רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גיטין דפים כד-ל רש"י ותוס'

דף כד
1. מ"ד שמכשיר למחוק מגילת סוטה מן התורה- האם מכשיר גם גט שנכתב להתלמד, ומדוע?
2. סופרים מקרים ו- מצאו בן עירו - מה הסברא לפסול בזה יותר מבזה?
3. "כתוב לאיזה שארצה" פסול גם למ"ד בעלמא יש ברירה - מדוע?

דף כז
4. גט שאבד ונמצא לאחר זמן- אימתי נותנים אותו אפ' לזמן מרובה, ואימתי דווקא לאלתר? ענה לפי רבה ולפי ר' זירא!
5. רבה עשה מעשה כדבריו באותו גט שנמצא בבי כיתנא - הסבר בשני אופנים!

דף כח
6. המביא גט ואבד ממנו, ומצאו בביתו לזמן מרובה, מה דינו?
7. מצאו בחפיסה או בדלוסקמא ומכירו כשר: א. מי מצאו? ב. מדוע נאמן לומר שהוא מכירו? ג. מה הן ג' הגירסאות לגבי מכירו, ומה פירושן?
8. "המביא גט והניחו זקן" - מה הדין כשהניחו: א. בן 75. ב. בן 90 ג. בן 100 ד. הניחו חולה. ה. הניחו גוסס.
9. "ההיא סבתא דאשתבאי" (ב"מ לט:) - מדוע חוששים למיתה? 2 נימוקים.
10. בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדה"י - א. האם מותר לה להמשיך לאכול בתרומה? פרט את שיטות התנאים והאמוראים! ב. כנ"ל בבת ישראל הנשואה לכהן ואמר לה ה"ז גיטך שעה אחת קודם למיתתי.
11. על איזה ערל וטמא אמרו שמשלחים קרבנותיהם, ומדוע?
12. היכן אדם מביא קרבן ללא סמיכה, והיכן מקפידים על סמיכה?
13. השולח חטאתו ממדינת הים - באיזה אופן מדובר דלא בעינן סמיכה?
14. העידו על פלוני שיצא ליהרג בבי"ד של נכרים - האם מתירין את אשתו לינשא? מדוע? מה הדין בבי"ד של ישראל?
15. שמע מקומנטריסין של עובדי כוכבים איש פלוני נהרג ממש - האם מתירין את אשתו, ומדוע?

דף כט
16. אמר לשניים "תנו גט לאשתי" - האם צריכים לכתבו בעצמם או יכולים לומר לסופר לכתבו, ומדוע?
17. אמר לשלושה "תנו גט לאשתי" - האם צריכים לכתבו בעצמם, ומדוע?
18. "הולך גט זה לאשתי" - האם וכיצד יכול לשלחנו ביד אחר לפי חכמים ולפי רשב"ג?
19. "כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל" - הסבר לפי מ"ד שומר שמסר לשומר פטור!

דף ל
20. אם לא אפייסך עד ל' יום, ופייסה ולא התפייסה: א. במה תלוי דין גט זה? ב. נתן לה תרקבא דדינרי ולא התפייסה - האם הוי גט, ומדוע?
21. הלוה מעות את הכהן... - כיצד בעהב יצא ידי חובת נתינה לכהן? (רב, שמואל, עולא). 525 3 כיצד מכרי כהונה זוכים בתרומה הרגילה להימסר להם, לפי רשי?
22. פוסק עמהם כשער הזול- מה החידוש המיוחד במלוה את הכהן?
23. אם שווי הפירות שהפריש בעה"ב גדול מסכום ההלוואה שנתן לכהן - האם יש בזה איסור ריבית, ומדוע?
24. האם הכהן או בעה"ב יכולים לחזור בהם מן העיסקה, ומדוע?
25. המלוה מעות את הכהן ואת העני - האם יכול להמשיך להפריש ולעכב את הפירות לעצמו ומדוע כאשר: א.מת הכהן. ב. מת העני. ג. העשיר העני.