רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים טו-כד רש"י ותוס'

דף טו
1. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נכתם - האם אפשר ללמוד ממשנה זו את דין משנתנו, אמר בפני נכתב ולא בפני נחתם פסול, ומדוע?
2. מה הדין באומר " בפני נכתב חציו הראשון ונחתם כולו", ומה הדין כאשר חציו האחרון נכתב בפניו? נמק!
3. "בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו" - מה הדין כאשר על חתימת השני עדים: א. שני עדים בעלמא ב. השליח ועוד עד עמו. ג. השליח אומר " אני הוא עד שני".
4. הסבר את קושיית רב אשי על רבא (מי איכא מידי דאלו מסיק ליה איהו לכוליה דיבורא) לפי רש"י ולפי תוס'.
5. מדוע רב אשי פוסל באומר "אני הוא עד שני" לפי סוגייתנו ולפי הירושלמי?
6. גידוד חמשה ומחיצה חמשה א. באיזה אופן מדובר, לפי רש"י ולפי תוס'? ב. מדוע התוס' מסבירים שמדובר במקום רחב הרבה? ג. האם גם רש"י צריך להסביר כך? נמק!

דף יז
7. מתי באו פרסיים לבבל? מתי באו חברים לבבל? מתי המושלים של בבל להיות פרסיים?

דף יט
8. דיו הוא דיו שלנו, ולא ההנעשה מעפצים א. הוכח! ב. מה היא הנפקא מינה לדידן מקביעה זו?
9. כתב בדיו על קבי סיקרא: א. בשבת - האם חייב חטאת, ומדוע? ב. בחתימה על גט - האם החתימה כשירה?
10. כתיבה בעפרון - האם נחשבת כתב ? הוכח!
11. כיצד מחתימים עדים שאינם יודעים לכתוב? (לפי רב, שמואל, רבי אבהו, רב פפא)
12. כתב בדיו על גבי דיו: א. בשבת - האם חייב חטאת? ב. הגט שכתבו שלא לשמה וחזר עליו לשמה - האם הגט כשר? ג. העבירו עליו קולמוס לשמה בשבת- האם חייב חטאת?
13. כיצד נוהגם בגיטין ובשאר שטרות כאשר העדים: א. אינם יודעים לקרא? ב. אינם יודעים לחתום?
14. באיזה אופן עד יכול לחתום על שטר שהוא לאט קרא אותו, אלא קראו לפניו?
15. שטר שנעשה בערכאות של נכרים, וחתמו בו נכרים - האם גובים בו מבני חורין וממשועבדים? כיצד נהג רב פפא על מנת להבין מה כתוב בו?
16. נתן לה נייר חלק ואמר לה הרי זה גיטך - מה דין האשה כאשר: א. לא נבדק הנייר ב. מבדק במיא דנרא ולא פלט ג. נבדק ופלט. ד. ראינו בשעת כתיבה והיה חלק, ואחר כך פלט.

דף כ
17. האם אפשר להשקות סוטה א. במגילה שנכתבה לשם סוטה אחרת? ב. במגילה שנלקחה מספר תורה?
18. מה דינו של גט: א. שנכתב לשם אשה אחרת? ב. שנכתב סתמא?
19. מה דינו של גט: א. ששנו בו את שם הבעל או שם האשה ב. כתבו שם בגליל ביהודה. ג. לא כתבו בו שם כלל.
20. גט שכתבו בו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה - מה דינו לפי ר' יהודה ולפי חכמים? { רצועות של תפילין צריכים לצבוע בשחור לשם תפילין. מה הדין אם צבע שלא לשמה וחזר וצבע לשם תפילין? נמק!}

