה לטעון "משטה אני בך"?אם לא טען - האם טוענים לו? ואם מת - האם טוענים לבניו?
54. באיזה מצב יכול המודה לטעון "שלא להשביע את עצמי אמרתי? אם לא טען - האם טוענים לו?
55. למי אין טוענים טענת זכות בדיני נפשות, ומניין למדנו זאת?
56. מסית שיטען בעצמו לזכותו - "דברי הרב וכו' " - האם ייפטר בכך? [ונחש הקדמוני אילו טען כך? מדוע?].
57. הודה בפני שניים ולא אמר "אתם עדי", וכשתבעו התובע ענה שלא היו דברים מעולם - מה דינו?
58. האם כותבים את ההודאה ומדוע, כאשר: א. הודה בפני שניים וקנו מידו, ב. בפני שניים ולא קנו מידו, ג. הודה בפני שניים וקנו מידו, ואח"כ חזר בו מכתיבת השטר והורה שלא לכותבו.
59. הודה בפני שלושה - מה היא הסיבה המאפשרת להם לכתוב את ההודאה? מה הם התנאים הנצרכים לכך?
60. נתבע שנתחייב שבועה דאורייתא - האם יכול להפוך שבועתו על התובע (לפי ריב"ן, סדר תנאים ור"ח)?

דף ל
61. שטר אודיתא שנכתב בלשון דיינים (דוכרן פתגמי...) וחתומים בו שניים בלבד - האם יש לחשש שהודה בפני שניים בלבד?
62. שני דיינים מזכים ואחד מחייב, ונתברר שהשנים טעו - מי משלם לבעל דין שהפסיד, וכמה משלם?
63. שני דיינים מזכים ואחד מחייב - כיצד כותבים את פסק הדין לפי ר' יוחנן, ריש לקיש ור' אלעזר? ומדוע?
64. לפי הברייתא "גמרו את הדבר היו מכניסים את העדים" - לשם מה היו מכניסים אותם?
65. עדים שלא העידו כאחד, אלא זה אחר זה, - מה דינם לפי ר' נתן וחכמים? מה הן סברותיהם?
66. מה סוברים ר' יהושע בן קרחה וחכמים ב - א. הודאה אחר הודאה, ב. הלוואה אחר הלוואה, עדות קרקע? מה הן סברותיהם?
67. מה היא "עדות בכור", שחכמים מודים בה לר"י בן קרחה שעדות שני העדים מצטרפת אע"פ שראו זא"ז?
68. האם עדות המכחשת זו את זו כשרה ב - א. זה אומר ארנקי שחורה וזה אומר ארנקי לבנה? ב. זה אומר מנה שחור וזה אומר מנה לבן? ג. זה אומר בסיף הרגו וזה אומר בארירן הרגו? ד. זה אומר כליו שחורים וזה אומר כליו לבנים (בדיני נפשות)?