רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 58%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
חוברת 'נשך כסף' המסכמת את הלכות ריבית למעשה, בהוצאת 'בני תורה'.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי עובר באיסור ריבית?
א. המלוה, הערב והסופר
ב. המלוה והלוה
ג. המלוה, הלוה, הערב והסופר
ד. המלוה, הלוה, הערב, הסופר והעדים

2. איזו תוספת אסורה באיסור ריבית?
א. כל שהיא
ב. חומש
ג. רבע
ד. פרוטה

3. מהי ריבית דברים?
א. כאשר תשלום הריבית לא סוכם בשטר אלא רק בעל פה
ב. לווה שמשבח את המלוה על כך שהלווה לו
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אף תשובה אינה נכונה

4. האם מותר להחזיר לגמ"ח המיועד לממון עניים סכום גדול יותר?
א. לא
ב. רק אם מנהל הגמ"ח לא התנה זאת מראש, כי לצורך מצוה התירו להלוות בריבית דרבנן
ג. כן, אפילו אם מנהל הגמ"ח התנה זאת מראש
ד. מחלוקת הפוסקים

5. האם מותר לראובן לבקש משמעון שילוה ללוי כסף, וראובן ישלם לשמעון עבור הלואה זו ריבית?
א. לא
ב. לא, ובאופן זה האיסור הוא חמור יותר
ג. כן
ד. מחלוקת הפוסקים

6. אסרו חכמים להלוות פירות אם הלווה יחזיר פירות באותה כמות, שמא יתייקרו הפירות בשעת ההחזר ונמצא שהמלוה קיבל יותר. באיזה אופן אין איסור?
א. כמות לא גדולה, שגם אם תתייקר לא יהיה מדובר בתוספת שמקפידים עליה
ב. יש ללווה מעט מאותו סוג פירות, או שיש לפירות הללו מחיר ידוע וניתן להשיגם בשוק
ג. אף תשובה אינה נכונה
ד. שתי התשובות נכונות

7. באיזה אופן מותר לקנות בתשלומים, כאשר מחיר המזומן הינו זול יותר?
א. אם הקונה כלל אינו מתעניין במחיר המזומן, אלא מבקש מיד לקנות בתשלומים
ב. אם עושים היתר עיסקא
ג. אם הקונה אומר שהוא אינו מעוניין לזכות בכל החפץ עכשיו, אלא לאחר כל תשלום לזכות בחלק יחסי
ד. כל התשובות נכונות

8. למי מותר להציב מחיר בתשלומים שהוא גבוה מהמחיר במזומן?
א. למשכיר דירה
ב. לפועל, כגון רופא, מורה וכו'.
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אף תשובה אינה נכונה

9. האם מותר לקנות במזומן, כאשר מחיר התשלומים הינו גבוה יותר?
א. כן
ב. לא
ג. רק בשכירות, אבל לא במכר
ד. רק אם הקונה אינו מתעניין במחיר התשלומים

10. מדוע אסור לשלם מראש על מוצר שאי אפשר להשיגו בשוק ביום התשלום?
א. שמא תוזל הסחורה, ונמצא שהמוכר הרויח על הקדמת המעות
ב. שמא תתייקר הסחורה, ונמצא שהקונה הרויח על הקדמת המעות
ג. שני החששות קיימים
ד. הדבר נראה כריבית

11. באיזה אופן יש אומרים שהיתר עיסקא אינו מועיל?
א. כאשר הוא היה בעל פה בלבד ולא סוכם בכתב
ב. כאשר המלוה אינו בנק אלא אדם פרטי
ג. כאשר הכסף מיועד לפרעון חובות
ד. כל התשובות נכונות

12. האם מותר להיות ב'אוברדראפט' בבנק?
א. מותר לכתחילה
ב. כן, ועדיף שלא
ג. לא
ד. מחלוקת הפוסקים