רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים ב-ט רש"י ותוס'

דף ב
1. מדוע נוהגים לכתוב י"ב שורות בגט?
2. מה הוא ההבדל בין "חוץ לארץ" ובין "מדינת הים"? מדוע ת"ק התבטא במילים "מדינת הים"?
3. האם ברקם היו גרים יהודים? מדוע ר' יהודה מטמא?
4. מה היחס בין המקומות הבאים לארץ ישראל? א. אשקלון ב. רקם וחגר ג. עכו.
5. האם טענינן "מזוייף" ומדוע כאשר: א. מלוה מוציא שטר ובא לטרוף מנכסי הלווה שלא בפניו. ב. קונה קרקע מוציא את השטר שלא בפני המוכר. ג. אשה מוציאה גט בואה לינשא, שלא בפני בעלה.
6. האם טענינן ליתומים טענה שאביהם היה נאמן בה במיגו של טענה אחרת, והטענה האחרת היא כזו שאין אנו טוענים ליתומים? תן דוגמא!
7. באיזה מקרה חוששים ששטר הוא מזוייף למרות שהמלוה הצליח לקיימו?
8. רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה : א. האם חוששים שאינם בקיאים גם בשאר הלכות הגט, ומדוע? ב. כיצד אמירת "בפני נכתב" מסלקת חשש "לשמה"? ג. מדוע כשהבעל מביא גיטו אין חוששים שלא נכתב לשמה? ד. מדוע עדותו של השליח מספקת, ואין צריך שני עדים כמו כל דבר שבערוה? ה. מאחר וסתם ספרי דדייני גמירי – לְמָה חששו חז"ל שהצריכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם?
9. האם שני שליחים שהביאו גט ממדינת הים צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ומדוע?

דף ג
10. בשני מקרים הקלו חכמים להאמין לעד אחד משום עיגונא: א. מה הם? ב. היכן הגמ' התקשתה בשאלה "חומרא הוא" והיכן לא, ומדוע?
11. שליח שהביא גט, ואמר בפני נכתב ובפני נחתם, ואחר כך בא הבעל וערער – מה דין הגט לפי הסלקא דעתא ולפי המסקנא, ומדוע?
12. רבא אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו: א. כיצד עד אחד נאמן לקיים את הגט? ב. לשם מה צריך לומר "בפני נכתב", ואין די באמירת "בפני נחתם"? ג. שליח שאמר "יודע אני שזו חתימת העדים" – האם הוא נאמן?
13. מה הם ההבדלים שמנה רבה בין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם בגט לבין קיום שטרות דעלמא? מדוע רבא עדיין חושש דילמא אתי לאחלופי?
14. לְמָה מתייחס הביטוי "וכתב לה" לפי רבי אלעזר ולפי רבי מאיר?
15. מניין ש"וכתב לה" צריך להיות בתלוש מן הקרקע?
16. כתבו על המחובר תלשו חתמו ונתנו לה כשר – הסבר לפי רבי מאיר ולפי רבי אלעזר!
17. ג' גיטין פסולים ואם נשאת הולד כשר: א. מה הם? ב. מה דינם לפי רבי מאיר דסבר "כל המשנה…. הולד ממזר", ומדוע?
18. כתב ידו ואין עליו עדים: 1. מדוע אין הולד ממזר לפי רבי מאיר הסובר עדי חתימה כרתי? 2. מה היא סיבת הפסול?
19. האם לפי רבי אלעזר צריכים לכתחילה שעדים יחתמו על הגט? ר' אלעזר

