רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה דיני ממונות בעל הבית או פועל שחזרו בהם
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שולחן ערוך חושן משפט סימנים שלג-ד, סמ"ע סימן שלג סעיף קטן א', ערוך השולחן סימן שלג סעיף קטן א'. להרחבה ניתן לעיין בספר 'משפט הפועלים' (הוצאת א.צ. וובר "'טקסט" הוצאה לאור – אשדוד), פרקים יא-טז.
ללימוד מושגים הלכתיים הקשורים למבחן לחץ כאן

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי שסיכם עם עובד שיעשה עבורו מלאכה, ולא עשו קניין, האם מותר לבעל הבית או לעובד לחזור בהם ללא כל סיבה?
א. כן
ב. מי שעושה כן נחשב 'מחוסר אמנה'
ג. מותר לכתחילה, אך יש לצד השני תרעומת מוצדקת על כך
ד. יש אומרים שלא, ויש אומרים שזוהי רק מידת חסידות

2. מי שהזמין הסעה לטיול, ובאופן פתאומי ירד גשם באותו יום והטיול התבטל, האם מותר למזמין לחזור בו?
א. כן
ב. מי שעושה כן נחשב 'מחוסר אמנה'
ג. מותר לכתחילה, אך יש לנהג תרעומת מוצדקת על כך
ד. כן, וטוב שיפצה אותו בסכום מסוים

3. מי שהזמין תור לרופא וביטל אותו ברגע האחרון שלא מחמת אונס, וכתוצאה מכך הפסיד הרופא את עבודתו כי היה מאוחר למצוא מישהו אחר, האם חייב המזמין לפצותו?
א. כן, וצריך לשלם את שכרו המלא
ב. כן, אך צריך לשלם רק כ'פועל בטל'.
ג. לא
ד. י"א שלא, וי"א שצריך לשלם את שכרו המלא

4. מי שהזמין מקום בהסעה וביטל את הזמנתו ברגע האחרון, והנהג יכול למצוא נוסע אחר אך הדבר כרוך בטורח מסוים מצידו – האם חייב המזמין לפצותו?
א. כן
ב. כן, אך צריך לשלם רק כ'פועל בטל'.
ג. לא
ד. י"א שלא, וי"א שצריך לשלם לו כ'פועל בטל

5. מי שהזמין חשמלאי ליום שלם והחשמלאי התחיל בעבודתו, ובאמצע העבודה חזר בו המזמין ונתן לחשמלאי זול יותר לסיים את העבודה, מי זוכה בהפרש?
א. יתחלקו בו שוה בשוה
ב. בשליש זוכה המזמין, ובשליש בעל הבית
ג. החשמלאי
ד. המזמין

6. מי שהזמין פועל וחזר בו מחמת אונס, וכתוצאה מכך הפסיד הפועל יום עבודה, האם חייב המזמין לשלם?
א. חייב לשלם את מלוא שכרו.
ב. חייב לשלם כפועל בטל
ג. המזמין חייב רק אם הוא היה יכול לצפות את אותו אונס מראש, והפועל לא היה יכול לצפותו.
ד. המזמין חייב אם הוא היה יכול לצפות את אותו אונס מראש, או שהפועל לא היה יכול לצפותו.

7. מי שהזמין פועל ולאחר שהפועל הגיע אירעה הפסקת חשמל לא צפויה, כך שאי אפשר היה לבצע את העבודה, האם המזמין חייב לפצות את הפועל?
א. כן
ב. לא
ג. משלם לו כפועל בטל
ד. יש אומרים שמשלם לו כפועל בטל, ויש אומרים שמשלם את מלוא שכרו.

8. פועל שהודיע שהוא מתפטר לפני הזמן שסוכם מראש, והוא רוצה לחזור לעבודה אך בעל הבית כבר אינו רוצה, האם בעל הבית מחוייב להחזירו?
א. לא
ב. כן
ג. כן, אך בעל הבית רשאי לקצר את תקופת העבודה במחצית הזמן
ד. כן, אך בעל הבית רשאי לקצר את תקופת העבודה בשליש הזמן.

9. פועל שחזר בו באמצע תקופת העבודה ובנתיים התייקר שכר אותה עבודה, האם בעל הבית רשאי לנכות משכרו (היחסי) את התוספת שעתה עליו לשלם לפועל החדש?
א. כן
ב. מחצית מהתוספת על חשבון הפועל, ומחצית על חשבון בעל הבית.
ג. שליש מהתוספת על חשבון הפועל, ושני שליש על חשבון בעל הבית.
ד. אם חוזר בו כי רוצה חופש – לא, ואם חוזר בו כי מצא עבודה עם משכורת גבוהה יותר – כן.

10. עובד קבלן שחזר בו לפני שסיים את העבודה, ובנתיים התייקר שכר אותה עבודה, האם בעל הבית רשאי לנכות משכרו (היחסי) את התוספת שעתה עליו לשלם לעובד החדש?
א. כן
ב. מחצית מהתוספת על חשבון הפועל, ומחצית על חשבון בעל הבית.
ג. שליש מהתוספת על חשבון העובד, ושני שליש על חשבון בעל הבית.
ד. אם חוזר בו כי רוצה חופש – לא, ואם חוזר בו כי מצא עבודה עם משכורת גבוהה יותר – כן.