דף כא
21. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות…: א. מה הם שני האופנים לפרש הלכה זו ? ב. כיצד הגמרא מוכיחה מכאן שהמתחייב בשטר יודע להקנותו?
22. כתב לה גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו: א. באלו תנאים היא מתגרשת, ומדוע? ב. אם נתנו בחצירו וכתב לה שטר מתנה עליו - מה החידוש בזה שמתגרשת?
23. מה זו "חצירה הבאה לאחר מכאן", ומדוע אינה מגורשת?
24. כתב לה גט על קרן של פרה - מדוע אי אפשר לקצוץ את הקרן ולתתה לה?
25. מדוע אסור לקצוץ יד של עבד, ומניין?
26. על איזה עלה אפשר לכתוב גט, ועל איזה עלה אי אפשר, ומדוע?
27. "אין כותבין במחובר לקרקע, כתבו במחובר תלשו חתמו ונתנו לה - כשר" - הדבר לפי רבי מאיר ולפי ר' אלעזר!
28. "כתב לה ספר כריתות" - מה הוא "וכתב" לפי רבי מאיר ולפי ר' אלעזר?
29. כתב גט על עלה של עצץ נקוב - מה דינו מדאורייתא ומדרבנן, ומדוע? ב. באיזה אופן האשה מתגרשת בגט זה אליבא דאביי? ג. האם הפסיק את יניקת העציץ - האם הדבר נחשב כמחוסר קציצה?
30. כתב גט על חרס של עציץ נקוב: א. מה דין הגט שאם שבר את החתיכה ונתן לה? ב. מדוע אין חוששים שמא יעשה כך?

דף כב
31. עציץ וזרעים של אחד ומכרן לאחר - מה הדין כאשר הלוקח: א. החזיק בעציץ ב. החזיק בזרעים ג. שילם כסף ד. משך את העציץ.
32. היכן מצאנו שהקונה בקנין אגב אין המוכר צריך לומר לו אגב וקני? האם בקונה עציץ וזרעים, והחזיק בזרעים, צריך לומר לו אגב וקני?
33. מה הוא טעמו של רבי אלעזר שדוקא גיטין הכתובים על גבי דבר היכול להזדייף כשרים בעדי מסירה, אבל שאר שטרות לא?
34. גט הכתוב על גבי דבר היכול להזדייף, והאשה ביאתו לבית דין עם עדי מסירה, עשרה ימים לאחר שנמסר לה - מה דינו, ומדוע?
35. שטר הכתוב על גבי דבי דבר היכול להזדייף, ובעל השטר מביאו לבית דין עם עדי מסירה. מה דינו: א. כשמביאו לאלתר? ב. כשמביאו לאחר עשה ימים ג. בשטר מהכר ומתנה - מה דין הקנין?
36. לעניין מה מועיל "גדול עומד על גביו" ב-: א. קטן השוחט? ב. קטן הכותב גט?
37. מדוע גדול עומד על גביו מועיל בשוטה הכותב גט ואינו מועיל להכשיר חליצת שוטה?
38. האם הגט צריך ליכתב בשליחות הבעל, ומדוע?
39. האם הנ"ל נחשבים בני כריתות: א. חרש שוטה וקטן ב.עובד כוכתים
40. לעניין מה עובד כוכבים פסול משום שאינו בן כריתות, לעניין מה אין הדבר מעכב?

דף כג
41. מדוע סומא פסול להביא את הגט?
42. פתוח ונסתמא - האם הוא כשר להבישא את הגט, ומדוע?
43. האם שליח צריך להכיר את האשה ולדעת שהיא אשתו של המשלח?
44. לענין מה מצאנו שמועיל זיהוי אדם על פי קולו?
45. היכן עבד כשר להיות שליח, והיכן הוא פסול? מה הוא הטעם לכך?
46. א. האם גוי יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדולו בשדהו? ומדוע? ב. האם גוי יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות של ישראל (ברשות הבעלים)? ומדוע? ג. כיצד אפשר להסביר שפירות שגדלו בשדהו של גוי נתחיבו בתרומות ומעשרות?

דך כד
47. האשה שהביאו גיטה ממדינת הים - כיצד חלים הגירושין, והיאם צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם במקרים הבאים: א. אמר לה הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא בפני בית דין פלוני ב. אמר לה היי שליח הולכה עד לבית דין פלוני, ושם הניחי את הגט על גבי קרקע ותטלי אעותו לשם גירושין. ג. אמר לה הוי שליח הולכה עד שתבואי לבית דין פלוי, ושם היי שליח קבלה. ד. אמר הל הוי שליח הולכה עד שתבואי לבית דין פלוני, ושם תעשי שליח קבלה שיקבל ממך. ה. אמר הל הוי שליח הולכה עד שתבואי לבית דין פלוני, ושם תעשי שליח הולכה ותקבלי ממנו את גיטך.
48. מה היא "חצרה הבאה לאחר מכאן", לפי רש"י ולפי תוס'? מה דין הגירושין בואפן זה, ומדוע?