דף ד
20. מנין שר' מאיר אינו מצריך כתיבה לשמה אפילו מדרבנן?
21. מצאו באשפה… - כיצד מוכיחים מכאן שלא חיישינן למחזי כשיקרא?
22. איזה דין מדיני הגט מצריך ר"מ לכתחילה אף בכתיבה, ואיזה דין אינו נצרך בכתיבה כלל אלא רק בחתימה? מדוע?
23. מודה רבי אלעזר במזוייף מתוכו: א. הסבר דין זה ואת טעמו! ב. בסוגייתנו השוו דין חתימה שלא לשמה לדין זה. מהי סיבת הפסול?
24. לסיכום סוגייתנו - ניתנו שתי תשובות לשאלה מאן תנא דבעי כתיבה לשמה וחתימה לשמה - מה הן?
25. האם הלכה כר' אלעזר בגיטין ובשאר שטרות?
26. גט חתום בעדי חתימה: א. האם האשה מגורשת כשנמסר לה ללא עדי מסירה? ב. האם האשה יכולה להוכיח ממנו שנתגרשה כאשר אין לפנינו עדי מסירה?
27. הסבר את המחלוקת בין ת"ק לבין ר"ג ור' אליעזר לפי רבה ולפי רבא!
28. האם המוליך גט מארץ ישראל למדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ומדוע?
29. האם המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ומדוע?
30. לענין מה אמרינן ששיירות שכיחות בין יהודה והגליל, ולענין מה אינן שכיחות? הסבר את ההבדל!

דף ה
31. המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני מחתם: א. במה מדובר? ב. מדוע לא העמידו באלם או במי שלא ראה את כתיבת הגט?
32. המביא גט ממדינת הים לאחר שלמדו - אימתי צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ואימתי אינו צריך לומר, ומדוע?
33. האם גוזרים שמא יחזור דבר לקלקולו, במקרים הבאים, ומדוע: א. נתנו לה כשהוא פקח, ונתחרש לפני שאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ב. אשה שהביא גיטה. ג. בעל שהביא גיטו ממדינת הים. ד. שניים שהביאו גט ממדינת הים.
34. באיזה אופן אשה המביאה את גיטה ממדינת הים צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם?
35. פרש את קושיות הגמרא "ואי הכי חד נמי " לפי ר"ת ר"י ורש"י בכתב ידו!
36. האם הבעל חשוד להביא לאשתו גט פסול (מזוייף או שנכתב שלא לשמה) על מנת להכשילה?
37. גט שהובא ממדינת הים ונתקיים בחותמיו ולא אמר בפני נכתב ובפני נחתם: האם יכולה לינשא? כאשר נשאת - האם תצא? מה הדין קודם שלמדו ולאחר שלמדו, ומדוע?
38. שליח המביא גט ממדינת הים - בפני מה הוא מוסרו לאשה, ומדוע?
39. באיזה מקרים מודים כולם שהשליח צריך למסור את הגט בפני שלשה?
40. היכן עד נעשה דיין והיכן אינו נעשה דיין?
41. איזו חומרא אין לנהוג משום ש"נמצאת מוציא לעז על גיטין הראשונים"?
42. מה השליח צריך לראות על מנת שיוכל לומר בפני נכתב ובפני נחתם?

דף ו
43. האם צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם כשמביא גט: א. ממדינה למדינה בבבל? ב. באותה מדינה בבבל? ג. מבבל לארץ ישראל? [מה הן שיטות האמוראים ומה נימוקיהם?]
44. מאימתי אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? (לפי רש"י ר"ת ויש מפרשים)
45. האם צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ומדוע, כאשר מביא גט: א. מבי ארדשיר לאקטיספון ב. מאקטיספון לבי ארדשיר ג. במחוזא , באותה שכונה ד. בזמן הזה (לפי התוספות)
46. המביא גט בארץ ישראל ואמר בפני נכתב ובפני נכתב, ובא הבעל וערער - האם ערעורו מתקבל?
47. מהו החסרון בכך שתלמידים מבבל באים ללמוד תורה בארץ ישראל?
48. המביא גט בארץ ישראל ואמר בפני ככתב ובפני נחתם, לענין מה אמירתו מעוליה?
49. האם צריכים לשרטט וכיצד כאשר כותבים: א. תפלין ב. מזוזה ג. ספר תורה ד. פסוק הנכתב באיגרת לצחות לשון. ה. פסוק הנכתב לדרשה.
50. מה היא המשמעות של "אלו ואלו דברי אלקים חיים": א. כאשר נחלקו בסברות (עיין ריטב"א עירובין יג:) כאשר נחלקו בעובדות.
51. מה מערבין בין השמשות ומה אין מערבין?

דף ז
52. "צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם" - מדוע לא הקשו מכלל זה לגבו: א. ר' ישמעאל שהטה נר בשבת ב. רב ירמה בר אבא שטעם קודם הבדלה?
53. באיזה אופן זמרה אסורה, באיזה אופן "ראוי להחמיר", ובאיזה אופן מותרת?
54. מה היא מצנפת לפי ריב"א ולפי ר"י? במה זו של כהן הדיוט שונה מזו של כהן גדול?
55. מה הן עטרות חתנים, שגזרו עליהם בפולמוס של אספסינוס?
56. זרעים שצמחו בעציץ שאינו נקוב - האם חייבים בתרומות ומעשרות: א. בעציץ של עץ? ב. בעציץ של חרס?
57. המביא גט שנכתב בספינה - האם צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם: א. כשהספינה הייתה בנהרות ארץ ישראל ב. כשהספינה הייתה בים הגדול.
58. כאשר ר' יהודה מגיב על דברי חכמים ואומר "אימתי", או "במה דברים אמורים", האם הוא בא לפרש דבריהם או לחלוק עליהם?
59. המביא גט שנכתב בעליה לארץ ישראל - האם צריך לומר בפני כנתב ובפני נחתם, ומדוע?

דף ח
60. מה דין המוכר עבדו: א. לעכו ב. לסוריא
61. מדוע המוכר עבדו לחו"ל יצא לחירות?
62. באלו דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל, ובאלו דרכים שוותה לחו"ל?
63. מדוע סוריא נחשבת כיבוש יחיד, לפי רש"י ולפי תוספות?
64. מה דין הנכנס לארץ העמים, ולסוריא, ומדוע: א. ברגל ב. בשידה תיבה ומגדל ג. רוכב על הסוס
65. הקונה שדה בסוריא כקונה בפרוארי ירושלים - לענין מה?
66. האם מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה דאורייתא בשבת: א. לצורך מילה ב. לצורך ישוב ארץ ישראל ג. לצורך מצוה אחרת?
67. ההוא ינוקא דאשתפיך חמימה… נחיימו ליה אגב אימיה מדוע יש צורך לחמם לו דוקא אגב אמו? מדוע מותר לחמם לאמו?
68. המחמם מים בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה - האם מותר לחמם כמות גדולה מהנצרך לחולה: א. בשביל בריא? ב. בשביל מצות מילה?
69. עבד שהביא ממדינת הים שטר שחרור שלו - האם נאמן לומר בפני נכתב ובפני נחתם: א. כאשר כתוב בשטר "עצמך קנוי לך" ב. כאשר כתוב בשטר "עצמך ונכסי קנויים לך" ג. כאשר כתוב בשטר "כל נכסי קניים לך"
70. "שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין" - הסבר את טעמו של ת"ק!

דף ט
71. כיצד מוכיחים מתוך דברי ר"ש שהוא סובר "פלגינן דיבורא"?
72. הכותב לחבירו שטר מתנה על כל קרקעותיו חוץ מבית כור קרקע - מה דין הקנין, ומדוע?
73. מה דעת ר"מ, לפי הס"ד ולפי מסקנת רב אשי, בכותב כל נכסיו לעבדו: א. ושייר בית כור קרקע? ב. ושייר קרקע פלונית?
74. מה דין גט שיצא עליו ערעור שהוא מזויף: א. כשערער עד אחד? ב. כשערערו שני עדים? ג. כשערער הבעל? ד. כשערערו הלקוחות שהאשה באה לגבות מהם כתובתה?
75. מה הן ג' הדרכים שבהם שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים?
76. מדוע תיקנו שהשליח נאמן לומר בפ"נ ובפ"נ, בגט אשה ובשחרורי עבדים? שוו
77. מה הן סיבות הפסול של גט שנחתם על ידי נכרי? אע"פ
78. שטר ראיה שנחתם על ידי נכרי – מה דינו מדאוריתא ומדרבנן? אע"פ
79. מקרעין להם נייר חלקהסבר לפי רשי ולפי רח! מקרעין
80. קורין לפניהם וחותמים: א. מי קורא לפניהם? ב. מדוע אין כאן פסול של עד מפי עד? קורין